ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 02/2012

picture

PC REVUE 02/2012

 

Vy­ze­rá to tak, že zi­ma eš­te ne­kon­čí a všet­ko oko­lo nás je za­mr­znu­té na kosť. No my vám v re­por­tá­ži z vý­sta­vy CES v Las Ve­gas pri­ná­ša­me nie­koľ­ko ho­rú­cich no­vi­niek zo sve­ta po­čí­ta­čov a mo­bil­ných tech­no­ló­gií. Ne­za­bud­ni­te si po­zrieť aj sko­ro dvoj­ho­di­no­vú vi­deo­re­por­táž z tej­to je­di­neč­nej vý­sta­vy, kto­rú náj­de­te na DVD RE­VUE.

Po­ra­dí­me vám aj, ako ne­pod­ľah­núť a ne­ne­chať ok­rad­núť lá­ka­vou poš­tou. Kto z vás by už ne­po­čul o tech­no­ló­gii Si­ri od App­le. My sa po­zrie­me na zú­bok jej ma­ter­ské­mu zdro­ju, vy­hľa­dá­va­ču Wolfram Al­pha. V do­be smar­tfó­nov nas­tal čas, ke­dy si mô­že­te svoj ope­rač­ný sys­tém vy­la­diť. V člán­ku Od­om­knu­tie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu vám po­vie­me ako na to. Uká­že­me aj mož­nos­ti on-li­ne vi­deo­po­ži­čov­ní, kto­ré fun­gu­jú z po­ho­dlia váš­ho do­mo­va.

Trh s tab­let­mi sa chys­tá ov­lád­nuť no­vin­ka od fir­my ASUS s ozna­če­ním Pri­me. Ten­to tab­let sme ma­li v re­dak­cii a pod­ro­bi­li sme ho tes­to­va­niu. O vý­sled­koch sa do­čí­ta­te vo feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE. Ok­rem tab­le­tu sme otes­to­va­li aj naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty, mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če do vrec­ka, či no­te­boo­ky s dl­hou vý­dr­žou na ba­té­riu.

V tom­to čís­le na­hliad­ne­me aj do re­dak­čnej ku­chy­ne. Uvi­dí­te ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad. Aby ste neb­lú­di­li nau­čí­me vás pou­ží­vať on-li­ne ma­py a pre tých z vás, kto­rí chcú sta­rý no­te­book bez mih­nu­tia oka vy­ho­diť má­me rie­še­nie – urob­te si z ne­ho do­má­ci server.
To však ani zďa­le­ka nie je všet­ko. Viac vo feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE!


Feb­ruáro­vé DVD RE­VUE ob­sa­hu­je za­ují­ma­vý vý­ber sof­tvé­ru a vi­deí. Upo­zor­ňu­je­me na kan­ce­lár­sky ba­lík As­ham­poo Of­fi­ce 2010. Ide o uce­le­ný ba­lík prog­ra­mov na prá­cu s texta­mi, ta­buľ­ka­mi a pre­zen­tá­cia­mi. TextMa­ker umož­ňu­je pra­co­vať s for­má­tom DOCX, vy­tvá­rať mô­že­te aj do­ku­men­ty PDF. Rov­na­ko sa dá pra­co­vať aj s ta­buľ­ka­mi s XLSX a pre­zen­tá­cia­mi PPTX. MO­BI­Le­dit! vo ver­zii 6 si ur­či­te vy­skú­šaj­te. Anee­soft DVD Show je rie­še­nie pre tých, kto­rí sa nech­cú príl­iš nat­rá­piť, ale ra­di by ma­li pos­tri­ha­né napr. vi­deo z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Pra­cu­je for­mou ča­so­vej osi a umož­ňu­je pri­dá­vať rôz­ne efek­ty a pre­cho­do­vé scé­ny. Hot­key Or­ga­ni­zer pred­sta­vu­je rie­še­nie, ako si vy­tvo­riť klá­ve­so­vé skrat­ky v naj­rôz­nej­ších kom­bi­ná­ciách, kto­ré pla­tia pre ce­lý ope­rač­ný sys­tém. Ku skrat­kám sú štan­dar­dne de­fi­no­va­né uda­los­ti po­zos­tá­va­jú­ce z ap­li­ká­cií ale­bo spus­te­nia vy­bra­nej fun­kcie v sys­té­me. Ge­nie Ti­me­li­ne 2 Pro­fes­sio­nal za­bez­pe­čí kon­ti­nuál­nu zá­lo­hu aj v do­má­com pros­tre­dí.

Autos­ko­laD­roid je an­droi­do­vá ver­zia prog­ra­mu, kto­rý sme uvied­li už pre plat­for­mu PC. Te­raz sa mô­že­te skú­šať z pra­vi­diel ces­tnej pre­máv­ky aj po­mo­cou te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu. Prog­ram nain­šta­lu­je­te tak, že po­vo­lí­te pou­žiť prog­ra­my aj mi­mo An­droid Mar­ke­tu a na­ko­pí­ru­je­te ho cez po­čí­tač do mo­bi­lu ale­bo tab­le­tu. Nás­led­ne ho spus­tí­te v niek­to­rom zo správ­cov sú­bo­rov a už ho aj mô­že­te pou­ží­vať.
Už tra­dič­ne k DVD RE­VUE pat­rí aj množ­stvo vi­deí vy­tvo­re­ných na­ši­mi re­dak­tor­mi. Ten­to me­siac hrá prím vý­sta­va CES v Las Ve­gas, kde sme na­to­či­li vi­deo v dĺžke tak­mer dvoch ho­dín. Ne­za­bud­ni­te ani na vy­ni­ka­jú­ce bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 5 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 3. 2012.


Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko pri­ná­ša feb­ruáro­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
Vo feb­ruáro­vých no­vin­kách pre­be­rá­me tra­dič­ne rôz­ne dopl­nky pre po­čí­ta­če a tab­le­ty ale ten­to­raz sme ve­no­va­li pries­tor aj väč­ším pred­sta­ve­niam. Je to napr. pred­sta­ve­nie uni­ver­zál­ne­ho roz­ší­re­nia te­le­ví­zo­ra o inter­ne­to­vý ob­sah, do­ko­va­cia sta­ni­ca s hu­dob­ným sprie­vo­dom pre mo­bil­né te­le­fó­ny s OS An­droid, ďa­lej vý­ba­va pre pou­ži­tie App­le za­ria­de­ní v ku­chy­ni, vy­ni­ka­jú­ca at­ra­men­to­vá tla­čia­reň pre for­mát A3 ale­bo zob­ra­ze­nie te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu cez Wi-Fi kde­koľ­vek v do­mác­nos­ti.

Re­por­táž z vý­sta­vy CES 2012
Na vý­sta­vu CES do Las Ve­gas ces­tu­je­me už pra­vi­del­ne. Je to dl­há a ná­roč­ná ces­ta, ale ak má byť re­por­táž sku­toč­ne ver­ná, tre­ba ta­kú­to vý­sta­vu za­žiť na vlas­tnej ko­ži. Z re­dak­cie sme vy­ces­to­va­li na dru­hý ko­niec sve­ta dva­ja, a to spo­lu s kom­plet­nou vý­ba­vou na fo­tog­ra­fie a vi­deo. Neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou tej­to re­por­tá­že je tak HD vi­deo, kto­ré náj­de­te na DVD RE­VUE.

Ne­ne­chaj­te sa ok­rad­núť lá­ka­vou poš­tou
Inter­net je dnes už bež­ný nás­troj a po­dob­ne ako mno­ho iných tech­nic­kých vy­mo­že­nos­tí aj on sa pos­tup­ne stal pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov. Je­ho pries­to­ry však skrý­va­jú aj množ­stvo nás­trah, na kto­ré sa na­chy­ta­jú ti­sí­ce pou­ží­va­te­ľov. Niek­to­ré sú váž­nej­šie, iné me­nej váž­nej­šie, no v kaž­dom prí­pa­de ide o ur­či­tú for­mu zneu­ži­tia ale­bo pod­vo­du. V pred­chá­dza­jú­cej čas­ti náš­ho člán­ku o nás­tra­hách inter­ne­tu sme sa ve­no­va­li fe­no­mé­nu s ozna­če­ním HOAX, kto­rý úto­čí na pou­ží­va­te­ľov v mno­hých for­mách a sna­ží sa ich pod­viesť, vy­stra­šiť, mys­ti­fi­ko­vať ale­bo si z nich jed­no­du­cho vy­stre­liť a po­ba­viť sa na ich účet. V tom­to pok­ra­čo­va­ní sa bu­de­me ve­no­vať ďal­ším e-mai­lo­vým ne­du­hom, kon­krét­ne pod­vod­ným lo­té­riám a fik­tív­nym ob­chod­ným po­nu­kám. Tie­to nás­tra­hy na roz­diel od kla­sic­kých hoaxov nes­pô­so­bu­jú ško­du len tým, že je na­pá­le­ný člo­vek po­va­žo­va­ný za hlu­pá­ka. Ich cieľ je eš­te váž­nej­ší a ne­bez­peč­nej­ší. Chcú vás to­tiž dos­lo­va ok­rad­núť.

Od­om­knu­tie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu
Mo­der­né in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny to­ho do­ká­žu ove­ľa viac, ako nám po­vo­ľu­jú vý­rob­co­via ope­rač­ných sys­té­mov. Exis­tu­jú nás­tro­je, kto­ré pou­ží­va­te­ľo­vi umož­nia sprís­tup­niť si ce­lý po­ten­ciál za­ria­de­nia. V člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať tej­to té­me viac a za­me­ria­me sa na te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom App­le iOS a Goog­le An­droid. V sú­vis­los­ti s jailbrea­kom ale­bo roo­to­va­ním si tre­ba hneď na za­čiat­ku uve­do­miť via­ce­ro fak­tov. V pr­vom ra­de ide o zá­sah do sof­tvé­ru a od­om­knu­tím za­ria­de­nia sa vy­sta­vu­je­te ne­bez­pe­čen­stvu je­ho poš­ko­de­nia, prí­pad­ne zne­fun­kčne­nia. Všet­ky zá­sa­hy do sys­té­mu te­da ro­bí­te na vlas­tné ri­zi­ko a vy­sta­vu­je­te sa mož­né­mu zá­ni­ku zá­ru­ky. Po­ten­ciál­nu hroz­bu pred­sta­vu­jú aj sa­my ap­li­ká­cie. V prí­pa­de od­om­knu­té­ho iOS si mô­že­te do te­le­fó­nu in­šta­lo­vať všet­ky ap­li­ká­cie, nie­len tie auto­ri­zo­va­né, kto­ré náj­de­te v po­nu­ke ob­cho­du. Ta­kým­to spô­so­bom si mô­že­te veľ­mi ľah­ko nain­šta­lo­vať aj ne­bez­peč­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá mô­že zís­kať prís­tup k va­šim dá­tam a zneu­žiť ich. Ten­to člá­nok te­da ber­te skôr ako teo­re­tic­ký roz­bor prob­le­ma­ti­ky.

Wolfram Al­pha - Vy­hľa­dá­vač s ro­zu­mom
Inter­ne­to­vá služ­ba Wolfram Al­pha je pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu skôr nez­ná­my po­jem. Kým inter­ne­to­ví gi­gan­ti ako Fa­ce­book, Twit­ter či YouTu­be nás pre­nas­le­du­jú tak­mer na kaž­dom kro­ku po webo­vej sie­ti, špe­ci­fic­kej­šie a čas­to vý­raz­ne pok­ro­či­lej­šie in­for­mač­né webo­vé nás­tro­je sa uká­žu v hľa­dá­či­ku len tých, kto­rí po nich sku­toč­ne pát­ra­jú. Ich úlo­hou nie je tr­hať re­kor­dy náv­štev­nos­ti, ale spros­tred­ko­vať čo naj­lep­šie služ­by v ob­las­ti svoj­ho pô­so­be­nia. Mož­no však hlad po in­for­má­ciách eš­te viac za­sý­tiť v ča­se, keď vy­hľa­dá­va­če ako Goog­le preh­ľa­dá­va­jú web v oka­mi­hu a Wiki­pé­dia pos­ky­tu­je ľah­ko dos­tup­né pod­rob­né in­for­má­cie o mi­lió­noch tém? Od­po­ve­ďou je roz­hod­né áno. A jed­na z ciest je prá­ve Wolfram Al­pha.

Do­má­ca vi­deo­po­ži­čov­ňa
Is­te to poz­ná­te z kaž­do­den­nej praxe – te­le­víz­nych prog­ra­mov má­te do­ma ve­ľa, ale keď má­te čas, nič ne­dá­va­jú. A prá­ve vte­dy, keď ide dob­rý film, ne­má­te naň čas. Exis­tu­je mož­nosť nah­rať si ho, ale to je ná­ma­ha. Vy­ni­ka­jú­ca mož­nosť je vi­deo­po­ži­čov­ňa, kto­rá fun­gu­je cez inter­net. Pri­tom ne­mu­sí­te ni­kam cho­diť, my­slieť na to, že film tre­ba vrá­tiť. Len si vy­be­rie­te, čo chce­te, a mô­že­te si film ale­bo se­riál po­ži­čať na 24 ho­dín. Mô­že­te na to pou­žiť strán­ku www.top­fun.sk, ale po­tom si film po­zrie­te len v po­čí­ta­či. Exis­tu­je aj jed­no­duch­šia ces­ta, a to in­teg­rá­cia tej­to fun­kcie pria­mo do te­le­ví­zo­ra. Tu ne­pot­re­bu­je­te nič pre­pá­jať, pria­mo v pros­tre­dí TV si vy­be­rie­te to, čo chce­te sle­do­vať. Po­ži­čov­ňu fil­mov Top­fun ak­tuál­ne pod­po­ru­jú te­le­ví­zo­ry znač­ky Sam­sung, kto­ré sú vy­ba­ve­né pri­po­je­ním na inter­net a sú in­teg­ro­va­né vo fun­kcii Smart Hub. Ta­kis­to je vo vý­ba­ve Blu-ray preh­rá­va­čov tej­to znač­ky. Tak­to mož­no pou­žiť aj iné ap­li­ká­cie, ako je napr. YouTu­be, Fa­ce­book, Twit­ter, Pi­ca­sa, ale pod­ľa náš­ho ná­zo­ru naj­väč­ším lá­kad­lom je prá­ve fun­kcia Top­fun. V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na to, ako sa pou­ží­va, aký je spô­sob plat­by a čo mô­že­te od nej ča­kať.

ASUS Tran­sfor­mer Pri­me TF201
Po ús­pe­chu tab­le­tu s od­ní­ma­teľ­nou klá­ves­ni­cou pri­chá­dza na trh no­vý mo­del Tran­sfor­mer Pri­me. Ide o os­ved­če­ný kon­cept, pri kto­rom si pou­ží­va­teľ sám vo­lí, či chce pou­žiť har­dvé­ro­vú klá­ves­ni­cu. Časť s tab­le­tom má hrúb­ku len 8,3 mm a je­ho ve­ko je vy­ho­to­ve­né z brú­se­né­ho hli­ní­ka s kru­ho­vým mo­tí­vom. Hmot­nosť tej­to čas­ti je 586 gra­mov. Dis­plej ty­pu Su­per IPS+ má po­zo­ro­va­cie uh­ly ± 170° a je vy­ba­ve­ný ochran­ným sklom Go­ril­la Glass. Klad­ne hod­no­tí­me jas a kon­trast vy­tvo­re­né­ho ob­ra­zu. Tes­to­va­li sme ver­ziu s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 3.2, ASUS pris­ľú­bil pre­chod na An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich po je­ho ofi­ciál­nom spus­te­ní.

Naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty v re­dak­cii
Od spo­loč­nos­ti Ca­non sme už dl­ho oča­ká­va­li reak­ciu na stá­le ras­tú­ci trh kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi. Tie­to „zr­kad­lov­ky bez zr­kad­la“ sú čo­raz ob­ľú­be­nej­šie. Po­pu­la­ri­ta a dob­ré pre­da­je tých­to mo­de­lov zrej­me pres­ved­či­li Ca­non, že fix­ný ob­jek­tív je správ­ny smer. Po­nu­ka spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic sa pek­ne roz­ras­tá a ich sys­tém Mic­ro 4/3, vy­ví­ja­ný spo­loč­ne s Olym­pu­som, po­nú­ka čo­raz za­ují­ma­vej­šiu vý­ba­vu. Ok­rem ob­rov­ské­ho vý­be­ru rôz­nych za­ují­ma­vých ob­jek­tí­vov (za­ujal nás Voig­tlän­der Nok­ton 25mm f/0.95) a ďal­šej vý­ba­vy sú to pre­dov­šet­kým po­da­re­né ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty oboch fi­riem.

Test no­te­boo­kov
Osem ho­dín na jed­no na­bi­tie? Bez prob­lé­mov. Šes­tnásť ho­dín na jed­no na­bi­tie? Bez prob­lé­mov. Niek­to­ré no­te­boo­ky v tom­to tes­te po­hodl­ne pre­ko­na­li do­kon­ca 20-ho­di­no­vú hra­ni­cu vý­dr­že svo­jich ba­té­rií na jed­no na­bi­tie. Pos­ta­vi­li sme pro­ti se­be pod­ni­ka­teľ­ské no­te­boo­ky, ultra­boo­ky a pra­cov­né no­te­boo­ky, pri kto­rých vý­rob­ca ho­vo­rí o veľ­mi dob­rej vý­dr­ži ba­té­rie. Do­siah­li sme mi­ni­mum 6 ho­dín a 26 mi­nút, maximum 25 ho­dín a 26 mi­nút! Áno, k ta­kej­to ma­ra­tón­skej vý­dr­ži tre­ba do­kú­piť se­kun­dár­nu (ces­to­va­teľ­skú) ba­té­riu, kto­rá sí­ce no­te­book tro­chu za­ťa­ží a uro­bí me­nej kom­for­tným, ale ak si pred­sta­ví­te 10 ho­dín prá­ce kaž­dý deň, ta­ký­to no­te­book by ste na­bí­ja­li iba raz za tri dni. Niek­to­ré pod­ni­ka­teľ­ské no­te­boo­ky sú sku­toč­ne dra­hé pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa, no za­čí­na­me na ce­nách aj hlb­šie pod hra­ni­cou 1000 eur a pri­tom sa mô­že­me stá­le roz­prá­vať o 8- a via­cho­di­no­vej vý­dr­ži.

Test gra­fík
Me­dzi naj­vý­kon­nej­ší­mi gra­fi­ka­mi už za­čí­na­la byť nu­da, no­vin­ky sa na­pos­le­dy ob­ja­vi­li mi­nu­lú jar, ce­ny sa ne­me­ni­li a vý­ber bol ma­lý. Naš­ťas­tie pri­šiel čas na no­vú ge­ne­rá­ciu Ra­deo­nov. A sú to ve­ru po­riad­ne kús­ky – či­py vy­rá­ba­né úpl­ne no­vým 28 nm pro­ce­som na svo­ju plo­chu po­mes­tia vy­še 4,3 mi­liar­dy (!) tran­zis­to­rov. My tak mô­že­me opäť raz vy­tiah­nuť tes­to­va­ciu zos­ta­vu a po­zrieť sa na vý­kon a pre­vádz­ko­vé vlas­tnos­ti čer­stvé­ho vy­zý­va­te­ľa v sú­bo­ji o vý­ko­no­vý trón.

Ako sa ro­dí edí­cia PC RE­VUE pre iPad?
Is­to si via­ce­rí na­ši či­ta­te­lia všim­li, že od sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka je náš ma­ga­zín dos­tup­ný aj na tab­le­te App­le iPad. No nej­de iba o vy­da­nie vo for­má­te PDF, pri­dá­va­me doň aj mul­ti­me­diál­ny ob­sah, ako sú vi­deá, fo­to­ga­lé­rie a pod. Tak­že či­ta­teľ má tak­mer pl­no­hod­not­ný zá­ži­tok z náš­ho ma­ga­zí­nu aj v elek­tro­nic­kej ver­zii. Na­še vy­da­nie mô­že­te náj­sť v tzv. no­vi­no­vom stán­ku – Newsstand, ako App­le naz­val ap­li­ká­ciu na umies­tne­nie ma­ga­zí­nov. Po klik­nu­tí na obál­ku PC RE­VUE sa ot­vo­rí per­so­na­li­zo­va­ná ap­li­ká­cia s vy­da­nia­mi PC RE­VUE od za­čiat­ku ro­ka 2011, pri­čom mul­ti­me­diál­ne sú vy­da­nia od sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka. Mož­no si kú­piť jed­no vy­da­nie ale­bo pred­plat­né na 3, 6 ale­bo 12 me­sia­cov. Po­kiaľ sa roz­hod­ne­te pre pred­plat­né, sprís­tup­nia sa vám aj všet­ky pre­doš­lé vy­da­nia.

Pou­ží­va­me on-li­ne ma­py
Goog­le ma­py pou­ží­va­jú pod­kla­do­vé sním­ky Te­le At­las a dos­tup­né sú zob­ra­ze­nia vo for­me kla­sic­kej ma­py aj sa­te­lit­ných sní­mok. Ma­py sa ho­dia na plá­no­va­nie ciest s via­ce­rý­mi bod­mi. Pos­tup­ne ich mô­že­te pri­dá­vať a po­tom sa roz­hod­núť me­dzi ces­tou autom ale­bo vý­poč­tom pe­ších trás. Pri plá­no­va­ní ces­ty autom sa da­jú vy­ne­chať spop­lat­ne­né ces­ty a di­aľ­ni­ce. Nap­lá­no­va­nú tra­su mô­že­te vy­tla­čiť ale­bo si pos­lať link na e-mail. Po­tom ho mô­že­te ľah­ko ot­vo­riť pria­mo v mo­bil­nom za­ria­de­ní. E-mail sa však ho­dí aj na pos­la­nie de­fi­no­va­nej ma­py os­tat­ným pou­ží­va­te­ľom. Ma­py Goog­le umož­ňu­jú jed­no­du­ché ge­ne­ro­va­nie pod­kla­dov aj pre va­še webo­vé strán­ky. Na vý­ber sú tri veľ­kos­ti ale­bo za­da­nie vlas­tnej. Vy­ge­ne­ro­va­ný kód HTML umies­tni­te do kó­du webo­vej strán­ky. Na ma­pách sa zob­ra­zu­jú aj ob­jek­ty MHD vo for­me gra­fic­kých zna­čiek. Po klik­nu­tí na ňu zís­ka­te preh­ľad o lin­kách na da­nej tra­se a ďal­šie in­for­má­cie, nap­rík­lad od­kaz na služ­bu, z kto­rej sú čer­pa­né in­for­má­cie. Vý­znam­né ale­bo bliž­šie za­zna­če­né ob­jek­ty ob­sa­hu­jú rov­na­kú in­for­mač­nú bub­li­nu s ad­re­sou, od­ka­zom na re­cen­zie, prí­pad­ne fo­tog­ra­fiu ob­jek­tu. Náj­de­né bo­dy sa da­jú pria­mo v tej­to bub­li­ne ozna­čiť hviez­dič­kou.

Sta­rý no­te­book eš­te ne­vy­ha­dzuj­te
Kú­pi­li ste si no­vý no­te­book, zís­ka­li no­vý v prá­ci či dos­ta­li je­den do da­ru? Čo so sta­rým, ak ho nik­to v inter­ne­to­vých ba­zá­roch nech­ce? Roz­hod­ne ho ne­vy­ha­dzu­je, po­ra­dí­me vám rôz­ne spô­so­by je­ho vy­uži­tia. Pre­meň­te ho spo­lu s na­mi na do­má­ci server, kto­rý sa dá vy­užiť na mno­ho bež­ných aj vtip­ných ve­cí. Prav­da, ak je to no­te­book z ro­ku 2000 ale­bo star­ší, už s ním ve­ľa nes­pra­ví­me. No ak ne­má viac ako de­sať ro­kov, náj­de sa na ňom roz­hra­nie USB ale­bo do­kon­ca slot Express Card, má­me pre vás ko­pu ti­pov, čo s ním uro­biť. A na zá­ver vám uká­že­me aj net­ra­dič­né vy­uži­tie sta­ré­ho no­te­boo­ku. Vše­tok sof­tvér pot­reb­ný na vy­tvo­re­nie uži­toč­né­ho do­má­ce­ho server­a náj­de­te na na­šom DVD.

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.