ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 3/2013

picture

PC REVUE 3/2013

 

Do mar­co­vé­ho vy­da­nia pri­ná­ša­me člán­ky tak­po­ve­diac z ce­lé­ho sve­ta. Naj­skôr vás za­ve­die­me na vý­sta­vu MWC 2013 v Bar­ce­lo­ne a pred­sta­ví­me no­vin­ky v ob­las­ti smar­tfó­nov. Po­le­tí­me aj do Mo­na­ka na Sam­sung Fo­rum, kde Sam­sung pred­sta­vil svo­je trom­fy. Na ma­pe sa za­se pre­su­nie­me nas­päť do Lon­dý­na, kde spoz­ná­me no­vý HTC One, kto­rý pri­chá­dza s prev­rat­ným fo­toa­pa­rá­tom.


V su­sed­ných Če­chách nav­ští­vi­me praž­skú cen­trá­lu Goog­le, uká­že­me vám, ako sa tam ži­je a pra­cu­je. Za­ví­ta­me aj do fran­cúz­ske­ho mes­ta Ni­ce, kde sme spoz­ná­me no­vin­ky od spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic.

V mar­co­vom vy­da­ní PC RE­VUE sa bliž­šie po­zrie­me aj na tech­no­ló­giu OLED a blue­tooth, pla­te­nie cez mo­bil či NFC. Ak ve­ľa ces­tu­je­te, po­ra­dí­me ako vďa­ka inter­ne­tu skre­sať nák­la­dy.

Otes­to­va­li sme aj nie­koľ­ko naj­nov­ších tab­le­tov, fo­toa­pa­rá­tov do 1000 eur, har­dvé­ro­vých klá­ves­níc či no­vých smar­tfó­nov.

Pri­ná­ša­me aj uni­kát­nu sú­ťaž o ASUS Vi­vo­Book. Sta­čí ak od­po­vie­te na sú­ťaž­nú otáz­ku a mô­že­te vy­hrať. Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.pcre­vue.sk.

Mar­co­vé vy­da­nie vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE je pl­né úpl­ných a špe­ciál­nych ver­zií prog­ra­mov, ale má­me aj ve­ľa vlas­tných vi­deo­re­por­tá­ží a vi­deo­re­cen­zií. Po­mo­cou As­ham­poo Co­re Tu­ner 2 si na­la­dí­te nas­ta­ve­nie po­čí­ta­ča pod­ľa svoj­ho že­la­nia, napr. s vy­uži­tím pro­fi­lov. Nas­le­du­je klient pre sieť Stiah­ni­to. Po­mo­cou ne­ho mô­že­te sťa­ho­vať úda­je z po­pu­lár­nej sie­te aj na di­aľ­ku z mo­bi­lu do po­čí­ta­ča umies­tne­né­ho v do­mác­nos­ti. Password Or­ga­ni­zer je váš tre­zor na hes­lá. Ob­sa­hu­je aj ge­ne­rá­tor he­siel a pos­ta­čí vám pa­mä­tať si je­di­né hes­lo na prís­tup k všet­kým os­tat­ným. Na mar­co­vom DVD RE­VUE náj­de­te aj prog­ram Sof­tPer­fect Network Scan­ner, kto­rý vám náj­de všet­ky za­ria­de­nia pri­po­je­né k va­šej sie­ti a uká­že aj zdie­ľa­né prie­čin­ky. Ak pot­re­bu­je­te niek­to­ré za­ria­de­nie za­blo­ko­vať, ten­to prog­ram vám pri tom po­mô­že. Už tra­dič­ne je sú­čas­ťou DVD RE­VUE aj množ­stvo vi­deí vy­tvo­re­ných v na­šej re­dak­cii a u na­šich par­tne­rov. Ten­to me­siac sme sa sús­tre­di­li na vi­deo­re­por­tá­že z Pa­na­so­nic Con­ven­tion 2013 a Sam­sung Fo­rum 2013.

Je­den smar­tfón na ka­ta­lán­sky spô­sob
MWC v Bar­ce­lo­ne si vy­do­by­lo pop­red­né mies­to me­dzi uda­los­ťa­mi, na kto­rých sa vý­rob­co­via smar­tfó­nov, pro­du­cen­ti sof­tvé­ru a pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb jed­noz­nač­ne pot­re­bu­jú pre­zen­to­vať. Po­čas vý­stav­né­ho týž­dňa je tu kaž­dý, kto nie­čo v tej­to ob­las­ti zna­me­ná. Prá­ve pre­to je tu aj ve­ľa pro­duk­tov, a tak veľ­ké fir­my za­ča­li ra­ziť stra­té­giu, že svo­je naj­lep­šie no­vin­ky pred­sta­via mi­mo vý­stav­né­ho ter­mí­nu. Tak­to pos­tu­po­va­lo HTC s no­vým One a vie­me, že Sam­sung prí­de so svo­jou vlaj­ko­vou lo­ďou už čos­ko­ro. Pri sa­mos­tat­nom pred­sta­ve­ní sa to­tiž uj­de pro­duk­tu viac po­zor­nos­ti. V kaž­dom prí­pa­de s no­vin­ka­mi sa na MWC roztrhlo vre­ce - ASUS Pad­Fo­ne In­fi­ni­ty, ASUS Fo­ne­Pad, Huawei As­cend P2, Sam­sung Ga­laxy No­te 8.0, So­ny Xpe­ria Tab­let Z a k to­mu No­kia s úžas­nou ce­no­vou po­nu­kou svo­jich te­le­fó­nov. Ale aj množ­stvo ďal­ších, kto­rí na Slo­ven­sku nie sú až ta­kí zná­mi. Vy­da­nie mar­co­vé­ho čís­la PC RE­VUE sme prá­ve pre MWC o kú­sok po­su­nu­li, aby sme vám moh­li v tej­to pr­vej čas­ti po­núk­nuť naj­zau­jí­ma­vej­šie no­vin­ky z vý­sta­vy.

Sam­sung uka­zu­je trom­fy: UHD TV, fo­toa­pa­rá­ty a no­te­boo­ky
Sam­sung poz­val no­vi­ná­rov a par­tne­rov do Mo­na­ka, aby aj v Euró­pe pred­sta­vil svo­je že­liez­ka v oh­ni na rok 2013. V na­šej re­por­tá­ži z vý­sta­vy CES v Las Ve­gas sme už in­for­mo­va­li o via­ce­rých je­ho no­vin­kách, te­raz sme však ma­li mož­nosť po­zrieť sa na pro­duk­ty pod­rob­nej­šie a zís­kať aj in­for­má­cie špe­ci­fic­ké pre slo­ven­ský trh. Mo­tí­vom toh­to ro­ka vo fir­me Sam­sung je vy­tvo­re­nie pro­duk­tov, kto­ré vzá­jom­ne rea­gu­jú s pou­ží­va­te­ľom, a to hla­so­vo, ges­ta­mi, do­ty­kom a pod. Ta­ké­to pro­duk­ty sa po­tom mi­mo­riad­ne jed­no­du­cho pou­ží­va­jú. Z pred­sta­ve­nia sme pre vás prip­ra­vi­li aj vi­deo.

Te­le­ví­zor ako cen­trum mo­der­nej obý­vač­ky
Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic si vy­bra­la za mies­to pre­zen­tá­cie svo­jich no­vých pro­duk­tov cen­trum Fran­cúz­skej ri­vié­ry, prí­mor­ské mes­to Ni­ce. V ob­rov­skom kon­fe­ren­čnom stre­dis­ku naz­hro­maž­di­la úpl­ne všet­ko, čo má na európ­skom tr­hu k dis­po­zí­cii. My sme sa sús­tre­di­li hlav­ne na naj­nov­šie te­le­ví­zo­ry, kto­rý­mi je tá­to fir­ma na Slo­ven­sku naj­zná­mej­šia. Ak­tuál­ne sú v po­nu­ke Pa­na­so­ni­cu plaz­mo­vé i LED te­le­ví­zo­ry, vi­de­li sme však aj pro­to­typ 56-pal­co­vé­ho te­le­ví­zo­ra OLED s roz­lí­še­ním 4K. Je jas­né, že plaz­mo­vé te­le­ví­zo­ry bu­dú po ča­se nah­ra­de­né prá­ve mo­del­mi OLED, kto­ré pri­ná­ša­jú ra­di­kál­ne vy­šší kon­trast i rých­losť. Ich ak­tuál­na ne­vý­ho­da je vy­so­ká ce­na a krát­ka ži­vot­nosť, po ča­se sa však tie­to hen­di­ke­py od­strá­nia. Pa­na­so­nic pred­sta­vil ta­kis­to 20-pal­co­vý 4K tab­let, kto­ré­ho sú­čas­ťou je aj do­ty­ko­vé pe­ro. Ten sa ideál­ne ho­dí na sta­veb­né vý­kre­sy v te­ré­ne, na ba­té­riu však vy­dr­ží len dve ho­di­ny.

Tech­no­ló­gia OLED pod drob­noh­ľa­dom
O tech­no­ló­gii OLED už as­poň ok­ra­jo­vo po­čul zrej­me kaž­dý, kto sa o zob­ra­zo­va­cie tech­no­ló­gie tro­chu za­ují­ma. Nie je ta­jom­stvom, že OLED sa ako nad­chá­dza­jú­ca tech­no­ló­gia dis­ple­jov te­le­ví­zo­rov, no­te­boo­kov či mo­ni­to­rov pre­zen­tu­je prib­liž­ne de­sať ro­kov. V pos­led­nom ob­do­bí sme bo­li sved­ka­mi jej nás­tu­pu v mo­bil­nej sfé­re smar­tfó­nov, ale na ma­sív­ne roz­ší­re­nie na po­li stred­ných a veľ­kých uh­lo­prie­čok sa stá­le már­ne ča­ká. Zdá sa však, že OLED ko­neč­ne do­zrie­va a mož­no prá­ve v ro­ku 2013 sa ko­neč­ne pre­lo­mia pr­vé ľa­dy. V člán­ku sa po­zrie­me na to, ako tech­no­ló­gia OLED vlas­tne fun­gu­je a ako sa jej vý­voj za pos­led­né ro­ky po­su­nul dop­re­du. Zá­ro­veň pred­sta­ví­me jej mož­nos­ti, sú­čas­né aj bu­dú­ce pou­ži­tie a s ním spo­je­né po­zi­tí­va i ak­tuál­ne vý­zvy.

Ako sa ži­je a pra­cu­je v Goog­li?
Poz­va­nie od spo­loč­nos­ti Goog­le na náv­šte­vu jej praž­ské­ho za­stú­pe­nia sme ma­li už asi pol ro­ka. Na­ko­niec sme ur­či­li pres­ný ter­mín a za­ví­ta­li na Smí­chov do dru­hé­ho cen­tra hlav­né­ho mes­ta ČR. Tu na dvoch pos­chodiach pra­cu­je asi 30 ľu­dí, zhru­ba tre­ti­na z nich sú Slo­vá­ci. Za­mes­tnan­ci Goog­lu sa aj me­dzi se­bou ozna­ču­jú „goog­le­ri". My sme tu preš­li úpl­ne všet­ky pries­to­ry, vy­uži­li sme aj poz­ván­ku na obed a na­čer­pa­li at­mos­fé­ru, v kto­rej pra­cu­jú goog­le­ri. Kon­šta­tu­je­me, že mi­ni­mál­ne z von­kaj­šie­ho poh­ľa­du je všet­ko prip­ra­ve­né na to, aby ľu­dia moh­li v tej­to at­mos­fé­re po­dá­vať maximál­ny vý­kon. Jed­lo i ná­po­je prí­du až za ni­mi, ak chcú, mô­žu sa od­rea­go­vať pri rôz­nych hrách.

Me­ga(up­load): Iko­na one-click hos­tin­gov sa vra­cia
Zdie­ľa­nie di­gi­tál­nych dát je z hľa­dis­ka po­va­hy inter­ne­tu pri­ro­dze­ný pr­vok. Sieť je prepl­ne­ná naj­rôz­nej­ší­mi mul­ti­mé­dia­mi, a nech už sa z hľa­dis­ka mo­rál­nos­ti či le­ga­li­ty po­ze­rá­te na ne­kon­tro­lo­va­né zdie­ľa­nie autor­sky chrá­ne­né­ho ob­sa­hu ako­koľ­vek, sku­toč­nosť je ta­ká, že v pou­ží­va­te­ľoch je hl­bo­ko za­ko­re­ne­né. Me­dzi po­pu­lár­ne me­tó­dy zdie­ľa­nia pat­rí aj pou­ži­tie webo­vých úlo­žísk, tzv. one-click hos­tin­gov, kto­ré za pos­led­né ro­ky nep­res­taj­ne na­be­ra­li na si­le a den­ne pre svo­jich pou­ží­va­te­ľov chrli­li pe­ta­baj­ty dát. Nep­rí­jem­né schla­de­nie priš­lo za­čiat­kom mi­nu­lé­ho ro­ka, keď FBI zlik­vi­do­va­la naj­výz­nam­nej­ší one-click hos­ting v po­do­be server­a Me­gaup­load. Aký to ma­lo dôs­le­dok a ako sa vlas­tne trh s tý­mi­to rie­še­nia­mi za pos­led­ný rok zme­nil? Prá­ve na to sa po­zrie­me v tom­to člán­ku. Zá­ro­veň triez­vo zhod­no­tí­me sú­čas­nú si­tuáciu a de­tail­ne sa za­me­ria­me aj na nez­vy­čaj­ný náv­rat tej­to „iko­ny" webo­vých úlo­žísk, kto­rá má po­ten­ciál stať sa eš­te ús­peš­nej­šou než ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Tab­le­to­vé no­vin­ky
Po­čas pos­led­né­ho me­sia­ca sa v re­dak­cii ob­ja­vi­li via­ce­ré no­vin­ky, a tak sme pre vás prip­ra­vi­li za­ují­ma­vé po­rov­na­nie kon­ver­ti­bil­ných tab­le­tov. Na na­šom tes­to­va­com sto­le sa stret­li prak­tic­ky všet­ci zá­stup­co­via plat­for­my Win­dows 8: Dell XPS 10 s pro­ce­so­rom ARM a Win­dows RT, HP EN­VY x2 s In­tel Atom a Fu­jit­su Sty­lis­tic Q702, kto­rý po­nú­ka vďa­ka pro­ce­so­ru In­tel Co­re i5 vý­kon po­rov­na­teľ­ný s kla­sic­ký­mi no­te­book­mi. Ne­zaos­tá­va­li ani tab­le­ty s An­droi­dom. Ok­rem dvoch at­rak­tív­nych 10-pal­co­vých mo­de­lov sme otes­to­va­li aj 7-pal­co­vé tab­le­ty, kto­rých ce­na nep­re­sa­hu­je hra­ni­cu 200 EUR.

Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za up­ly­nu­lý me­siac sa nám do rúk dos­ta­la ne­bý­va­lá zmes fo­toa­pa­rá­tov - od naj­lac­nej­ších kom­pak­tov po naj­kva­lit­nej­šie (mirrorless) kom­pak­tné sys­té­my s vy­me­ni­teľ­ným ob­jek­tí­vom. Pri­ná­ša­me vám tak člá­nok s dvo­ma os­trý­mi duel­mi vo vy­šších ka­te­gó­riách a pred­sta­ve­ním no­vi­niek spo­me­dzi dos­tup­nej­ších vrec­ko­vých fo­toa­pa­rá­tov. A v bu­dúc­nos­ti bu­de­me pok­ra­čo­vať, pre­to­že po­čas vý­sta­vy PMA, pa­ra­lel­nej s CES 2013, vý­rob­co­via pred­sta­vi­li prek­va­pi­vo veľ­ký po­čet mo­de­lov na ten­to rok, kto­ré sa bu­dú pos­tup­ne dos­tá­vať do na­šej re­dak­cie a po­tom i do pre­da­ja. Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia 68+69 V tom­to tes­te má­me opäť nie­čo extra. Vy­skú­ša­li sme dva naj­nov­šie mo­de­ly od fir­my Lo­gi­c3, kto­rá sa orien­tu­je na vý­ro­bu rep­ro­duk­to­rov a slú­chadiel li­cen­co­va­ných pod znač­kou Di­zajn zod­po­ve­dá autám tej­to znač­ky. Aj zo zvu­ko­vej strán­ky ide o vý­kon­né mo­de­ly. Priaz­niv­ci zvu­ku is­te dob­re poz­na­jú aj znač­ku JBL a my sme vy­skú­ša­li vskut­ku za­ují­ma­vé za­ria­de­nia. Nie sú to len kla­sic­ké rep­ro­sús­ta­vy s ko­lís­kou na iPod. Ma­jú v se­be to­tiž nie­čo na­vy­še. Jed­no za­ria­de­nie je vhod­né do spál­ne ako no­vo­do­bá náh­ra­da zvu­ko­vo ne­vý­kon­né­ho rá­dio­bu­dí­ka, dru­hé si mô­že­te pri­pev­niť pria­mo do zá­suv­ky na ste­nu a tre­tie sa za­se vy­zna­ču­je extra vý­ko­nom. Tes­to­va­li sme za­ria­de­nia v kon­fi­gu­rá­cii s Blue­tooth. K tes­to­va­ným mo­de­lom exis­tu­jú aj al­ter­na­tí­vy s in­teg­ro­va­nou tech­no­ló­giou App­le AirPlay. Bu­de­te si však mu­sieť prip­la­tiť...

Ako na do­má­ci vi­deoar­chív?
Fil­my a vi­deo zoh­rá­va­jú v na­šich ži­vo­toch dô­le­ži­tú úlo­hu. Ľudia sle­du­jú fil­my, ku­pu­jú si ka­ze­ty, dis­ky DVD i Blu-ray. Spô­sob, ako ucho­vá­va­me mé­diá, sa však neus­tá­le me­ní. Mno­ho pou­ží­va­te­ľov si pre­to vy­tvá­ra zá­lož­né kó­pie fil­mov a bu­du­je vlast­ný vi­deoar­chív. Ako na to?

Smar­tfón ako fo­toa­pa­rát
Mo­der­né in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny už dis­po­nu­jú po­mer­ne sluš­ný­mi di­gi­tál­ny­mi fo­toa­pa­rát­mi. V prí­pa­de hig­hen­do­vých mo­de­lov je štan­dar­dom roz­lí­še­nie mi­ni­mál­ne 8 Mpix, no pos­tup­ne sa za­čí­na­jú ob­ja­vo­vať aj te­le­fó­ny s 13 Mpix fo­toa­pa­rát­mi. Ho­ci te­le­fón ne­do­ká­že pl­ne nah­ra­diť vy­ššie ra­dy fo­toa­pa­rá­tov, v pria­mom bo­ji s bež­ný­mi kom­pak­tmi má čo po­núk­nuť. Hlav­ná vý­ho­da je por­ta­bi­li­ta - te­le­fón má­te prak­tic­ky neus­tá­le so se­bou.
Za­ují­ma­vé ve­ci sa nik­dy neo­pa­ku­jú, a pre­to prá­ve mo­bil naj­po­ho­to­vej­šie do­ká­že zveč­niť tie­to oka­mi­hy. Vý­sled­kom je, že pou­ží­va­te­lia vy­uží­va­jú te­le­fó­ny čo­raz viac na fo­te­nie a ne­raz zís­ka­jú krás­ne fo­tog­ra­fie. Ten­to trend si uve­do­mu­jú aj vý­vo­já­ri, kto­rí zá­so­bu­jú ob­cho­dy s ap­li­ká­cia­mi rôz­ny­mi uti­li­ta­mi.

Uži­toč­né prog­ra­my pre za­ria­de­nia s iOS
Ak vlas­tní­te za­ria­de­nie s ope­rač­ným sys­té­mom iOS, prav­de­po­dob­ne má­te v po­čí­ta­či nain­šta­lo­va­ný prog­ram iTu­nes. Po­mo­cou toh­to sof­tvé­ru syn­chro­ni­zu­je­te iP­ho­ne ale­bo iPad s po­čí­ta­čom. Na inter­ne­te však náj­de­te rôz­ne uži­toč­né sof­tvé­ro­vé nás­tro­je a uti­li­ty, kto­ré vám uľah­čia prá­cu so za­ria­de­ním s iOS, prí­pad­ne pos­kyt­nú extra fun­kcie - iP­ho­ne tak bu­de­te môcť napr. vy­uží­vať aj vo for­me úlo­žis­ka USB. Po­nú­ka­me vám preh­ľad niek­to­rých z nich.

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2013
  • Formát: A4
  • Cena: 2,99 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.