ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 5/2013

picture

PC REVUE 5/2013

 

Po­du­ja­tie No­te­book Expo 2013 sme ús­peš­ne ab­sol­vo­va­li a mô­že­me vám opäť pri­niesť tie naj­zau­jí­ma­vej­šie té­my, člán­ky, pro­duk­ty a re­cen­zie za up­ly­nu­lý me­siac. Ako je to nao­zaj s IT pro­duk­ciou a do­dáv­ka­mi naj­väč­ších líd­rov na tr­hu, je ná­zov člán­ku v kto­rom sa doz­vie­te, kde vša­de v Euró­pe a Ázii sa na­chá­dza­jú vý­rob­né sta­no­viš­tia a pre­čo má spo­loč­nosť App­le zmlu­vu so svo­jim naj­väč­ším kon­ku­ren­tom Sam­sun­gom. Osem­jad­ro­vé pro­ce­so­ry, FullHD dis­ple­je a naj­nov­šie gra­fic­ké či­py, vý­skum a vý­voj v smar­tfó­noch za pos­led­ných pár ro­kov ra­ke­to­vo pok­ro­čil, ale čo sa tý­ka ba­té­rií, vý­rob­co­via sa stá­le stre­tá­va­jú s prob­lé­mom ako do­siah­nuť dlh­šiu ži­vot­nosť te­le­fó­nov. V na­šej té­me me­sia­ca Ba­té­rie dnes a za­jtra sa ve­nu­je­me tren­dom a bu­dúc­nos­ti na­bí­ja­nia mo­bil­ných za­ria­de­ní a ich al­ter­na­tív­nym mož­nos­tiam. V so­bo­tu 13. ap­rí­la sa už po štvr­týk­rát ot­vo­ri­li brá­ny vý­sta­vy No­te­book Expo, kto­rá ani ten­to­raz nes­kla­ma a ako to ce­lé do­pad­lo si mô­že­te pre­čí­tať v na­šej trojstra­no­vej re­por­tá­ži.


V so­bo­tu 13. ap­rí­la sa už po štvr­týk­rát ot­vo­ri­li brá­ny vý­sta­vy No­te­book Expo, kto­rá ani ten­to­raz nes­kla­ma a ako to ce­lé do­pad­lo si mô­že­te pre­čí­tať v na­šej trojstra­no­vej re­por­tá­ži. V člán­ku Su­per­po­čí­ta­če, hon na vý­kon sa po­zrie­me na naj­moc­nej­šie zos­ta­vy na sve­te a ich prí­nos pre svet. Ta­kis­to sa doz­vie­te, že trend 3D te­le­ví­zo­rov pos­tup­ne vy­strie­dal trend te­le­ví­zo­rov so za­dným pod­svie­te­ním, kto­ré za­čí­na­jú čo­raz viac pre­ni­kať na náš trh. Z har­dvé­ro­vých no­vi­niek pri­ná­ša­me re­cen­ziu naj­nov­šej vlaj­ko­vej lo­de Sam­sun­gu Ga­laxy S IV, kto­rý sme pre vás de­tail­ne otes­to­va­li. V má­jo­vom vy­da­ní PC RE­VUE sa bliž­šie po­zrie­me aj na prís­lu­šen­stvo k ut­ra­boo­kom a no­te­boo­kom, gra­fic­ké kar­ty za ro­zum­nú ce­nu, ale aj na naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid a Win­dows.

Má­jo­vé vir­tuál­ne DVD RE­VUE je na­bi­té úpl­ný­mi a špe­ciál­ny­mi ver­zia­mi prog­ra­mov, ale má­me aj ve­ľa vlas­tných vi­deo­re­por­tá­ží a vi­deo­re­cen­zií, za­ují­ma­vý je opäť aj her­ný ob­sah. Po­mo­cou prog­ra­mu As­ham­poo Mu­sic Stu­dio 2013 si zor­ga­ni­zu­je­te svo­ju zbier­ku pies­ní na po­čí­ta­či či vy­ko­ná­te kon­ver­ziu me­dzi for­mát­mi. Prog­ram EaseUS Da­ta Re­co­ve­ry Wizard 5.5.1 za­se po­mô­že pri hľa­da­ní sú­bo­rov od­strá­ne­ných omy­lom. Po­mô­že­me vám aj pri zá­chra­ne ce­lé­ho ob­sa­hu dis­ku. MP3 Tool­kit vám za­se po­mô­že, ak si chce­te do pies­ní pri­dať tex­ty, prí­pad­ne pri úp­ra­ve ID ta­gov. Už tra­dič­ne je sú­čas­ťou DVD RE­VUE aj množ­stvo vi­deí vy­tvo­re­ných v na­šej re­dak­cii. Ten­to me­siac sme sa sús­tre­di­li na vi­deo­re­cen­ziu smar­tfó­nu Sam­sung Ga­laxy SIV a je­ho uve­de­nie na slo­ven­ský trh. Má­me aj vi­deo­re­cen­ziu z uve­de­nia no­vé­ho HTC One na slo­ven­ský trh a re­por­táž z vý­sta­vy No­te­book EXPO 2013. Ta­kis­to sme prip­ra­vi­li zá­znam z crash tes­tu smar­tfó­nu So­ny Xpe­ria Z a ultra­boo­ku Fu­jit­su UH552. Ok­rem to­ho pri­ná­ša­me vi­deo­re­cen­ziu ultra­boo­ku Le­no­vo Thin­kPad He­lix, má­me pre vás zá­znam z vy­stú­pe­nia zá­stup­cov fir­my In­tel, kde sa ho­vo­ri­lo o bu­dú­cej ge­ne­rá­cii pro­ce­so­rov, ale aj o smar­tfó­noch s pro­ce­so­rom In­tel. Po­nú­ka­me aj vi­deo­re­cen­ziu mi­ni­po­čí­ta­ča s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid.

Poď­te s na­mi na­zrieť do má­jo­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE :-)

Sam­sung Ga­laxy SIV - Ži­vot­ný par­tner
Ten­to te­le­fón pat­rí k naj­oča­ká­va­nej­ším no­vin­kám v ob­las­ti smar­tfó­nov na rok 2013. Sam­sung os­tal ver­ný pred­chá­dza­jú­ce­mu ús­peš­né­mu di­zaj­nu Ga­laxy SIII a te­le­fón na pr­vý poh­ľad vy­ze­rá rov­na­ko. Na roz­diel od S3 však má 5-pal­co­vý dis­plej su­per AMO­LED, dvoj­ná­so­bok pa­mä­te i vý­kon­nej­ší 1,9 GHz štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor od Qual­com­mu, pri­tom je o 3 gra­my ľah­ší, ten­ší a asi o mi­li­me­ter sa zmen­ši­la aj je­ho šír­ka. Má plas­to­vé ve­ko, ale keď ho chy­tí­te do ru­ky, zis­tí­te, že vy­ho­to­ve­nie je ro­bus­tnej­šie. Aj keď sme za­tiaľ ne­ma­li po­vo­le­nie na crash test, v je­ho od­ľah­če­nej ver­zii sme si vy­skú­ša­li, že S4 vy­dr­ží ove­ľa viac ako Ga­laxy SIII

Ako je to nao­zaj s IT pro­duk­ciou
Náš člá­nok o tom, kto nao­zaj vy­rá­ba no­te­boo­ky, zve­rej­ne­ný v PC RE­VUE č. 2/2013, pri­tia­hol va­šu po­zor­nosť. V tej­to té­me pre­to pok­ra­ču­je­me a pri­ná­ša­me vám hl­bší poh­ľad na to, ako to v bran­ži IT vlas­tne cho­dí. Mys­lí­te si, že dra­hý no­te­book či tab­let ob­sa­hu­je úpl­ne iné vnú­tor­nos­ti ako ten naj­lac­nej­ší? Vy­ve­die­me vás z omy­lu. Ako je to s vý­ro­bou dis­ple­jov a čo to vlas­tne zna­me­ná, že smar­tfón, tab­let ale­bo no­te­book má na se­be lo­go kon­krét­ne­ho vý­rob­cu? Čí­taj­te v na­šom člán­ku a doz­vie­te sa všet­ko o tej­to té­me.

Ako to bo­lo na No­te­book EXPO 2013
V po­lo­vi­ci ap­rí­la zor­ga­ni­zo­va­la re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE už štvr­tý roč­ník vý­sta­vy No­te­book EXPO 2013. V rám­ci ne­ho sme reali­zo­va­li na­ži­vo crash tes­ty, bo­li tu pred­náš­ky, ve­ľa zá­ba­vy a sú­ťa­ží. Na vý­sta­ve sa pred­sta­vi­li všet­ci zná­mi vý­rob­co­via no­te­boo­kov, ultra­boo­kov, tab­le­tov, no­te­boo­ko­vé­ho prís­lu­šen­stva a ne­chý­ba­li ani vý­rob­co­via z ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, sof­tvé­ru, te­le­ko­mu­ni­ká­cií . Ako to ce­lé do­pad­lo si pre­čí­ta­te v na­šom člán­ku ku kto­ré­mu pri­ná­ša­me aj vi­deo­re­por­táž.

Pois­te­nie elek­tro­ni­ky po­čas do­vo­len­ky
Roz­mýš­ľa­te, či si na do­vo­len­ku vez­me­te no­te­book, tab­let ale­bo dra­hý smar­tfón? Bo­jí­te sa, že vám ho od­cu­dzia, prí­pad­ne sa zni­čí? Je vô­bec ta­ké nie­čo kry­té v niek­to­rom z ces­tov­ných pois­te­ní na­šich pois­ťov­ní? Zis­ti­li sme to za vás. Ob­vo­la­li sme všet­ky po­boč­ky naj­zná­mej­ších slo­ven­ských pois­ťov­ní s po­žia­dav­kou, že chce­me uzat­vo­riť krát­ko­do­bé ces­tov­né pois­te­nie na bež­nú týž­dňo­vú do­vo­len­ku pri mo­ri v rám­ci Euró­py

Ba­té­rie dnes a za­jtra
Trh s in­for­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi stá­le nap­re­du­je. Vý­rob­co­via na nás neus­tá­le chrlia no­vé a no­vé za­ria­de­nia, pri­čom v tren­de sú prá­ve tie, kto­ré si mô­že­me vziať vša­de so se­bou. Či už ide o smar­tfó­ny, tab­le­ty, no­te­boo­ky, ale­bo ultra­boo­ky, všet­ky mo­bil­né za­ria­de­nia ma­jú nie­čo spo­loč­né. Pot­re­bu­jú sa­mos­tat­ný, ľah­ký a dos­ta­toč­ne vý­kon­ný elek­tric­ký zdroj. A aj v ob­las­ti ba­té­rií je roz­voj búrli­vý. My sa po­zrie­me na ich ak­tuál­ny, ale aj pred­pok­la­da­ný bu­dú­ci stav.

Bit­coin: Slo­bod­ná inter­ne­to­vá me­na rú­ca ste­reo­ty­py
Mo­bil­né tech­no­ló­gie a so­ciál­ne sie­te zme­ni­li roz­sah me­dzi­ľud­skej ko­mu­ni­ká­cie. Elek­tro­nic­ké ob­cho­dy ov­plyv­ni­li na­še ná­kup­né ná­vy­ky. Vďa­ka inter­ne­tu sú nám pos­ky­to­va­né in­for­má­cie rých­los­ťou a v ob­je­me, o akom sa ni­ko­mu pred pol sto­ro­čím ani nes­ni­lo. Di­gi­tál­ne­mu ze­met­ra­se­niu unik­lo skrát­ka má­lo­čo a dod­nes sa mno­ho od­vet­ví hor­ko-ťaž­ko zmie­ru­je s tým, že svet už nie je in­for­mač­ne roz­de­le­ný na blíz­ke a ďa­le­ké ob­las­ti. Zme­nám neu­ni­kol ani fi­nanč­ný sys­tém, pri­čom pl­ne elek­tro­nic­ké plat­by pros­tred­níc­tvom kre­dit­ných ka­riet či inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva sú dnes úpl­ná sa­moz­rej­mosť. Dá sa však zá­jsť eš­te ďa­lej? Doz­rel čas na kom­plet­ne di­gi­tál­nu me­nu, kto­rá je po­dob­ne ako sám inter­net os­lo­bo­de­ná od pria­mej spo­ji­tos­ti so štát­ny­mi zria­de­nia­mi? Mož­no áno. Pria­mym rep­re­zen­tan­tom tej­to no­vej pe­ňaž­nej for­my je Bit­coin.

5× no­te­book na prá­cu do 1000 eur
Vý­ber no­te­boo­ku do pra­cov­né­ho pros­tre­dia sa ria­di oso­bit­ný­mi pra­vid­la­mi. Roz­ho­du­jú­ca nie je ani tak ce­na či vý­kon, skôr bez­peč­nost­ný as­pekt vzhľa­dom na cit­li­vé dá­ta. Ďalej za­vá­ži aj kva­li­ta spra­co­va­nia, mož­nosť do­ko­va­nia, mat­ný dis­plej, kom­fort pri prá­ci a mož­nosť okam­ži­té­ho za­po­je­nia do fi­rem­nej infra­štruk­tú­ry. Poob­ze­ra­li sme sa na tr­hu za vás a naš­li sme päť za­ují­ma­vých pra­cov­ných no­te­boo­kov, kto­ré pri ce­ne do 1000 eur spĺňa­jú ná­ro­ky pra­cov­né­ho pros­tre­dia.

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultra­boo­ky pred­sta­vu­jú za­ují­ma­vý seg­ment pre­nos­ných po­čí­ta­čov. Dis­po­nu­jú ultra­ten­kým te­lom, sú ľah­ké, a te­da ide o vhod­né­ho spo­loč­ní­ka na ces­ty. Na dru­hej stra­ne na to, aby vý­rob­ca do­ká­zal mi­ni­ma­li­zo­vať roz­me­ry, mu­sí ísť ces­tou kom­pro­mi­su. Pre­važ­ná väč­ši­na ultra­boo­kov ne­má za­bu­do­va­nú op­tic­kú me­cha­ni­ku, po­nú­ka dvo­ji­cu por­tov USB a s kla­sic­kým eter­ne­tom, prí­pad­ne vý­stu­pom HDMI sa oby­čaj­ne stret­ne­te iba pri drah­ších mo­de­loch. Tie­to ne­dos­tat­ky po­má­ha od­strá­niť dopl­nko­vé prís­lu­šen­stvo - do­ko­va­cia sta­ni­ca. Tá roz­ši­ru­je por­to­vú vý­ba­vu a ne­raz po­nú­ka aj ďal­šie uži­toč­né fun­kcie. Ho­ci do­ko­va­cie sta­ni­ce nie sú príl­iš zná­me, na tr­hu je via­ce­ro mo­de­lov, kto­ré sú ur­če­né pre kon­krét­ny ultra­book ale­bo sú uni­ver­zál­ne a fun­gu­jú s ho­ca­kým po­čí­ta­čom.

Gra­fic­ké kar­ty za ro­zum­ný pe­niaz
Člo­vek by si mys­lel, že naj­ur­put­nej­šie bo­je sa od­oh­rá­va­jú v ka­te­gó­rii naj­drah­ších a naj­vý­kon­nej­ších ka­riet. Zdá sa, že prá­ve sem in­ves­tu­jú oba­ja duo­pol­ní vý­rob­co­via naj­viac kr­vi, po­tu a hlav­ne pe­ňa­zí. Len­že to je om­yl. Naj­dô­le­ži­tej­šie bo­jis­ko je oko­lo mies­ta, kto­ré­mu ho­vo­ria „sweet spot", kde sa mô­že ocit­núť len jed­na spo­loč­nosť, po­nú­ka­jú­ca „dos­ta­toč­ne vý­kon­nú kar­tu" za mo­men­tál­ne naj­lep­šiu ce­nu

Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po po­koj­nej­šom mi­nu­lom me­sia­ci sa nám na tes­to­va­com sto­le ob­ja­vi­lo opäť väč­šie množ­stvo tab­le­tov. Tes­to­va­né kús­ky po­te­ši­li rôz­no­ro­dos­ťou a niek­to­rý­mi za­ují­ma­vý­mi fun­kcia­mi, pri­čom me­dzi re­cen­zo­va­ný­mi za­ria­de­nia­mi ne­chý­ba­li ani ho­rú­ce no­vin­ky, ako je Sam­sung Ga­laxy No­te 8.0 ale­bo ASUS Fo­ne­pad.

Te­le­fón od Goog­lu a Dual SIM smar­tfón
Slo­vo Nexus v náz­ve pro­duk­tu vždy vy­vo­lá zá­ujem, pre­to­že te­le­fó­ny a tab­le­ty s tým­to prív­las­tkom sa na tr­hu ob­ja­vu­jú s is­tou pra­vi­del­nos­ťou kaž­dý rok. Vždy sa od nich oča­ká­va nie­čo špe­ciál­ne a tak tro­chu im hrá do ka­rát aj spo­lup­rá­ca s vy­hľa­dá­va­cím gi­gan­tom. Poz­re­li sme sa, ako je na tom naj­nov­ší mo­del z tej­to Má­me tu aj lac­nej­ší smar­tfón, opäť mo­del na dve SIM kar­ty a so sluš­ným vý­ko­nom.

Vy­skú­šaj­te: Na­vi­gá­cia Goog­le za­dar­mo
Spo­loč­nosť Goog­le pred­sta­vi­la ko­neč­ne aj na slo­ven­skom tr­hu na­vi­gá­ciu ur­če­nú pre za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom Goog­le An­droid (2.2+) a App­le iOS (5.1+). Dá sa tak pou­žiť na väč­ši­ne tab­le­tov a smar­tfó­nov, a to za­dar­mo, po­kiaľ ne­be­rie­me do úva­hy pop­lat­ky za inter­net. Prá­ve pri­po­je­nie na inter­net však hlav­ne pri na­vi­gá­cii v za­hra­ni­čí mô­že tú­to čin­nosť po­riad­ne pred­ra­žiť. Pri­po­je­nie na inter­net a pre­nos máp on-li­ne však má ob­rov­skú vý­ho­du v tom, že má­te po­ru­ke vždy tie naj­nov­šie ma­py, aké má spo­loč­nosť Goog­le k dis­po­zí­cii.

Má­jo­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE už náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch.

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2013
  • Formát: A4
  • Cena: 3,99 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.