ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 11/2012

picture

PC REVUE 11/2012

 

No­vem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE pri­chá­dza s ce­lou ko­pou za­ují­ma­vých tém. V exklu­zív­nej re­por­tá­ži vám pred­sta­ví­me Mic­ro­soft Win­dows 8. V na­pí­na­vých due­loch po­rov­ná­me App­le iP­ho­ne5 so Sam­sun­gom Ga­laxy SIII či Fa­ce­book s Goog­le+. Bo­li sme na pres­ta­ve­ní no­vé­ho ASU­Su Pad­Fo­ne 2 pria­mo v Mi­lá­ne. Hľa­dá­te no­vý no­te­book? Po­mô­že­me vám vy­brať do­ko­na­lý stroj s naj­nov­ším Win­dows 8. Nau­čí­me vás pou­ží­vať sní­mač NFC a po­ra­dí­me s chla­de­ním no­te­boo­ku. To však nie je všet­ko. V ďal­ších re­cen­ziách pred­sta­ví­me Sam­sung Ga­laxy No­te II, So­ny Xpe­ria Tab­let S a otes­tu­je­me aj naj­nov­šie tab­le­ty na tr­hu či fo­toa­pa­rá­ty pre pro­fe­sio­ná­lov i ama­té­rov. Ne­za­bud­li sme ani na mi­lov­ní­kov sof­tvé­ro­vých uti­lít. Na nich ča­ka­jú ap­li­ká­cie pre Win­dows 8 ako aj pre iOS6 a prog­ra­my na za­ria­ďo­va­nie do­mác­nos­ti.


No­vem­bro­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je prepl­ne­né úpl­ný­mi ver­zia­mi prog­ra­mov, za kto­ré by ste inak mu­se­li pla­tiť. Orien­to­va­li sme sa na sys­té­mo­vé nás­tro­je, kto­ré vám po­mô­žu pri prá­ci s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows. Rov­na­ko pri­dá­va­me pl­né priehrš­tie ak­tuál­nych vi­deo­re­por­tá­ží z ce­lé­ho sve­ta a vi­deo­re­cen­zií. Zá­ro­veň na chví­le od­dy­chu pri­ná­ša­me množ­stvo na­šich vi­deí a uká­žok z hier. Špe­ciál­ne upo­zor­ňu­je­me na prog­ram Start Me­nu X, kto­rý vám hlav­ne v za­čiat­koch po­mô­že pri prá­ci s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 8. Pri­dá­va to­tiž do sys­té­mu tla­čid­lo Start a umož­ňu­je pris­pô­so­be­nie úvod­nej po­nu­ky. Ďal­ší za­ují­ma­vý nás­troj je As­ham­poo Snap 5, kto­rý oce­ní­te, ak bu­de­te chcieť nas­ní­mať napr. dl­hú webo­vú strán­ku, prí­pad­ne vi­deo. Pri­ná­ša ove­ľa viac fun­kcií ako tra­dič­né tla­čid­lo PrintScreen. Ak si chce­te uro­biť po­ria­dok na dis­ku a ne­vie­te, čo vám na ňom za­be­rá mies­to, pou­ži­te Dri­ve Spa­ce Or­ga­ni­zer 4. V gra­fic­kej po­do­be uvi­dí­te, čo je nao­zaj ka­me­ňom úra­zu. Prog­ram Wise PC En­gi­neer 6.4 vám po­mô­že napr. pri prá­ci s re­gis­tra­mi, ale aj pri op­ti­ma­li­zá­cii prá­ce s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows. Uvá­dza­me aj prog­ra­my na plá­no­va­nie inter­iéru, sťa­ho­va­nie vi­deí zo špe­cia­li­zo­va­ných server­ov, in­šta­lá­ciu pre Pin­nac­le Stu­dio 16 a re­dakč­ný vý­ber sha­rewaru.

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko vám pri­ná­ša no­vem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

Mic­ro­soft Win­dows 8 na ces­te k po­ží­va­te­ľo­vi
Bo­lo to pred dvo­ma rok­mi na vý­sta­ve CES v Las Ve­gas. Na tla­čov­ke s prís­nym vý­be­rom no­vi­ná­rov pred­sta­vil Ste­ven Si­nof­sky poh­ľad svoj­ho tí­mu na to, ako by mal vy­ze­rať ope­rač­ný sys­tém bu­dúc­nos­ti. Mic­ro­soft už ve­del, že do­ba kla­sic­kých po­čí­ta­čov sa kon­čí, dô­raz je na mo­bi­li­te a jed­no­du­chom ov­lá­da­ní. Si­nof­sky pred­vie­dol aj pr­vú ver­ziu Win­dows na tab­le­te s pro­ce­so­rom od fir­my NVI­DIA a do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Od­vte­dy svet uz­rel via­ce­ré edí­cie aj ve­rej­né tes­to­va­nie, až 25. ok­tób­ra pred­sta­vi­li v New Yor­ku a sú­čas­ne v Pa­rí­ži je­ho fi­nál­nu ver­ziu.


App­le iP­ho­ne 5 vs Sam­sung Ga­laxy SIII
Dl­ho sme sa roz­ho­do­va­li, ke­dy prí­de správ­ny čas na to­to po­rov­na­nie. Ve­de­li sme to­tiž, že pôj­de o je­den z naj­sle­do­va­nej­ších sú­bo­jov z mo­bil­nej his­tó­rii. Dva naj­lep­šie te­le­fó­ny na tr­hu, dva naj­vys­pe­lej­šie smar­tfó­ny, kto­ré v ro­ku 2012 uz­re­li svet­lo sve­ta. No skôr ako sme za­ča­li po­rov­ná­vať, dl­hé týž­dne sme sa oboz­na­mo­va­li s te­le­fón­mi. Oba sme ma­li me­dzi pr­vý­mi na Slo­ven­sku, oba sme pou­ží­va­li kaž­dý deň a s obo­ma sme sa de­tail­ne oboz­ná­mi­li. Nech­ce­li sme ro­biť benchmar­ky a opi­so­vať tech­nic­ké plat­for­my, chce­li sme sa na oba te­le­fó­ny po­zrieť ako bež­ní pou­ží­va­te­lia a náj­sť ich vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy. Vy­bra­li sme de­väť dô­le­ži­tých ob­las­tí, v kto­rých sme te­le­fó­ny vzá­jom­ne hod­no­ti­li.

ASUS Pad­Fo­ne 2: ši­kov­ná kom­bi­ná­cia smar­tfó­nu a te­le­fó­nu
V his­to­ric­kej čas­ti ta­lian­ske­ho Mi­lá­na zor­ga­ni­zo­va­la spo­loč­nosť ASUS európ­ske pred­sta­ve­nie svoj­ho kľú­čo­vé­ho pro­duk­tu Pad­Fo­ne 2. Pr­vá ver­zia sa vcel­ku uchy­ti­la, ale ma­la det­ské prob­lé­my. Dru­há ver­zia je už vy­spe­lý pro­dukt, ur­če­ný aj na dr­snej­šie za­ob­chá­dzanie. Dvoj­ka je do pos­led­nej skrut­ky prep­ra­co­va­ná na­no­vo. Ako sme sa doz­ve­de­li, pri všet­kom pod­stat­nom bol osob­ne aj pre­zi­dent fir­my ASUS, ne­za­me­ni­teľ­ný Jon­ney Shih. Ak si po­zrie­te na­še vi­deo, uvi­dí­te, že pre­zi­dent je aj vy­ni­ka­jú­ci di­va­del­ný he­rec a pred­sta­ve­nie bo­lo veľ­mi dy­na­mic­ké. Po­ra­dy k to­mu­to za­ria­de­niu sa ko­na­li den­ne o 21. ho­di­ne.

Fa­ce­book vs. Gool­ge+
So­ciál­ne sie­te sú dnes veľ­ký trend, kto­rý sprís­tup­ňu­je svet po­čí­ta­čov veľ­kej ma­se pou­ží­va­te­ľov. Mno­hí z nich ne­ma­jú veľ­ké skú­se­nos­ti s ov­lá­da­ním a prá­cou na po­čí­ta­či, v rám­ci so­ciál­nych sie­tí sa však do­ká­žu na­vi­go­vať a bez prob­lé­mov ich aj vy­uží­vať. Hlav­ná dvo­ji­ca v na­šich kon­či­nách, Fa­ce­book a Goog­le+, neus­tá­le sú­pe­ri o pr­ven­stvo. Ako vy­ze­rá ak­tuál­na si­tuácia?

Na čo pot­re­bu­je­te NFC sní­mač
Tech­no­ló­gia Near Field Com­mu­ni­ca­tion, pre­važ­ne zná­ma pod skrat­kou NFC, pred­sta­vu­je ak­tuál­ny trend vo sve­te in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Ten­to štan­dard sa za­čí­na pre­sa­dzo­vať naj­mä v prí­pa­de za­ria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a Win­dows Pho­ne 8. App­le sa v prí­pa­de iP­ho­nu roz­ho­dol NFC ig­no­ro­vať. Čo však tá­to tech­no­ló­gia do­ká­že a na čo ju bu­de­me môcť vy­užiť?

Bot­ne­ty - Ot­ro­ci v služ­bách útoč­ní­kov
Ví­ru­sy, trój­ske ko­ne či iný škod­li­vý sof­tvér sú pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov po­čí­ta­ča noč­nou mo­rou. Mno­hým IT lai­kom sa pri zmien­ke o tom­to dru­hu in­fek­cie vy­ba­via v mys­li naj­rôz­nej­šie vý­ja­vy z hollywood­skych fil­mov, pri kto­rých sa na mo­ni­to­re ob­ja­vu­jú leb­ky s prek­rí­že­ný­mi kos­ťa­mi, všet­ko bli­ká na čer­ve­no a text na ob­ra­zov­ke sa roz­pa­dá tak, ako­by ho tvo­ri­li zr­nká pies­ku. I keď je ta­ká­to vi­zua­li­zá­cia veľ­mi naiv­ná, v mno­hých ľu­ďoch pod­ne­cu­je pred­sta­vu o tom, že in­fi­ko­va­ný po­čí­tač je nie­čo, čo sa dá spoz­nať na pr­vý poh­ľad. Opak je však prav­da. Ta­ká­to „kon­fron­tač­ná" si­tuácia je po­mer­ne zried­ka­vá a vo väč­ši­ne prí­pa­dov ús­peš­ná in­fek­cia ťa­ží prá­ve z to­ho, že si ju obeť vô­bec nev­šim­ne. Vo vý­sled­ku sa tak pou­ží­va­teľ in­fi­ko­va­né­ho po­čí­ta­ča stá­va ne­ve­dom­ky dl­ho­do­bým pos­ky­to­va­te­ľom naj­rôz­nej­ších dô­ver­ných in­for­má­cií a je­ho po­čí­tač sa zme­ní na ne­bez­peč­ný nás­troj, kto­rý pou­ží­va niek­to iný.

Pro­duk­ty s Win­dows 8 sú už tu
V ča­se, keď sme pí­sa­li tie­to riad­ky, bol pres­ne týž­deň pred ofi­ciál­nym uve­de­ním ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows 8. Pos­led­ný me­siac sme strá­vi­li tým, že sme zhá­ňa­li aké­koľ­vek dos­tup­né pro­duk­ty (no­te­book, ultra­book, kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nie) od kaž­dé­ho vý­rob­cu, len aby sme vám moh­li pri­niesť pr­vé poz­nat­ky zo sku­toč­né­ho tes­to­va­nia Win­dows 8. Ma­lo to však há­čik - Mic­ro­soft za­ká­zal uka­zo­vať vý­rob­ky s fi­nál­nou ver­ziou Win­dows 8 pred je­ho uve­de­ním. No ak sme chce­li stih­núť to­to vy­da­nie s ho­rú­ci­mi no­vin­ka­mi z ob­las­ti no­te­boo­kov s Win­dows 8, mu­se­li sme vy­užiť všet­ky na­še mož­nos­ti. Kaž­do­pád­ne in­for­mač­né em­bar­go sme ne­po­ru­ši­li, keď­že v tom­to ča­se je už Win­dows 8 ofi­ciál­ne na tr­hu. Vo vý­sled­ku má­me pre vás re­cen­zie šies­tich za­ují­ma­vých kús­kov už s fi­nál­nou ver­ziou Win­dows 8.


Sam­sung Ga­laxy No­te II
Ga­laxy No­te II uz­rel svet­lo sve­ta rov­na­ko ako pr­vá ver­zia v Berlí­ne na vý­sta­ve IFA. No­te II však už pri­chá­dza do prip­ra­ve­né­ho pros­tre­dia, keď­že pô­vod­ný mo­del upú­tal po­zor­nosť a dob­re sa pre­dá­val. Roz­diel op­ro­ti bež­né­mu smar­tfó­nu je evi­dent­ný - má veľ­ký dis­plej, v tom­to prí­pa­de až 5,55 pal­ca (140,97 mm), čím sú de­ter­mi­no­va­né aj je­ho vlas­tnos­ti. Na ta­kom­to dis­ple­ji ove­ľa preh­ľad­nej­šie vi­dí­te svo­je mai­ly, rov­na­ko aj webo­vé strán­ky, no asi naj­lep­šie vy­ze­ra­jú fo­tog­ra­fie. Dis­plej je ty­pu HD Su­per AMO­LED s roz­lí­še­ním 720 × 1280 bo­dov. Zá­kla­dom za­ria­de­nia je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1,6 GHz a v tom­to prí­pa­de si No­te II vý­kon šty­roch ja­dier nao­zaj pý­ta. Ope­rač­ný sys­tém je naj­nov­ší An­droid 4.1 Jel­ly Bean, k to­mu je na vý­ber 16, 32 ale­bo 64 GB pou­ží­va­teľ­skej pa­mä­te, kto­rá sa dá roz­ší­riť o ďal­ších 64 GB pros­tred­níc­tvom kar­ty mic­roSD.

So­ny Xpe­ria Tab­let S
Po pred­sta­ve­ní kon­tro­ver­zných mo­de­lov vrá­ta­ne za­ria­de­nia s dvo­ma dis­plej­mi uvied­la spo­loč­nosť So­ny na trh te­nuč­ký tab­let, kto­rý má byť po­moc­ní­kom pre ce­lú do­mác­nosť. Pod­ľa vzo­ru z pros­tre­dia te­le­fó­nov je tu po­dob­ná gra­fic­ká nad­stav­ba, up­ra­ve­ná pre pot­re­by prá­ce s tab­le­tom.

Naj­nov­šie tab­le­ty na na­šom tr­hu
Via­noč­né ob­do­bie sa blí­ži a vý­rob­co­via tab­le­tov neus­tá­le uvá­dza­jú na trh no­vé mo­de­ly. Doč­ka­li sme sa aj dl­ho oča­ká­va­né­ho tab­le­tu Goog­le Nexus 7. Za­ria­de­nie je vy­ba­ve­né An­droi­dom vo ver­zii 4.1 a ide o je­den z pr­vých tab­le­tov s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom, kto­rý si mô­že­te na Slo­ven­sku za­kú­piť. Ok­rem ne­ho sme však otes­to­va­li aj ce­no­vo dos­tup­nej­šie no­vin­ky.

Mo­bil­né te­le­fó­ny všet­ké­ho dru­hu
Smar­tfó­ny vlád­nu tr­hu, no nie sú na ňom osa­mo­te­né. Sved­čí o tom dos­tup­nosť špe­cia­li­zo­va­ných te­le­fó­nov, či už so sé­rie vy­so­ko od­ol­ných mo­de­lov, ale­bo špe­ciál­nych te­le­fó­nov pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Tri za­ují­ma­vé kús­ky sme pre­ve­ri­li a od­ol­ný mo­del z náš­ho tes­tu náj­de­te aj vo vi­deu. Uvi­dí­te aj to, ako vy­ze­rá mo­bil v po­to­ku.

Ap­li­ká­cie pre iOS 6 a iP­ho­ne 5
Ope­rač­ný sys­tém iOS 6 sa z poh­ľa­du ap­li­ká­cií ne­sie v zna­me­ní iP­ho­nu 5 a väč­šej ob­ra­zov­ky. Po pr­výk­rát sa v prí­pa­de te­le­fó­nov od spo­loč­nos­ti App­le ob­ja­vi­lo do­te­raz neš­tan­dar­dné roz­lí­še­nie 1136 × 640 a po­mer strán ob­ra­zov­ky 16:9. Kom­pa­ti­bi­li­ta so star­ší­mi ap­li­ká­cia­mi je sí­ce za­cho­va­ná, ma­lú časť dis­ple­ja však vo väč­ši­ne prí­pa­dov za­be­ra­jú dva čier­ne pru­hy. Keď­že ma­ji­te­lia no­vé­ho iP­ho­nu chcú napl­no vy­užiť po­ten­ciál dis­ple­ja, vý­vo­já­ri pos­tup­ne vy­dá­va­jú ak­tua­li­zo­va­né ver­zie ap­li­ká­cií. Kto­ré z nich si už te­raz mô­že­te vy­chut­nať na iP­ho­ne 5 v pl­nom roz­lí­še­ní?

eBay = lac­né via­noč­né dar­če­ky
No­vý iP­ho­ne, tab­let, fo­toa­pa­rát, znač­ko­vé ob­le­če­nie, to všet­ko sa ob­ja­ví na niek­to­rom z „lis­tov Je­žiš­ko­vi" tes­ne pred Via­no­ca­mi. Či už chce­te po­te­šiť nie­ko­ho iné­ho, ale­bo se­ba, pre­čo pri tom neu­šet­riť? Pres­kú­ma­li sme za vás mož­nos­ti na­ku­po­va­nia via­noč­ných dar­če­kov cez inter­ne­to­vé tr­ho­vis­ko eBay. eBay už to­tiž dáv­no nie je iba mies­to auk­cií, ale aj inter­ne­to­vé tr­ho­vis­ko, kde ma­jú svo­je mies­to pre­da­ja ti­síc­ky spo­ľah­li­vých ob­cho­dov. Aké sú ús­ka­lia, vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy ta­ké­ho­to na­ku­po­va­nia? Zis­ti­te to jed­no­du­cho spo­lu s na­mi.

  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.