ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 1/2013

picture

PC REVUE 1/2013

 

No­vo­roč­né vy­da­nie PC RE­VUE pri­ná­ša via­ce­ro no­vi­niek:
zní­ži­li sme ce­nu v pre­da­ji na 2,99 EUR
pred­pla­tiť si PC RE­VUE na rok mô­že­te te­raz len za 29,90 EUR
ob­sah DVD RE­VUE je te­raz prís­tup­ný na webe ako VIR­TUÁLNE DVD RE­VUE
tak­že si ob­sah mô­že­te po­zrieť ke­dy­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek


Ako kaž­dý rok, v ja­nuá­ro­vom vy­da­ní sa po­zrie­me na ví­zie vý­vo­ja IT tech­no­ló­gií v ro­ku 2013. Kam sa bu­de di­anie v IT ube­rať? Dos­ta­nú sa nám tech­no­ló­gie až pod ko­žu? V člán­ku Syn­té­za fy­zi­kál­ne­ho a di­gi­tál­ne­ho sve­ta sa do­či­ta­te viac. Po­ra­dí­me aj ako vy­lep­šiť zvuk z váš­ho po­čí­ta­ča. Pre­bá­da­me aj ta­jom­stvá ope­rač­nej pa­mä­te.

V ja­nuá­ro­vom čís­le pri­ná­ša­me net­ra­dič­ný test out­doo­ro­vých ka­mier. Vďa­ka nim si mô­že­te zveč­niť svo­je zá­žit­ky zo špor­to­vých ak­ti­vít veľ­mi net­ra­dič­ne a zís­kať tak bláz­ni­vé spo­mien­ky na su­per zá­žit­ky. Ak by ste si pot­re­bo­va­li ma­po­vať svo­je tra­sy, mô­že­te pou­žiť ho­din­ky s GPS, kto­ré sme vy­skú­ša­li v praxi. Pre vy­zná­va­čov kla­sic­kých fo­toa­pa­rá­tov sme prip­ra­vi­li test fo­toa­pa­rá­tov vy­ššej trie­dy s kto­rý­mi zveč­ní­te ne­je­den vzác­ny mo­ment.

Ne­za­bud­li sme otes­to­vať aj naj­nov­šie prí­ras­tky na tr­hu tab­le­tov, no­te­boo­kov či te­le­fó­nov. Má­me prip­ra­ve­ných ko­pec tém aj pre inter­ne­to­vých sur­fe­rov a vy­zná­va­čov sof­tvé­ro­vých uti­lít. Webo­vé služ­by pre di­zaj­né­rov, zľa­vy v te­le­fó­ne, ti­py a tri­ky pre Win­dows 8, inter­ne­to­vé po­ži­čov­ne fil­mov či pries­tor v clou­de za­dar­mo. To je iba zlo­mok to­ho, čo vám ja­nuá­ro­vé PC RE­VUE po­nú­ka.

VIR­TUÁLNE DVD RE­VUE - ide o čis­to inter­ne­to­vú po­do­bu DVD mé­dia s tým, že všet­ci či­ta­te­lia bu­dú mať k to­mu­to DVD prís­tup, a to vrá­ta­ne či­ta­te­ľov z mo­bil­ných za­ria­de­ní. DVD RE­VUE je pri­tom svo­jím ob­sa­hom stá­le viac orien­to­va­né na svet no­te­boo­kov a des­kto­pov s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows, časť ob­sa­hu sa však dá pou­žiť uni­ver­zál­ne. Ja­nuá­ro­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je pl­né úpl­ných ver­zií prog­ra­mov, za kto­ré by ste inak mu­se­li pla­tiť. Orien­to­va­li sme sa hlav­ne na sof­tvér na sprá­vu po­čí­ta­ča s Mic­ro­soft Win­dows. Pr­vý nás­troj je As­ham­poo WinOp­ti­mi­zer 2013, kto­rý po­mô­že pri la­de­ní nas­ta­ve­ní toh­to OS. Ok­rem to­ho umož­ní aj ana­lý­zu a hod­no­te­nie sys­té­mu. Nas­le­du­je Wise Ca­re 365, op­ti­ma­li­zač­ný nás­troj na za­bez­pe­če­nie súk­ro­mia od­stra­ňo­va­ním ne­pot­reb­né­ho ob­sa­hu, kto­rý pos­ky­tu­je zlep­še­nie sys­té­mu, ochra­nu súk­ro­mia a pod. Nas­le­du­je Audials Me­dia­rap­tor 9, kto­rý vám umož­ní vy­hľa­dať na inter­ne­te ob­ľú­be­nú pes­nič­ku ale­bo vi­deo pod­ľa kľú­čo­vých slov. K dis­po­zí­cii je kon­ver­zia sú­bo­rov a nor­ma­li­zá­cia zvu­ku. Rov­na­ko pri­dá­va­me priehrš­tie vi­deo­re­por­tá­ží z ce­lé­ho sve­ta a vi­deo­re­cen­zií. Všim­ni­te si napr. pred­sta­ve­nie smar­tfó­nu Sam­sung Ga­laxy S3 mi­ni a slú­chadiel Ferra­ri by Lo­gi­c3. Pri­pá­ja­me aj par­tner­ské vi­deá Di­gi­test z HNOn­li­ne.sk. Na chví­le od­dy­chu pri­ná­ša­me množ­stvo na­šich vi­deí a uká­žok z hier.

Špe­ciál­ne upo­zor­ňu­je­me na prog­ram 1-abc.net Dup­li­ca­te Fin­der, kto­rý vám umož­ní zba­viť sa množ­stva dup­li­cit­ných sú­bo­rov. Vý­sled­ky hľa­da­nia zob­ra­zu­jú sú­bo­ry zo­ra­de­né pod­ľa veľ­kos­ti. Ďal­ší za­ují­ma­vý nás­troj je WinX YouTu­be Downloa­der, kto­rý oce­ní­te pri sťa­ho­va­ní vi­dea z po­pu­lár­nej sie­te. Pos­ta­čí vám za­dať ad­re­su vi­deo­sú­bo­ru na YouTu­be a tla­čid­lom na ana­lý­zu si zob­ra­zí­te zoz­nam dos­tup­ných for­má­tov.

Už tra­dič­ne je sú­čas­ťou DVD RE­VUE aj množ­stvo vi­deí vy­tvo­re­ných v na­šej re­dak­cii a u na­šich par­tne­rov. Ten­to me­siac sme sa sús­tre­di­li na test od­ol­ných ka­mier, kto­rý sme reali­zo­va­li naj­prv na ško­le šmy­ku. Tu sa ove­ri­la ich od­ol­nosť pro­ti vo­de a upev­ne­nie na ka­po­tu auto­mo­bi­lu. Ďalej sme ich tes­to­va­li na ľa­do­vej plo­che, keď sme si s jed­nou z nich do­kon­ca za­hra­li ho­kej.

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko pri­ná­ša ja­nuá­ro­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V toh­to me­sač­ných no­vin­kách sme sa ve­no­va­li naj­nov­ším mo­ni­to­rom, dopl­nko­vej vý­ba­ve k po­čí­ta­čom a ta­kis­to vý­ba­ve pre smar­tfó­ny. Zo za­ují­ma­vých vy­chy­tá­viek sme si vy­skú­ša­li ces­tov­ný rou­ter a na­bí­jač­ku v jed­nom.

Ví­zie vý­vo­ja IT na rok 2013
V ce­lom ja­nuá­ro­vom vy­da­ní PC RE­VUE sa ve­nu­je­me vi­zio­nár­skym té­mam. Mô­že­te si tu pre­čí­tať napr. o ná­dej­ných oku­lia­roch Goog­le Glass, po­zrie­me sa spo­lu na bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie mo­bi­lov, do su­per­mo­der­né­ho dá­to­vé­ho pries­to­ru, kto­rý je v pre­vádz­ke už aj na Slo­ven­sku, a zis­tí­me viac o roz­ší­re­nej reali­te. V tom­to člán­ku opí­še­me, ako to vy­ze­rá s vý­vo­jom no­te­boo­kov, a po­zrie­me sa na pos­ta­ve­nie jed­not­li­vých plat­fo­riem. Po­vie­me si, ako sa me­ní cloud, kam sme­ru­je vý­voj dis­ple­jov a 3D tla­če. Nech sa pá­či, za­čí­na­me!

Syn­té­za fy­zi­kál­ne­ho a di­gi­tál­ne­ho sve­ta
Svet in­for­mač­ných tech­no­ló­gií sa hý­be rých­lej­šie, než dr­vi­vá väč­ši­na ľu­dí vô­bec stí­ha sle­do­vať. Vhod­ný prík­lad sú v sú­čas­nos­ti naj­mä smar­tfó­ny a tab­le­ty, kto­ré pre­ni­ka­jú na trh rých­los­ťou bles­ku. V tom­to člán­ku uro­bí­me eš­te je­den krok ďa­lej od sú­čas­ných hi­tov a bu­de­me hľa­dať od­po­veď na otáz­ku, kam bu­de trh sme­ro­vať v bu­dúc­nos­ti. Pred­sta­ví­me vám am­bi­cióz­ne sme­ry a tech­no­ló­gie, kto­ré ma­jú po­ten­ciál na to, aby už čo ne­vi­dieť dos­lo­va do­by­li svet.

Ako na čo naj­lep­ší zvuk
Pred­stav­te si, že si do­ma pus­tí­te ob­ľú­be­nú hud­bu a va­ša audio­sús­ta­va hrá tak dob­re, že má­te po­cit, ako­by ka­pe­la vy­stú­pi­la z po­čí­ta­ča pria­mo do va­šej obý­vač­ky. Ste jej sú­čas­ťou. Fajn pred­sta­va, však? Ak je pre vás hud­ba nie­čo viac ako len sled me­ló­dií a tó­nov, ur­či­te vás bu­de za­ují­mať, ako si v rám­ci svoj­ho do­má­ce­ho mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra vy­tvo­riť čo naj­lep­šie pod­mien­ky na jej po­čú­va­nie. A prá­ve o tom je ten­to člá­nok.

Za ta­jom­stva­mi ope­rač­nej pa­mä­te
Re­cen­zie a tes­ty naj­rôz­nej­šie­ho har­dvé­ru tvo­ria neod­de­li­teľ­nú sú­časť PC RE­VUE. Po­má­ha­jú vám nie­len pri vý­be­re a ná­ku­pe tých správ­nych kom­po­nen­tov, ale udr­žu­jú aj ak­tuál­ny preh­ľad o si­tuá­cii na tr­hu in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. No ak vás ok­rem zá­klad­ných tech­nic­kých pa­ra­met­rov za­ují­ma aj to, ako vlas­tne da­né kom­po­nen­ty po­čí­ta­ča fun­gu­jú, z čo­ho sa skla­da­jú a čo všet­ko ov­plyv­ňu­je ich vý­kon, hľa­dá­te is­tot­ne aj člán­ky iné­ho za­me­ra­nia. Prá­ve pre vás je ur­če­ný náš se­riál člán­kov Kom­po­nen­ty po­čí­ta­ča pod drob­noh­ľa­dom. V pred­chá­dza­jú­cich čas­tiach sme sa poz­re­li na zú­bok nap­rík­lad zá­klad­nej dos­ke, na­pá­ja­cie­mu zdro­ju, ale aj gra­fic­kej kar­te či pro­ce­so­ru. Ten­to­raz sa dos­ta­ne na rad kom­po­nent, kto­rý pat­rí z hľa­dis­ka bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa k naj­čas­tej­ším up­gra­do­va­ným sú­čas­tiam. Ide o roz­me­ro­vo ne­veľ­kú, ale esen­ciál­nu časť po­čí­ta­ča, kto­rej ne­dos­ta­toč­ná ka­pa­ci­ta bý­va čas­to pre vý­kon dos­lo­va fa­tál­na. Ide o ope­rač­nú pa­mäť. Čo všet­ko sa vlas­tne na tom­to ma­lom „obdĺžni­ku" skrý­va? Ako ope­rač­ná pa­mäť vlas­tne fun­gu­je a ako ko­mu­ni­ku­je so zvyš­kom po­čí­ta­ča? Čo zna­me­na­jú jej jed­not­li­vé pa­ra­met­re a na čo všet­ko vplý­va­jú? O tom sa doz­vie­te prá­ve v tom­to člán­ku.

4× špor­to­vá ka­me­ra
Mi­lu­je­te šport, rých­lu jaz­du na auto­mo­bi­le, ská­če­te pa­dá­kom či ro­bí­te aký­koľ­vek iný akč­ný ale­bo do­kon­ca ad­re­na­lí­no­vý šport? Tak to­to bu­de nie­čo pre vás - ak­čná ka­me­ra pre ak­čných ľu­dí. Za­tiaľ ne­jes­tvu­je za­uží­va­ný ná­zov pre ten­to seg­ment, kto­rý prak­tic­ky vy­tvo­ri­la znač­ka GoP­ro. V inter­ne­to­vých ob­cho­doch ta­ké­to ka­me­ry ob­ja­ví­te pod náz­vom ad­re­na­lí­no­vá, špor­to­vá, ak­čná či out­doo­ro­vá ka­me­ra. Na zjed­no­du­še­nie bu­de­me pou­ží­vať ozna­če­nie špor­to­vá ka­me­ra. A na čo vlas­tne slú­ži? Na tvor­bu ori­gi­nál­nych vi­deí a fo­tog­ra­fií z net­ra­dič­ných po­lôh, uh­lov a náh­ľa­dov, aby ste svo­je je­di­neč­né zá­žit­ky ma­li za­chy­te­né na ka­me­re. Niek­to­ré sú ce­no­vo dos­tup­nej­šie a s bo­ha­tým prís­lu­šen­stvom, iné zas po­nú­ka­jú kva­li­tu zá­be­ru, za kto­rú sa op­la­tí prip­la­tiť si.

Fo­toa­pa­rá­ty vy­ššej trie­dy
Tes­tom naj­ak­tuál­nej­ších no­vi­niek nad­vä­zu­je­me na preh­ľad kom­pak­tných sys­té­mov bez zr­kad­la, na­zý­va­ných aj mirrorless, kto­ré sme po­rov­ná­va­li v de­cem­bro­vom vy­da­ní. Uro­di­la sa to­tiž tro­ji­ca sľub­ných mo­de­lov s vy­so­kou kva­li­tou a za­ují­ma­vou ce­nou, kto­ré by v po­rov­na­ní ne­ma­li chý­bať. A navrch pri­dá­va­me je­den troš­ku net­ra­dič­ný kom­pakt pre fo­tog­ra­fov nad­šen­cov, kto­rým zá­le­ží aj na štý­lo­vom vy­ho­to­ve­ní.

Tab­le­to­vé no­vin­ky
De­cem­ber sa kaž­dý rok ne­sie v zna­me­ní Via­noc a vý­rob­co­via oby­čaj­ne tes­ne pred sviat­ka­mi už ve­ľa no­vých za­ria­de­ní na trh neu­vá­dza­jú. Na­priek to­mu na na­šom tes­to­va­com sto­le pris­tál tab­let s Win­dows 8 od Sam­sun­gu a dvo­ji­ca ce­no­vo dos­tup­ných an­droi­do­vých mo­de­lov.

Ho­din­ky s GPS pre špor­tov­cov
V tom­to tes­te sa po­zrie­me na no­vin­ky v ob­las­ti ho­di­niek pre špor­tov­cov, kto­ré sú vy­ba­ve­né sa­mos­tat­ným sys­té­mom GPS. Zá­ujem o ten­to seg­ment pro­duk­tov ras­tie, je vý­hod­né mať svo­je ak­ti­vi­ty pod kon­tro­lou a môcť sa k nim ke­dy­koľ­vek vrá­tiť. Na DVD náj­de­te k tej­to té­me dopl­nko­vé ob­ráz­ky.

Rou­te­ry pre kaž­dý seg­ment pou­ži­tia
Ten­to test rou­te­rov us­po­ko­jí tri sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov. Tých, kto­rí chcú mul­ti­me­diál­ne de­lo s vy­so­kým vý­ko­nom, ces­to­va­te­ľov, ako aj pou­ží­va­te­ľov hľa­da­jú­cich lac­nej­šiu al­ter­na­tí­vu, no s vy­ni­ka­jú­cou vý­ba­vou v ob­las­ti nas­ta­ve­nia a re­ži­mov be­hu toh­to sie­ťo­vé­ho za­ria­de­nia.

Keď se­dliac­ky ro­zum nes­ta­čí
Pre­daj mo­bil­ných te­le­fó­nov z ra­du smar­tfó­nov ras­tie a dos­tá­va­jú sa do rúk aj za­čia­toč­ní­kom. Te­le­fón už dl­hé ro­ky nie je len oby­čaj­né, z poh­ľa­du mož­né­ho oh­ro­ze­nia izo­lo­va­né za­ria­de­nie. Je vhod­né to zob­rať do úva­hy, ak smar­tfón dos­ta­ne do rúk me­nej skú­se­ný pou­ží­va­teľ. Pri ak­ti­vá­cii dá­to­vej ko­nek­ti­vi­ty ale­bo mož­nos­ti pri­po­je­nia te­le­fó­nu cez Wi-Fi sa op­la­tí dbať na niek­to­ré zá­klad­né pra­vid­lá.

Ti­py a tri­ky pre Win­dows 8
Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 dis­po­nu­je dvo­ji­cou pou­ží­va­teľ­ských roz­hra­ní. Ok­rem kla­sic­ké­ho des­kto­po­vé­ho roz­hra­nia mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­uží­vať aj no­vé roz­hra­nie, tzv. Mo­dern UI, kto­ré je pris­pô­so­be­né naj­mä na ov­lá­da­nie do­ty­kom. To­mu­to roz­hra­niu sa však ne­vyh­ne­te, ani keď pou­ží­va­te Win­dows 8 na kla­sic­kom sto­lo­vom po­čí­ta­či. Aby sa vám s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 pra­co­va­lo po­hodl­nej­šie, pri­ná­ša­me vám nie­koľ­ko ti­pov a tri­kov.

  • Počet strán: 104
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2013
  • Formát: A4
  • Cena: 2,99 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.