ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 3/2012

picture

INFOWARE 3/2012

 

V mar­co­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa po­zrie­me sa na rie­še­nia a služ­by in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti, ak­tuál­ne po­čí­ta­čo­vé hroz­by a po­ra­dí­me, čo by ne­ma­lo chý­bať v kaž­dej fir­me. Uká­že­me vám ako pou­ží­vať tab­let na prá­cu, pred­sta­ví­me vám mo­bil­né biz­nis ap­li­ká­cie pre tab­le­ty a smartfó­ny. To však ani zďa­le­ka nie je všet­ko.


Mar­co­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša mno­ho tém, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie.

Poď­te sa s na­mi po­zrieť do ob­sa­hu mar­co­vé­ho vy­da­nia ma­ga­zí­nu INFOWARE.

TÉMA ČÍS­LA: RIEŠENIA A SLUŽ­BY IN­FOR­MAČ­NEJ BEZ­PEČ­NOS­TI
Aké hroz­by pred­pok­la­dá­me v ob­las­ti IT na rok 2012? Nie je ich má­lo a tie naj­pod­stat­nej­šie bliž­šie ob­jas­ní­me v nas­le­du­jú­com texte. Všeo­bec­ne sa oča­ká­va ná­rast všet­kých ty­pov úto­kov a hro­zieb, na­priek to­mu niek­to­ré hroz­by bu­dú do­mi­no­vať.


TÉMA ČÍS­LA:MO­BILNÉ BIZ­NIS AP­LIKÁCIE PRE TAB­LE­TY A SMARTFÓ­NY
V dneš­nej do­be sa mo­bil­né ap­li­ká­cie sta­li kaž­do­den­nou sú­čas­ťou ži­vo­ta nie­len naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých fa­nú­ši­kov, ale aj ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Mno­hí si my­slia, že pro­ces tvor­by sof­tvé­ru je vždy rov­na­ký, no v sku­toč­nos­ti pri tvor­be mo­bil­ných ap­li­ká­cií vzni­ka­jú špe­ci­fic­ké po­žia­dav­ky, kto­ré tre­ba zoh­ľad­niť v jed­not­li­vých fá­zach tvor­by sof­tvé­ru.


TÉMA ČÍS­LA: EFEKTÍVNA SPRÁVA DÁTOVÝCH ÚLOŽÍSK
Da­ta­bá­zy pred­sta­vu­jú hlav­ný zdroj úni­ku dát. Sys­té­my na pre­ven­ciu úni­ku dát sú v dneš­nej do­be schop­né za­brá­niť úni­kom pria­mo pri prís­tu­pe do da­ta­báz, čo eli­mi­nu­je nie­len exter­né hroz­by, ale aj ne­žia­du­cu čin­nosť inter­ných ad­mi­nis­trá­to­rov. Pod­ľa agen­tú­ry Forres­ter da­ta­bá­zo­vý sof­tvér ne­chrá­ni dá­ta pred sa­mot­ný­mi ad­mi­nis­trá­tor­mi, tak­že v dneš­nej do­be da­ta­bá­zo­ví ad­mi­nis­trá­to­ri ma­jú mož­nosť vi­dieť a od­cu­dziť dô­ver­né dá­ta ulo­že­né v da­ta­bá­zach. V na­šom člán­ku sa po­zrie­me bliž­šie na to, ako fun­gu­jú ta­ké­to sys­té­my.

Mar­co­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE náj­de­te v stán­koch už 5. mar­ca.

  • Počet strán: 56
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.