ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 11/2011

picture

PC REVUE 11/2011

 

No­vem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE pri­chá­dza s ce­lou ko­pou za­ují­ma­vých tém. Ofi­ciál­ne pred­sta­ve­nie no­vé­ho mo­de­lu te­le­fó­nu od spo­loč­nos­ti App­le na se­ba pú­ta­lo po­zor­nosť nie­koľ­ko týž­dňov pred uvá­dza­cou kon­fe­ren­ciou, po­vie­me vám všet­ko o iP­ho­ne 4S. Uká­že­me ako sa vy­rá­ba sof­tvér na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií a po­ra­dí­me aj so sple­ťou káb­lov, kto­rú mô­že­te mať do­ma pri rôz­nych elek­tro­nic­kých za­ria­de­niach. Ur­či­te poz­ná­te prog­ram na vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu – Sky­pe. Spo­lu s na­mi mô­že­te na­hliad­nuť pod je­ho ka­po­tu a doz­ve­dieť sa tak ko­pec za­ují­ma­vos­tí.
V ére tab­le­tov pri­ná­ša­me test mul­ti­me­diál­nych tab­le­tov, kto­ré sú dos­tup­né na Slo­ven­skom tr­hu a po­mô­že­me vám vy­brať si to­ho pra­vé­ho spo­loč­ní­ka. Na zú­bok mr­kne­me aj nie­koľ­kým no­te­boo­kom, exklu­zív­ne sme ako pr­ví tes­to­va­li no­vý 11-pal­co­vý Mac­Book Air a v rub­ri­ke Zoom pod­rob­nej­šie pres­kú­ma­me App­le Mac­Book Pro. Ak sa roz­ho­du­je­te pre bez­drô­to­vú do­mác­nosť a inter­net, otes­to­va­li sme aj nie­koľ­ko ADSL sme­ro­va­čov. Po­ra­dí­me, ako sa učiť ja­zyk cez inter­net a tiež má­me zo­pár ti­pov na uži­toč­né ap­li­ká­cie pre iPad, iP­ho­ne, iPod či Win­dows. No­vem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE je pl­né in­for­má­cií, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie!


No­vem­bro­vé DVD RE­VUE ob­sa­hu­je pre­dov­šet­kým vi­deo­re­cen­zie, ďa­lej má­me pre vás úpl­né ale­bo špe­ciál­ne ap­li­ká­cie a her­ný ob­sah. Z vi­deí upo­zor­ňu­je­me na zá­znam zo stret­nu­tia IT ko­mu­ni­ty na IT GA­LA 2011 a test ro­bo­ta Ad­vee. Úpl­né ver­zie ap­li­ká­cií sme ten­to me­siac za­me­ra­li na prog­ra­my ur­če­né na zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu dát v po­čí­ta­či, ďa­lej na čas­to žia­da­nú tvor­bu for­má­tu PDF ako vý­stu­pu z ľu­bo­voľ­nej ap­li­ká­cie a nás­tro­je na za­bez­pe­če­nie po­riad­ku v po­čí­ta­či. Upo­zor­ňu­je­me hlav­ne na prog­ram no­vaPDF Li­te 4.7, kto­rý sa nain­šta­lu­je ako vir­tuál­ny tla­čo­vý ov­lá­dač a tak­to umož­ní vy­tvo­re­nie for­má­tu PDF, te­raz aj s mož­nos­ťa­mi nas­ta­ve­nia toh­to for­má­tu. Ne­za­bud­li sme ani na nás­tro­je na tvor­bu čas­to opo­mí­na­nej zá­lo­hy dát, na DVD RE­VUE ten­to­raz náj­de­te Bac­kup­4all Li­te 4 v úpl­nej ver­zii a Ge­nie Bac­kup Ma­na­ger Pro 8.0 s predĺže­nou skú­šob­nou do­bou až 180 dní. Ďalej je tu aj vý­ba­va pre náš se­riál o prog­ra­mo­va­ní v Del­phi a nás­troj ABC Ga­mes Cheater. Pri­ro­dze­ne, na no­vem­bro­vom DVD ne­chý­ba ani her­ný ob­sah. Špe­ciál­ne sme prip­ra­vi­li té­mu o ši­kov­ných uti­li­tách pre ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows a vy­bra­li sme pre vás 10 naj­dô­le­ži­tej­ších.

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko vám pri­ná­ša no­vem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V toh­to­me­sač­ných no­vin­kách sme sa poz­re­li na ko­pec za­ují­ma­vých pro­duk­tov. Te­šiť sa mô­že­te naj­mä na pro­duk­ty, kto­ré vám sprí­jem­nia bež­ný ži­vot, ako pre­nos­né dis­ky, mo­der­né rá­dio, či di­gi­tál­na obý­vač­ka a mno­ho ďal­ších.

100 000 ho­dín tes­to­va­nia Eli­te­Boo­ku
Mes­to ham­bur­ge­rov a rop­né­ho prie­mys­lu, ob­rov­ské „truc­ky“ na ces­tách pl­ných zá­pch. Von­ku tak­mer 40 °C, vnút­ri kli­ma­ti­zo­va­ných na led­va 20 °C a vša­de sa na úvod de­ba­ty spý­ta­jú: „How are you?“ Áno, vy­da­li sme sa do viac ako 10 000 km vzdia­le­né­ho Hous­to­nu v Texase, aby sme naz­re­li do sr­dca vý­vo­jo­vé­ho stre­dis­ka HP. Prá­ve v Hous­to­ne síd­li Eli­te­Book R&D (Re­search and De­ve­lop­ment), je to te­da mies­to, kde sa pod­ni­ko­vý no­te­book HP pod ozna­če­ním Eli­te­Book naj­skôr 100 000 ho­dín tes­tu­je pred tým, ako sa pr­vé ku­sy dos­ta­nú na pre­daj­né pul­ty. A v HP ma­jú nás­tro­je na eš­te tvrd­šie tes­ty, ako ro­bí­me my v na­šich le­gen­dár­nych crash tes­toch. Chce­te ve­dieť, čo sa všet­ko stih­ne za 100 000 ho­dín v 50 000 kro­koch otes­to­vať a pre­čo tu niek­to­rých pra­cov­ní­kov pre­zý­va­jú CSI: Hous­ton? IDF 2009

Jabl­ká v ob­la­koch a iP­ho­ne 4S
Ofi­ciál­ne pred­sta­ve­nie no­vé­ho mo­de­lu te­le­fó­nu od spo­loč­nos­ti App­le na se­ba pú­ta­lo po­zor­nosť nie­koľ­ko týž­dňov pred uvá­dza­cou kon­fe­ren­ciou. Špe­ku­lá­cie, do­ha­dy a množ­stvo za­ru­če­ných in­for­má­cií, inter­net ni­mi dos­lo­va pre­ky­po­val. Oča­ká­va­nia bo­li veľ­ké, App­le však všet­ky túž­by nespl­nil. Na iP­ho­ne 5 za­bud­ni­te, ro­di­na te­le­fó­nov sa roz­rást­la iba o iP­ho­ne 4S.

Ako sa ro­bí sof­tvér?
Ako už vie­te z náš­ho ma­ga­zí­nu, ak­tuál­ne pri­chá­dza na trh no­vá ver­zia prog­ra­mu na sprá­vu, edi­tá­ciu a pub­li­ká­ciu fo­tog­ra­fií Zo­ner Pho­to Stu­dio, te­raz s čís­lom 14. Pre­to sme nav­ští­vi­li hlav­né síd­lo spo­loč­nos­ti Zo­ner v Br­ne, aby sme vi­de­li zrod no­vej ver­zie na­ži­vo. Uro­bi­li sme tak len pár dní pred jej uve­de­ním na trh a ho­vo­ri­li sme o šir­ších ak­ti­vi­tách tej­to spo­loč­nos­ti.

Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba má­lok­to­rý pou­ží­va­teľ po­čí­ta­ča sa eš­te nes­tre­tol so slo­vom Sky­pe. Ten­to naj­po­pu­lár­nej­ší vi­deo­ko­mu­ni­ká­tor po­čas nie­koľ­kých ro­kov svo­jej exis­ten­cie zís­kal viac ako 900 mi­lió­nov re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov a stal sa prak­tic­ky syn­ony­mom pre te­le­fo­no­va­nie pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu. Za­tiaľ čo eš­te pred de­sia­ti­mi rok­mi zna­me­nal dl­hší ho­vor do iné­ho štá­tu po­riad­ne vy­so­ký te­le­fón­ny účet, dnes je vďa­ka roz­ší­re­niu rých­le­ho inter­ne­tu tá­to zá­le­ži­tosť tri­viál­na. Vďa­ka ko­mu­ni­ká­to­rom VoIP mož­no spros­tred­ko­vať ob­ra­zo­vý a hla­so­vý pre­nos v reál­nom ča­se prak­tic­ky za­dar­mo a je úpl­ne jed­no, či sa spá­ja­te so su­se­dom z ved­ľaj­šie­ho do­mu ale­bo zná­mym z opač­né­ho kon­ca sve­ta.

Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC RE­VUE sme sa roz­hod­li pre net­ra­dič­nú „skúš­ku oh­ňom“. Prejsť po 15 ro­koch na plat­for­me Mic­ro­soft Win­dows na plat­for­mu App­le Mac OS X. A to kom­plet­ne aj s po­čí­ta­čom, pri­čom na ten­to účel pos­lú­žil naj­nov­ší App­le Mac­Book Pro s uh­lo­prieč­kou 15,4 pal­ca. Na aké ús­ka­lia, prob­lé­my aj vý­ho­dy a fi­lo­zo­fiu sa tre­ba prip­ra­viť, o tom sa mô­že­te do­čí­tať v na­šom člán­ku.

T(w)oget­her for To­morrow
Po­čas ok­tób­ra zor­ga­ni­zo­va­la spo­loč­nosť Ko­ni­ca Mi­nol­ta naj­väč­šie európ­ske stret­nu­tie v tom­to ro­ku pod náz­vom Euro­pean Lea­der­ship Con­fe­ren­ce 2011. Zú­čas­tni­li sa na nej pre­dov­šet­kým par­tne­ri a dis­tri­bú­to­ri tej­to znač­ky, do­ved­na až 1200 ľu­dí. Pria­mo z to­kij­skej cen­trá­ly pri­šiel pre­zi­dent di­ví­zie Ko­ni­ca Mi­nol­ta Bu­si­ness Tech­no­lo­gies Shoei Yama­na, aby par­tne­rom ozná­mil, že od­te­raz sa ich vzťah s tou­to spo­loč­nos­ťou me­ní. Tie­to dva člán­ky bu­dú te­raz ove­ľa viac spo­je­né a dis­tri­bú­to­ri zís­ka­jú pod­stat­ne tes­nej­ší vzťah.

Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa pred pár rok­mi vy­slo­vi­lo slo­vo tab­let, všet­ci zna­lí si pred­sta­vi­li no­te­book s otoč­ným dis­ple­jom na jed­nom kĺbe, kto­rý sa za pár se­kúnd pre­me­nil na di­gi­tál­ny zá­pis­ník. Keď sa dnes po­vie tab­let, mno­hým na­pad­ne iPad. Áno, App­le za­čal veľ­kú re­vo­lú­ciu tab­le­tov „za veľ­kou mlá­kou“, kto­rá sa rých­lo roz­ší­ri­la do Euró­py. Za­tiaľ sí­ce v na­šich kon­či­nách nie je ta­ké bež­né vi­dieť ľu­dí v auto­bu­se, vla­ku či jed­no­du­cho na uli­ci s tab­le­tom v ru­ke po­dob­ne ako v USA, ale tab­le­ty za­ží­va­jú u nás v tom­to ča­se boom. A už to nie je iba iPad, ten už má mno­hých kon­ku­ren­tov – ASUS Tran­sfor­mer, Sam­sung Ga­laxy Tab, Mo­to­ro­la Xoom. So svo­ji­mi špič­ko­vý­mi tab­let­mi však pri­chá­dza­jú aj Le­no­vo či Fu­jit­su, a tak ne­ču­do, že zra­zu si pou­ží­va­teľ ne­vy­be­rá me­dzi dvo­ma, ale hneď tak­mer de­sia­ti­mi tab­let­mi. Pô­vod­ne sme plá­no­va­li do tes­tu za­ra­diť všet­ky tab­le­ty s dis­ple­jom väč­ším ako 7 pal­cov, na­ko­niec sa však sú­boj zvr­tol na voj­nu naj­pre­dá­va­nej­ších 10-pal­co­vých tab­le­tov (App­le má 9,7 pal­ca). App­le, Ar­chos, ASUS, Fu­jit­su, Le­no­vo, Mo­to­ro­la a Sam­sung pri­nies­li do tes­tu spo­lu 8 špič­ko­vých 10-pal­co­vých tab­le­tov, kto­ré sme ne­mi­losr­dne pos­ta­vi­li tvá­rou v tvár.

No­vem­bro­vé no­te­boo­ko­vé no­vin­ky
Via­no­ce sa blí­žia a jed­not­li­vé znač­ky vy­ťa­hu­jú z ru­ká­vov svo­je pr­vé esá. Jed­no z naj­väč­ších prek­va­pe­ní prip­ra­vil hneď na úvod App­le – no­vý 11-pal­co­vý Mac­Book Air sme pre vás zre­cen­zo­va­li ako pr­ví na Slo­ven­sku, ale aj v Če­chách. „Za­brd­li“ sme do mul­ti­me­diál­ne­ho krá­ľov­stva fir­my ASUS v po­do­be mo­de­lu N75SF a po­tom sme sa vrh­li na 15-pal­co­vé mo­de­ly. Pr­vý je uni­ver­zál­ny HP Pa­vi­lion dv6, vhod­ný skôr na do­ma, po­tom pra­cov­ne la­de­ný HP Pro­Boo­ku 4535s so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom AMD. Na zá­ver tu má­me dvoch ele­gá­nov: Le­no­vo Idea­Pad Z570 s veľ­mi dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu a men­šiu la­hôd­ku v po­do­be ultraš­tíh­le­ho, ľah­ké­ho 15,5-pal­co­vé­ho mo­de­lu So­ny Vaio VPC-SE1E s full HD roz­lí­še­ním dis­ple­ja. Via­no­ce sa blí­žia, nech sa pá­či, vy­ber­te si spo­lu s na­mi...

No­vá ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov AMD: Bulldo­zer alias FX
Tes­to­va­cia vzor­ka naj­sil­nej­šie­ho mo­de­lu z no­vo pred­sta­ve­ných pro­ce­so­rov AMD FX do­ra­zi­la do re­dak­cie v pos­led­nej mi­nú­te. Bulldo­zer však tým­to vlas­tne me­ta­fo­ric­ky pou­ka­zu­je na svoj nes­ko­rý prí­chod na trh, kde mal ofi­ciál­ne byť už v le­te, no je­ho tvor­co­via by ho bo­li ra­di vi­de­li na tr­hu už ove­ľa skôr. Ich kon­ku­rent In­tel to­tiž nes­pí a vy­ví­ja za­ují­ma­vé no­vé ar­chi­tek­tú­ry, na­vy­še seg­ment tr­hu s vý­kon­ný­mi pro­ce­sor­mi ov­lá­da tak­mer jed­noz­nač­ne. Ak dnes chce­te kú­piť vý­kon­nej­ší drah­ší pro­ce­sor, po­vedz­me nad 200 eur, v pod­sta­te má­te na vý­ber len z mo­de­lov In­te­lu, naj­sil­nej­ší mo­del AMD v po­do­be šes­ťjad­ro­vé­ho Phe­nom II X6 1100T je pod tou­to hra­ni­cou. Mo­de­ly AMD sa v pos­led­nom ča­se moh­li poch­vá­liť vý­bor­ným po­me­rom vý­ko­nu a ce­ny, me­dzi ce­no­vo dos­tup­ný­mi mo­del­mi sa ob­ja­vi­li čas­to za­ují­ma­vé po­nu­ky, ale na vý­kon naj­nov­ších pro­ce­so­rov San­dy Brid­ge od In­te­lu ne­naš­lo AMD za­tiaľ od­po­veď. Má ňou byť prá­ve Bulldo­zer...

Jesenné fotonovinky
Ak už te­raz hľa­dá­te dar­ček pod via­noč­ný strom­ček či plá­nu­je­te vy­me­niť svoj za­sta­ra­ný kom­pakt, prí­pad­ne jed­no­du­cho chce­te za­zna­me­nať dô­le­ži­té oka­mi­hy kva­lit­ný­mi fo­tog­ra­fia­mi a HD vi­deom, má­me pre vás nie­koľ­ko ti­pov. Tú­to je­seň sa to­tiž dos­ta­lo na trh ne­ví­da­né množ­stvo no­vých mo­de­lov fo­toa­pa­rá­tov, a tak sa z ro­ku 2011 stá­va je­den z fo­tog­ra­fic­ky naj­úrod­nej­ších ro­kov vô­bec. A to ma­jú vý­rob­co­via eš­te sko­ro dva me­sia­ce čas spô­so­biť nám väč­šie di­le­my...

Te­le­fó­ny tak­mer pre kaž­dé­ho
Mať in­te­li­gent­ný te­le­fón je sí­ce dob­rá vec, ale ak sa poob­ze­rá­te oko­lo se­ba, nie kaž­dý je fa­nú­šik. Te­le­fón ako HTC Sen­sa­tion si do­vo­lí len ma­lá sku­pin­ka pou­ží­va­te­ľov, pre­to sme sa roz­hod­li vy­skú­šať aj lac­nej­šie mo­de­ly. Ak vy­ne­chá­me ob­me­dzenia vo for­me tech­nic­kých pa­ra­met­rov, dob­re sa pou­ží­va­jú a za pod­stat­ne men­šiu su­mu zís­ka­te spo­ľah­li­vé te­le­fó­ny.

De­sať naj­lep­ších mi­nip­rog­ra­mov
Ak pat­rí­te me­dzi pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pra­cu­jú s po­čí­ta­čom sku­toč­ne čas­to, ur­či­te dob­re vie­te, že v niek­to­rých prí­pa­doch vám tá­to „ča­rov­ná skrin­ka“ vie na­ro­biť po­riad­ne vrás­ky na če­le. Či už vlas­tným pri­či­ne­ním, ale­bo vply­vom ne­ja­ké­ho ne­po­riad­ne­ho sof­tvé­ru sa člo­vek ob­čas dos­ta­ne do si­tuácie, kde mu­sí nap­ra­viť ne­ja­kú na­pá­cha­nú ško­du či ot­roc­ky nie­koľ­kok­rát opa­ko­vať ne­ja­kú nie veľ­mi sti­mu­lu­jú­cu čin­nosť, čo je dosť ot­rav­né. V tom­to člán­ku vám uká­že­me de­sať mi­nia­túr­nych prog­ra­mov, kto­ré v niek­to­rých prí­pa­doch po­mô­žu vy­hnúť sa na­dáv­kam a bú­chaniu päs­ťou do sto­la. Všet­ky pri­tom náj­de­te dos­tup­né za­dar­mo na no­vem­bro­vom DVD RE­VUE. Po­zor­ne sa pre­to poz­ri­te, či aj vy ne­náj­de­te me­dzi ni­mi nie­čo, čo vy­rie­ši prob­lém, kto­rý vám už dl­ho pí­li ner­vy.

Všet­ko, čo pot­re­bu­je­te ve­dieť o Fa­ce­boo­ku
So­ciál­na sieť Fa­ce­book pred­sta­vu­je pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov nás­troj na kaž­do­den­nú ko­mu­ni­ká­ciu so svo­ji­mi pria­teľ­mi, zná­my­mi, spo­lu­žiak­mi ale­bo ko­le­ga­mi z prá­ce. V sú­vis­los­ti so so­ciál­nou sie­ťou sa čas­to spo­mí­na aj prob­le­ma­ti­ka súk­ro­mia. Bez­peč­nos­ti na Fa­ce­boo­ku sme sa už pred ča­som v PC RE­VUE ve­no­va­li. Tá­to so­ciál­na sieť sa však neus­tá­le vy­ví­ja a pri­bú­da­jú no­vé vlas­tnos­ti, a pre­to sme pre vás prip­ra­vi­li ak­tua­li­zo­va­ný su­már uži­toč­ných ti­pov, kto­ré sú za­me­ra­né nie­len na súk­ro­mie, ale aj na no­vé vlas­tnos­ti a zme­ny.

Ste prip­ra­ve­ní na IPv6?
No­vý pro­to­kol, kto­rý by umož­nil pou­ží­va­nie inter­ne­tu bez li­mi­tu, je na sve­te, je­ho za­ve­de­nie je však eš­te tro­chu ťaž­ko­pád­ne. IPv6 má nah­ra­diť do­te­raj­ší pro­to­kol IPv4. Star­ší pos­ta­čo­val v ča­se vý­vo­ja a roz­ma­chu inter­ne­tu, no dnes už na­rá­ža na svo­je li­mi­ty. Zá­klad­ný je po­čet adries, kto­ré s ním mož­no pri­de­liť. Pô­vod­ný pro­to­kol fun­gu­je na 32-bi­to­vom zá­pi­se IP ad­re­sy a to vzhľa­dom na mož­nosť ad­re­so­vať len nie­čo vy­še 4,29 mi­lió­na za­ria­de­ní už dnes jed­no­du­cho nes­ta­čí. Ak si pred­sta­ví­me tak­mer 7 mi­liárd oby­va­te­ľov na­šej pla­né­ty, už te­raz sa blí­ži na hra­nu. Sa­moz­rej­me, nie kaž­dý oby­va­teľ pou­ží­va inter­net ale­bo ko­mu­ni­kač­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie, no ide len o zlo­mok z cel­ko­vé­ho poč­tu ľu­dí. Tre­ba zoh­ľad­niť aj to, že je­den pou­ží­va­teľ mô­že mať prís­tup k po­čí­ta­ču a zá­ro­veň sa na inter­net pri­pá­jať aj cez mo­bil­ný te­le­fón. Ak k to­mu pri­po­čí­ta­me rôz­ne do­má­ce za­ria­de­nia do obý­vač­ky s inter­ne­to­vou ko­nek­ti­vi­tou, je jas­né, že po­čet adries IPv4 vzhľa­dom na po­čet oby­va­teľ­stva jed­no­du­cho ne­mô­že sta­čiť.

No­vem­bro­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te v stán­koch a hyper­mar­ke­toch už 3. no­vem­bra :-)

  • Počet strán: 128
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.