ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 3/2013

picture

INFOWARE 3/2013

 

Mar­co­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE pri­ná­ša nie­koľ­ko zu­jí­ma­vých tém. Po­ra­dí­me vám, ako čo naj­viac vy­ťa­žiť z CRM. Po­zrie­me sa aj na bez­peč­nosť tab­le­tov a smar­tfó­nov. Ak rie­ši­te ma­naž­ment ri­zík a kva­li­ty v IT aj pre vás má­me nie­koľ­ko ti­pov. To však nie je všet­ko. Mar­co­vý IN­FOWARE to­ho pri­ná­ša ove­ľa viac.


On-li­ne pla­tob­né sys­té­my
Dar­cov­ský por­tál Lu­dia­Lu­dom.sk pred­sta­vu­je z hľa­dis­ka on-li­ne pla­tob­ných sys­té­mov uni­kát­ne rie­še­nie - spá­ja dar­cov a prí­jem­cov a pos­ky­tu­je im služ­by, aké v dar­cov­stve do­te­raz ne­bo­li bež­né. Za­po­jiť sa mô­že kaž­dý - jed­not­li­vec, or­ga­ni­zá­cia či in­šti­tú­cie sa­mos­prá­vy. Ty­pic­ké pros­tre­die por­tá­lu na e-biz­nis pre­nie­sol do ob­las­ti dar­cov­stva, auto­ri pro­jek­tu klád­li dô­raz na veľ­kú tran­spa­ren­tnosť a mož­nosť spät­nej väz­by. Uni­kát­nosť rie­še­nia potvr­dzu­je aj úžit­ko­vý vzor, kto­rý pre­vádz­ko­va­te­lia por­tá­lu zís­ka­li. Por­tál Lu­dia­Lu­dom.sk mô­že vy­uží­vať kaž­dý. Vý­zvu na pod­po­ru si mô­žu za­re­gis­tro­vať ľu­dia v nú­dzi, umel­ci, ne­zis­ko­vé or­ga­nizácie, na­dá­cie, ale i sa­mos­prá­vy. Pou­ží­va­te­lia ich ve­dia pod­po­riť naj­mä pros­tred­níc­tvom nás­tro­jov elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva. Pou­ží­va­teľ­ské úč­ty sú roz­de­le­né do troch ka­te­gó­rií: dar­ca, prí­jem­ca a ove­ro­va­teľ. Prí­jem­com i dar­com mô­že byť kto­koľ­vek. Ove­ro­va­teľ­mi sa mô­žu stať fy­zic­ké a práv­nic­ké oso­by, pri­čom pre­vádz­ko­va­teľ ga­ran­tu­je, že ich on-li­ne iden­ti­ta je to­tož­ná s tou sku­toč­nou. Ich ove­re­nia, kto­rý­mi potvr­dzu­jú prav­di­vosť in­for­má­cií vo vý­zve, po­má­ha­jú dar­com orien­to­vať sa na por­tá­li.

Bez­peč­nosť tab­le­tov a smar­tfó­nov
Zvý­še­nie vý­poč­to­vej ka­pa­ci­ty te­le­fó­nov čo­raz sil­nej­šie lá­ka pou­ží­va­te­ľov, aby svoj te­le­fón pou­ží­va­li na­mies­to pre­nos­ných po­čí­ta­čov aj na prís­tup k fi­rem­ným dá­tam. Keď­že je to väč­ši­nou re­le­van­tná po­žia­dav­ka z ob­chod­né­ho hľa­dis­ka, bez­peč­nos­tní špe­cia­lis­ti sa mu­sia pris­pô­so­biť a vy­tvo­riť ta­ké pros­tre­die, kto­ré na jed­nej stra­ne do­vo­ľu­je prís­tup k dá­tam z fi­rem­nej sie­te aj z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia (napr. tab­let, smar­tfón), ale na dru­hej stra­ne ne­vyt­vo­rí ne­kon­tro­lo­va­ný prís­tup k chrá­ne­ným dá­tam.


CRM
Ob­chod­ný ús­pech fi­riem čas­to zá­vi­sí od to­ho, ako dob­re do­ká­žu vy­užiť hod­no­tu skry­tú v úda­joch z CRM. Sys­té­my CRM, ta­ké neo­ce­ni­teľ­né na zdie­ľa­nie in­for­má­cií o zá­kaz­ní­koch a ko­mu­ni­ká­ciu s ni­mi a ta­ké uži­toč­né pri zbe­re úda­jov o ob­chod­nej vý­kon­nos­ti, čas­to ne­pos­ky­tu­jú prá­ve to, čo ob­chod­ní­ci a ob­chod­ní ma­na­žé­ri pot­re­bu­jú - in­for­má­cie, kto­ré im po­mô­žu lep­šie roz­ho­do­vať a za­me­rať sa na ak­tuál­ne prob­lé­my a naj­lep­šie príl­eži­tos­ti.


Ma­naž­ment ri­zík a kva­li­ty
Me­to­do­ló­gie na ria­de­nie (ma­naž­ment) ri­zík vo všeo­bec­nos­ti ho­vo­ria, že ri­zi­ko je „po­ten­ciál­na uda­losť ale­bo si­tuácia v bu­dúc­nos­ti, kto­rá mô­že mať ne­priaz­ni­vý do­sah na pro­jekt". Ri­zi­ko je te­da nie­čo, čo eš­te ne­nas­ta­lo, ale moh­lo by nas­tať v bu­dúc­nos­ti. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov sa pod poj­mom ri­zi­ko vní­ma­jú naj­mä ne­ga­tív­ne uda­los­ti, t. j. ta­ké, kto­ré zvý­šia ce­nu či predĺžia ter­mín do­da­nia. Za ri­zi­ko však mô­že­me po­va­žo­vať aj si­tuáciu, kto­rá má po­zi­tív­ny do­sah na pro­jekt.

  • Počet strán: 56
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2013
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.