ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 10/2011

picture

INFOWARE 10/2011

 

V ok­tób­ro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa do­čí­ta­te o tom ako uchrá­niť pod­ni­ko­vé dá­ta pred oh­ro­ze­ním, či o ky­berzlo­či­ne na mo­bil­ných za­ria­de­niach. O bez­peč­nos­ti sa však do­čí­ta­te ove­ľa viac. Pred­sta­ví­me aj fi­rewallo­vé rie­še­nia. Ak sa roz­ho­du­je­te či vy­užiť out­sour­cing, má­me pre vás nie­koľ­ko dob­rých rád a ti­pov. Po­nú­ka­me aj té­mu Software as a Servic­e, kde sa doz­vie­te o dos­tup­ných rie­še­niach. Ok­tób­ro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám však pri­ná­ša aj mno­ho ďal­ších uži­toč­ných in­for­má­cií, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie.

Poď­te sa s na­mi po­zrieť do ob­sa­hu ok­tób­ro­vé­ho vy­da­nia IN­FOWARE :-)


Té­ma čís­la: Bez­peč­nosť
Kaž­dý za­mes­tna­nec, kto­rý k svo­jej prá­ci vy­uží­va in­for­mač­né tech­no­ló­gie, je v sú­čas­nej do­be vy­sta­ve­ný ri­zi­ku ce­lé­ho ra­du ne­bez­pe­čen­stva a nás­trah. Mno­hé z nich si ani neu­ve­do­mu­je a pri­tom je to spra­vid­la prá­ve kon­co­vý uží­va­teľ, kto je naj­slab­ším člán­kom bez­peč­nos­ti or­ga­ni­zá­cie. Ak má uží­va­teľ níz­ke po­ve­do­mie o in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti, ne­do­ká­že adek­vát­ne rea­go­vať na hroz­by ty­pu phis­hing, Phar­ming apod, ne­roz­poz­ná pre­ja­vy po­čí­ta­čo­vých ví­ru­sov a svo­jím sprá­va­ním mô­že ne­ve­dom­ky pod­po­ro­vať ší­re­nie spa­mu, hoax atď.

Té­ma čís­la: Filtro­va­nie
His­tó­ria ko­mer­čne dos­tup­ných fi­rewallov sia­ha nie­kam do za­čiat­ku de­väť­de­sia­tych ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia a prak­tic­ky od za­čiat­ku tie­to fi­rewal­ly ma­li schop­nosť filtro­vať ap­li­kač­né pro­to­ko­ly a me­dzi ni­mi aj web. Od pô­vod­ných mož­nos­tí blo­ko­vať či po­vo­ľo­vať jed­not­li­vé webo­vé strán­ky ich pros­tým sta­tic­kým vý­poč­tom sme sa po­su­nu­li k dnes už cel­kom štan­dar­dnej mož­nos­ti filtro­vať na zá­kla­de ka­te­gó­rií. Dos­tup­né pro­duk­ty umož­ňu­jú vo svo­jich pra­vid­lách vy­be­rať ty­pic­ky z mno­hých de­sia­tok ka­te­gó­rií strá­nok, kam ma­jú ale­bo ne­ma­jú pou­ží­va­te­lia mať prís­tup, napr. spra­vo­daj­stvo, na­ku­po­va­nie on­li­ne, on­li­ne hra­nie a sa­moz­rej­me aj ero­ti­ka a por­nog­ra­fia.

Té­ma čís­la: Out­sour­cing
Slo­vo ous­tou­sour­cing nie je pre väč­ši­nu ľu­dí nez­ná­me. Už dáv­no sa nes­po­mí­na iba v sú­vis­los­ti s IT, ale aj s iný­mi agen­da­mi pod­ni­kov, nap­rík­lad s úč­tov­níc­tvom, so spra­co­va­ním miezd či so sprá­vou a údr­žbou fi­rem­né­ho ma­jet­ku. Struč­ne po­ve­da­né, out­sour­cing zna­me­ná pre­niesť zod­po­ved­nosť za chod ur­či­tej čin­nos­ti na exter­né­ho do­dá­va­te­ľa. To na jed­nej stra­ne mô­že pri­niesť rad vý­hod, na dru­hej stra­ne však aj ur­či­té ri­zi­ká.

Té­ma čís­la: SaaS
Mo­del Software ako služ­ba (Software as a Servic­e), ke­dy zá­kaz­ní­ci pla­tia za vy­uží­va­nie ap­li­ká­cie a nie za ap­li­ká­ciu sa­mot­nú sa pre­sa­dzu­je čo­raz in­ten­zív­nej­šie. Je to spô­so­be­né aj syn­er­giou s os­tat­ný­mi sú­čas­ný­mi ma­jo­rit­ný­mi tren­dmi, hlav­ne s nás­tu­pom cloud com­pu­tin­gu. Pla­tí jed­no­du­chá rov­ni­ca: Čím viac auto­nó­mie zá­kaz­ník po­ža­du­je, tým viac infra­štruk­tú­ry mu­sí spra­vo­vať. Ak sa roz­hod­ne pre mo­del pos­ky­to­va­nia SaaS, ne­mu­sí už spra­vo­vať vô­bec nič a ne­pot­re­bu­je ani po­čia­toč­né in­ves­tí­cie do sof­tvé­ro­vých li­cen­cií ani do údr­žby infra­štruk­tú­ry, na­koľ­ko za vy­uží­va­nie slu­žieb bu­de môcť pla­tiť for­mou pra­vi­del­ných me­sač­ných pop­lat­kov a len v tom roz­sa­hu, v akom bu­de da­nú služ­bu sku­toč­ne vy­uží­vať. Sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie pre­vádz­ku­je pos­ky­to­va­teľ služ­by na svo­jej IT infra­štruk­tú­re a zá­kaz­ní­ko­vi sta­čí po­čí­tač, ale­bo tab­let s pri­po­je­ním na inter­net.

Ok­tób­ro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE náj­de­te na stán­koch už 4. ok­tób­ra :-)

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.