ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 6/2013

picture

PC REVUE 6/2013

 

Le­to po­ma­lič­ky ale is­to klo­pe na dve­re a my vám mô­že­me opäť pri­niesť tie naj­zau­jí­ma­vej­šie té­my, člán­ky, pro­duk­ty a re­cen­zie za up­ly­nu­lý me­siac . Mi­nu­lý me­siac sme sa de­tail­ne poz­re­li na ak­tuál­ne a bu­dú­ce tech­no­ló­gie v ba­té­riách pre­nos­ných za­ria­de­ní a ich mož­nos­ti.


V tom­to čís­le sa bu­de­me ve­no­vať eš­te za­ují­ma­vej­šej tech­no­ló­gii, kto­rá sa mo­men­tál­ne pou­ží­va vša­de oko­lo nás ale ako v sku­toč­nos­ti fun­gu­je vie iba ma­lá hŕstka ľu­dí. Do­ty­ko­vá tech­no­ló­gia resp. do­ty­ko­vé dis­ple­je sa po pr­výk­rát ob­ja­vi­li vo rôz­nych hollywood­ských sci­fi fil­moch no už po pár ro­koch vý­sku­mu sa sta­li bež­nou sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov. Ako te­da fun­gu­je do­ty­ko­vá tech­no­ló­gia sa doz­vie­te v té­me me­sia­ca Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou.

Pra­vi­del­ne ako ti­ka­jú­ce ho­din­ky pri­chá­dza kaž­dým ro­kom No­vá ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov In­tel. Ten­to rok je ňou Haswell s 22 nm tech­no­ló­giou a tran­zis­tor­mi Tri-Ga­te. My sme v pred­sti­hu dos­ta­li mož­nosť tú­to no­vin­ku otes­to­vať a pri­niesť vám člá­nok pl­ný vý­kon­nos­tných tes­tov.

Všim­li ste si nie­ke­dy tla­čid­lá na klá­ves­ni­ci, kto­ré ste vô­bec nik­dy ne­pou­ži­li? Vie­te na­čo slú­ži ta­ký klá­ves Alt Gr ale­bo SysRq? Je te­da prav­da že na klá­ves­ni­ci sa na­chá­dza množ­stvo zby­toč­ných klá­ves ale­bo je to len mý­tus? Tú­to zá­ha­du sme vy­rie­ši­li za vás v ďal­šej čas­ti čo­raz po­pu­lár­nej­šie­ho se­riá­lu Myt­hBus­ters s náz­vo­vom Zby­toč­né tla­čid­lá na klá­ves­ni­ci.

Parrot AR.Dro­ne je mo­der­ná hi-tech hrač­ka, ur­če­ná nie­len pre de­ti, vý­bor­nú zá­ba­vu pos­kyt­ne aj dos­pe­lým. Ov­lá­da sa pria­mo zo smar­tfó­nu či tab­le­tu s ope­rač­ným sys­té­mom iOS ale­bo An­droid. My sme si ju vy­skú­ša­li a z ce­lé­ho pred­sta­ve­nia vám pri­ná­ša­me aj vi­deo.

V no­vom čís­le ďa­lej náj­de­te ob­siah­ly roz­ho­vor so ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom Sam­sun­gu pre Čes­ko a Slo­ven­ku o tom čo sto­jí za návr­hom Sam­sung Ga­laxy S4. V jú­no­vom vy­da­ní sa bliž­šie po­zrie­me aj na Naj­vý­kon­nej­šie gra­fic­ké kar­ty na tr­hu, naj­nov­šie tab­le­ty , ale aj čo všet­ko do­ká­že od­me­rať a zob­ra­ziť Sku­toč­ný cyk­lo­po­či­táč

Pri­ná­ša­me vám tri úpl­né ver­zie prog­ra­mov na úp­ra­vu gra­fi­ky a zá­lo­ho­va­nie a sú tu aj špe­ciál­ne ver­zie, vy­vi­nu­té len pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE. Pri­dá­va­me aj ve­ľa vlas­tných vi­deo­re­por­tá­ží a vi­deo­re­cen­zií a za­ují­ma­vý her­ný ob­sah. Po­mo­cou prog­ra­mu As­ham­poo Pho­to Com­man­der 10 si zor­ga­ni­zu­je­te svo­ju zbier­ku fo­tog­ra­fií v po­čí­ta­či, od­strá­ni­te dup­li­ká­ty a vy­ko­ná­te ich úp­ra­vu a zdo­ko­na­le­nie. Prog­ram EaseUS To­do Bac­kup Wor­ksta­tion 4.5 za­se zreali­zu­je zá­lo­hu dát, ich ob­no­vu ale­bo klo­no­va­nie ce­lých dis­kov. Na jed­no­du­chú tvor­bu zá­lo­hy v špe­ci­fi­ko­va­nom inter­va­le ale­bo po vý­sky­te ne­ja­kej uda­los­ti vám pos­lú­ži 1-abc.net Bac­kup 5. To všet­ko sú prog­ra­my, za kto­ré by ste mu­se­li pla­tiť, no ako či­ta­te­lia PC RE­VUE ich má­te za­dar­mo.

Na žia­dosť via­ce­rých či­ta­te­ľov zve­rej­ňu­je­me aj niek­to­ré pla­te­né prog­ra­my z pre­doš­lých vy­da­ní PC RE­VUE. Pri­dá­va­me aj veľ­ký ar­chív PC RE­VUE od no­vem­bra 2011 až po mar­co­vé vy­da­nie z toh­to ro­ka. Má­te tak mož­nosť elek­tro­nic­ky vy­hľa­dá­vať in­for­má­cie v jed­not­li­vých vy­da­niach. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu prog­ra­mu AB­BYY Fi­ne­Rea­der, kto­rý vy­uži­je­te pri na­šom dl­ho­do­bom se­riá­li o spra­co­va­ní pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov. Ďalej je tu sku­pi­na prog­ra­mov na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií, pri­čom v skú­šob­nej ver­zii náj­de­te Zo­ner Pho­to Stu­dio, As­ham­poo Pho­to Com­man­der, AC­DSee a be­ta ver­ziu Ado­be Pho­tos­hop Lightroom 5. Už tra­dič­ne je sú­čas­ťou DVD RE­VUE aj množ­stvo vi­deí vy­tvo­re­ných v na­šej re­dak­cii. Upo­zor­ňu­je­me na vi­deo z pre­zen­tá­cie kvad­ri­kop­té­ry Parrot AR.Dro­ne 2.0. Pre tých, kto­rí ne­moh­li prísť na na­šu ak­ciu No­te­book EXPO 2013, sme v po­do­be vi­dea prip­ra­vi­li prie­rez ce­lou uda­los­ťou. Smar­tfó­ny hý­bu aj slo­ven­ským tr­hom a vo vi­deo­re­cen­ziách pred­sta­vu­je­me So­ny Xpe­ria SV, Gi­ga­by­te GSmart a no­vý HTC One.

Haswell - no­vá ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov In­tel
No­vý rok zna­me­ná ge­ne­rač­nú vý­me­nu pro­ce­so­rov od In­te­lu a oboz­na­mo­va­nie s no­vou ar­chi­tek­tú­rou. A keď­že In­tel nie je pod tla­kom žiad­ne­ho kon­ku­ren­ta a ne­má sa kam po­náh­ľať, mies­to tra­dič­né­ho vy­da­nia na za­čiat­ku ro­ka sme ča­ka­li na jej uve­de­nie ten­to­raz tak­mer do le­ta. Stá­lo ča­ka­nie za to a je Haswell sku­toč­ne úžas­ná no­vin­ka, na kto­rú sa op­la­ti­lo poč­kať?


Goog­le Glass
Vo feb­ruári 2013 pred­sta­vil Goog­le sve­tu svoj pro­jekt Goog­le Glass. Ide o mi­nia­túr­ne PC in­teg­ro­va­né do te­la ľah­kých oku­lia­rov s fu­tu­ris­tic­kým vzhľa­dom, s pro­jek­ciou cez priz­mu a pred­nou ka­me­rou. Oku­lia­re Goog­le Glass tak pre­mie­ta­jú syn­te­tic­ké in­for­má­cie do reál­ne­ho sve­ta a vy­tvá­ra­jú tzv. roz­ší­re­nú reali­tu. Pri­ná­ša­me pod­rob­nos­ti o tom­to pro­jek­te.


Do­ty­ko­vé dis­ple­je pod lu­pou
Do­ty­ko­vé dis­ple­je v prie­be­hu pos­led­ných pár ro­kov prak­tic­ky ov­lád­li trh s mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi a sta­li sa bež­ným roz­hra­ním, s kto­rým den­ne pri­chá­dza do sty­ku ob­rov­ské množ­stvo ľu­dí. Ok­rem smar­tfó­nov, tab­le­tov či čí­ta­čiek kníh sa s do­ty­ko­vý­mi dis­plej­mi stre­tá­va­me nap­rík­lad aj na rôz­nych in­for­mač­ných a pe­ňaž­ných ter­mi­ná­loch a s nás­tu­pom ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 sa čo­raz viac ob­ja­vu­jú aj na no­te­boo­koch, ultra­boo­koch či mo­ni­to­roch kla­sic­kých po­čí­ta­čov. V člán­ku sa po­zrie­me na to, ako do­ty­ko­vé vrstvy dis­ple­jov vô­bec fun­gu­jú, ako sa ich jed­not­li­vé tech­no­ló­gie nav­zá­jom lí­šia a ako ich vý­voj za pos­led­né ro­ky pok­ro­čil. Ok­rem opi­su ich klad­ných strá­nok ne­vy­ne­chá­me ani poh­ľad na ich ne­vý­ho­dy a ob­me­dzenia, pri­čom pou­ká­že­me aj na vý­zvy vy­plý­va­jú­ce z ich konštruk­cie.


Sku­toč­ný cyk­lo­po­čí­tač
Za­ria­de­ní na bi­cy­kel, kto­ré do­ká­žu za­zna­me­nať na­šu po­lo­hu, rých­losť, do­bu po­hy­bu a pod., sme už tes­to­va­li via­ce­ro. Nik­dy to však ne­bo­lo tak vzá­jom­ne pre­po­je­né ako te­raz. Tes­tu­je­me Gar­min ED­GE 810, kto­rý má fa­reb­ný dis­plej, vo vý­ba­ve sú preh­ľad­né ma­py, všet­ky úda­je mož­no pre­niesť do smar­tfó­nu a pria­mo na mies­te ich ana­ly­zo­vať.


7× štý­lo­vý žen­ský no­te­book
Kaž­dý rok zreali­zu­je­me 12 te­ma­tic­kých tes­tov no­te­boo­kov - pra­cov­né, pre­nos­né, štu­den­tské, lac­né, pré­mio­vé… Ale jed­nu ka­te­gó­riu no­te­boo­kov sme už dáv­nej­šie nes­kú­ma­li. Je ur­če­ná pre na­še než­né po­lo­vič­ky. Ka­ma­rát­ky, pria­teľ­ky, man­žel­ky či mi­len­ky. Veď aj ony pot­re­bu­jú no­te­book a čas­to sa ob­ra­ca­jú na nás, ako tech­nic­kej­šie orien­to­va­né poh­la­vie, s pros­bou o po­moc pri vý­be­re. Je prav­da, že že­nám čas­to nej­de až tak o vý­kon či tech­nic­ké pa­ra­met­re, skôr o vzhľad, kva­li­tu spra­co­va­nia, hmot­nosť, veľ­kosť dis­ple­ja či vý­drž pri prá­ci na ba­té­rie. Os­lo­vi­li sme te­da do­dá­va­te­ľov a zá­stup­cov jed­not­li­vých zna­čiek na Slo­ven­sku, sta­no­vi­li im ce­no­vý strop 1000 eur a bo­li sme zve­da­ví, kto­rý no­te­book sa im bu­de poz­dá­vať ako naj­štý­lo­vej­ší z ich po­nu­ky, vhod­ný do rúk na­šich mi­lých po­lo­vi­čiek


Naj­vý­kon­nej­šie gra­fic­ké kar­ty na tr­hu
Sta­ré dob­ré prí­me­rie me­dzi gra­fic­ký­mi čip­mi Ge­For­ce GTX 680 a Ra­deon HD 7970 už nep­la­tí, na náš trh sa to­tiž po me­sia­coch ne­dos­tup­nos­ti ko­neč­ne reál­ne dos­tá­va Ge­For­ce Ti­tan, vskut­ku ob­rov­ské GPU, kto­ré za­bra­lo vý­kon­nost­ný trón. A ako opo­nen­ti sa mu v na­šom tes­te pos­ta­vi­li naj­sil­nej­šie pre­tak­to­va­né edí­cie spo­mí­na­ných dvoch či­pov. V tom­to člán­ku vám po­ra­dí­me, aké GPU si vy­brať, ak chce­te vy­skla­dať su­per­sil­ný her­ný po­čí­tač a nes­po­lie­hať sa pri tom na zrad­né dvoj­či­po­vé rie­še­nia.

Fo­toa­pa­rá­ty pre ná­roč­ných
V tes­te fo­toa­pa­rá­tov sa po­zrie­me na roz­ma­ni­té no­vin­ky v zna­me­ní dvo­ji­čiek z rôz­nych seg­men­tov. Pred­sta­ví­me dva net­ra­dič­né kom­pak­ty s veľ­ký­mi sní­mač­mi, ur­če­né pre fo­tog­ra­fic­kých nad­šen­cov. Ďalej dva ma­lé a pre­nos­né mo­de­ly ty­pu mirrorless. Má­me aj dve oča­ká­va­né zr­kad­lov­ky - naj­men­šiu zr­kad­lov­ku na sve­te Ca­non EOS 100D a Ni­kon D7100 s bo­ha­tou vý­ba­vou.

Kvad­ri­kop­té­ra Parrot AR.Dro­ne 2.0
Jed­no­du­chá in­šta­lá­cia, ov­lá­da­nie, vý­bor­né le­to­vé vlas­tnos­ti a za­bu­do­va­ná ka­me­ra so ži­vým pre­no­som ob­ra­zu pria­mo na dis­plej te­le­fó­nu či tab­le­tu ro­bia z tej­to hrač­ky ná­vy­ko­vú zá­le­ži­tosť. Parrot AR.Dro­ne je mo­der­ná hi-tech hrač­ka ur­če­ná nie­len pre de­ti, vý­bor­nú zá­ba­vu pos­kyt­ne aj dos­pe­lým. Ov­lá­da sa pria­mo zo smar­tfó­nu či tab­le­tu s ope­rač­ným sys­té­mom iOS ale­bo An­droid


Smar­tfón kaž­dé­ho dru­hu
Po akej­si uhor­ko­vej se­zó­ne tu má­me opäť dos­ta­tok no­vi­niek, z kto­rých sa dá vy­be­rať. Nej­de len o top mo­de­ly za vy­so­kú ce­nu, ale vy­skú­ša­li sme aj lac­nej­šie a dob­re vy­ba­ve­né te­le­fó­ny. Vid­no, že vý­rob­co­via po­cho­pi­li, že ani pri lac­nej­ších smar­tfó­noch nie sú pou­ží­va­te­lia zve­da­ví na no­vý obal a prak­tic­ky ge­ne­ric­ký ob­sah. Kaž­dý te­le­fón v na­šom tes­te je nie­čím vý­ni­moč­ný.


Slú­chad­lá všet­ké­ho dru­hu
Slú­chad­lá v na­šich tes­toch ne­de­lí­me len pod­ľa to­ho, či ide o veľ­ké ale­bo ma­lé mo­de­ly. Špe­ciál­ne v tom­to tes­te sme vy­skú­ša­li pro­duk­ty s uni­kát­ny­mi vlas­tnos­ťa­mi, a to v ka­te­gó­rii veľ­kých aj ma­lých slú­chadiel.


Ap­li­ká­cie pre An­droi­da Win­dows 8
Oby­čaj­ne vám pri­ná­ša­me dvojstra­nu s vý­be­rom ap­li­ká­cií pre je­den ope­rač­ný sys­tém. Ten­to­raz sme však člá­nok roz­de­li­li na časť ve­no­va­nú ap­li­ká­ciám pre Goog­le An­droid a pre Mic­ro­soft Win­dows 8.


Prog­ra­my na or­ga­ni­zo­va­nie fo­tog­ra­fií
Fo­tog­ra­fo­va­nie je ob­ľú­be­ná čin­nosť, veď dnes má fo­toa­pa­rát prak­tic­ky kaž­dý, kto vlas­tní mo­bil­ný te­le­fón ale­bo tab­let. Is­te, fo­tog­ra­fo­va­nie nez­na­me­ná len pou­ži­tie ume­loh­mot­nej op­ti­ky a mi­nia­túr­nych šo­šo­viek v za­ria­de­niach, kto­ré na fo­tog­ra­fo­va­nie nie sú veľ­mi pris­pô­so­be­né.

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2013
  • Formát: A4
  • Cena: 2,99 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.