ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 04/2011

picture

INFOWARE 04/2011

 

V ap­rí­lo­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me tri veľ­ké té­my. Po­ra­dí­me vám ako dodr­žať in­for­mač­nú bez­peč­nosť. Po­zrie­me sa aj na po­dni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my a s tým sú­vi­sia­ce roz­ho­do­va­nie fi­riem o in­ves­tí­ciách do IT. Doz­vie­te sa ako je to s po­uží­va­ním open sour­ce rie­še­ní v po­dni­koch a pred­sta­ví­me aj 8 tren­dov, kto­ré ur­čia bu­dúc­nosť IT.

Ap­rí­lo­vé vy­da­nie IN­FOWARE vám však pri­ná­ša aj mno­ho ďal­ších uži­toč­ných in­for­má­cií, kto­ré by ste ne­ma­li preh­liad­nuť.


Po­ďte s na­mi naz­rieť do ap­rí­lo­vé­ho vy­da­nia IN­FOWARE :-)

No­vin­ky
Med­zi no­vin­ka­mi náj­de­te množ­stvo in­for­má­cií zo sve­ta pro­duk­tov, tec­hno­ló­gií, ži­vo­ta IT fi­riem, tren­dov v rôz­nych ob­las­tiach IT a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Doz­vie­te sa aj o zme­nách vo ve­de­ní v jed­not­li­vých fir­mách.

In­for­mač­ná bez­peč­nosť
Cloud pri­ná­ša no­vý typ slu­žieb, kto­ré po­nú­ka­jú at­rak­tív­ne ob­chod­né vý­ho­dy, ako je bu­do­va­nie slu­žieb na po­žia­dav­ku, plat­by po­dľa po­uži­tia, vy­so­ká šká­lo­va­teľ­nosť a prís­tup po­uži­tím inter­ne­to­vých pro­to­ko­lov. Mož­no po­ve­dať, že cloud com­pu­ting je lo­gic­ké po­kra­čo­va­nie IT stra­té­gií z ne­dáv­nej mi­nu­los­ti, ako sú grid, dis­tri­buo­va­né spra­co­va­nie a servisn­á ar­chi­tek­tú­ra. Ak si uve­do­mí­me, čo všet­ko sa o cloud com­pu­tin­gu pí­še, mô­že­me si všim­núť, že o IT bez­peč­nos­ti spo­je­nej s tou­to no­vou IT stra­té­giou sa pí­še veľ­mi má­lo, skôr sa chá­pe ako in­teg­rál­na a pri­rod­ze­ná sú­časť ta­kýc­hto rie­še­ní.

Roz­ho­do­va­nie o in­ves­tí­ciách do IT
V prie­be­hu mar­ca 2011 us­ku­toč­ni­la re­dak­cia In­foware v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťa­mi Ac­cen­tu­re, Cap­ge­mi­ni, Da­ta­lan, Gar­tner, Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia a Mic­ro­soft Slo­va­kia pries­kum o roz­ho­do­va­ní o in­ves­tí­ciách do IT. Res­pon­den­ti vy­pĺňa­li on-li­ne do­taz­ník po­zos­tá­va­jú­ci z 13 otá­zok. Do­taz­ník bol roz­pos­la­ný viac ako 7000 top ma­na­žé­rom slo­ven­ských po­dni­kov, do­taz­ník vy­pl­ni­lo 189 z nich. Vý­sled­ky do­py­to­va­nia sme zhr­nu­li do nas­le­du­jú­cich zis­te­ní.

ERP
Jed­nu vec nau­či­la krí­za po­dni­ko­vých ma­na­žé­rov per­fek­tne – byť oboz­ret­nej­ší a šetr­nej­ší. Iný­mi slo­va­mi, fir­my sa v zlých ča­soch sta­li efek­tív­nej­ší­mi, dis­cip­li­no­va­nej­ší­mi a vy­na­lie­za­vej­ší­mi. Sna­ha šet­riť, kde sa dá, a lep­šie vy­uží­vať exis­tu­jú­ce zdro­je je oči­vid­ná. Na jed­nu vec však ma­na­žé­ri po­za­bud­li. Je prek­va­pi­vé, ako má­lo mož­nos­tí svo­jich po­dni­ko­vých sys­té­mov ERP po­dni­ky vy­uží­va­jú. Po­dľa pries­ku­mu Ac­cen­tu­re, v kto­rom sa zú­čas­tni­li tri stov­ky ma­na­žé­rov, zu­žit­ku­jú veľ­ké or­ga­ni­zá­cie ty­pic­ky iba dve tre­ti­ny fun­kcio­na­li­ty svo­jich rie­še­ní ERP. A iba má­lo z nich zís­ka­va zo sof­tvé­ru pres­né a kri­tic­ky dô­le­ži­té po­hľa­dy na bi­znis.

Open Sour­ce ap­li­ká­cie v po­dni­ku
Open sour­ce ap­li­ká­cie bez­poc­hy­by stá­le pa­tria k rie­še­niam pre fir­mu, ale aj bež­né­ho po­uží­va­te­ľa, kto­ré dis­po­nu­jú množ­stvom špe­ci­fic­kých vý­hod, ako je ce­no­vá dos­tup­nosť, mož­nosť in­di­vi­duál­ne­ho pris­pô­so­be­nia fun­kcio­na­li­ty na špe­ci­fic­ké úče­ly a pod. Exis­tu­je ce­lý rad fak­to­rov, kto­ré po­dnietia zá­ujem ma­naž­men­tu o na­sa­de­nie rie­še­ní ty­pu open sour­ce. Mno­hí z nás ich mô­žu po­va­žo­vať za akú­si náh­ra­du „ove­re­ných“ prop­rie­tár­nych rie­še­ní, ale nie je to vždy tak. Mno­hé z open sour­ce ap­li­ká­cií si naš­li svo­je mies­to vo vý­znam­ných fir­mách, iné sa po­da­ri­lo ko­mu­ni­te vý­vo­já­rov po­stup­ne op­ti­ma­li­zo­vať roz­ší­re­ním o no­vé fun­kcie a pre­sa­diť ich na tr­hu ako kom­plexné ba­lí­ky sof­tvé­ru či slu­žieb.

Ap­rí­lo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE náj­de­te na stán­koch už 4. ap­rí­la :-)

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.