ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 6-7/2013

picture

INFOWARE 6-7/2013

 

Jú­no­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE pri­ná­ša nie­koľ­ko za­ují­ma­vých tém. V hlav­nej té­me čís­la sa ve­nu­je­me vi­deo­kon­fe­ren­čným rie­še­niam a pri­ná­ša­me preh­ľad ich vý­rob­cov. Je ná­zov Bu­si­ness In­telli­gen­ce (BI) už mŕtvy? Nah­ra­di­lo ho po­me­no­va­nie Bu­si­ness Ana­ly­tics (BA) ale­bo Bu­si­ness Dis­co­ve­ry? Ale­bo ide o úpl­ne no­vú ob­lasť? Doz­vie­te sa v na­šom jú­no­vom dvoj­čís­le.


Jed­nou z hlav­ných tém ap­rí­lo­vé­ho vy­da­ní , kto­rej sa de­tail­ne ve­nu­je­me je plá­no­va­nie vir­tua­li­zá­cia a in­for­mač­ná bez­peč­nosť. To však nie je všet­ko. Jú­no­vý IN­FOWARE to­ho pri­ná­ša ove­ľa viac.


Vi­deo­kon­fe­ren­čné rie­še­nia: Tren­dy, vý­be­ro­vé kri­té­riá, preh­ľad vý­rob­cov
Rie­še­nia na vi­deo­kon­fe­ren­cie už preš­li po­my­sel­ným vr­cho­lom Hy­pe Cyc­le (Hy­pe Cyc­le je gra­fic­ké zná­zor­ne­nie zre­los­ti, pri­ja­tia a spo­lo­čen­ské­ho up­lat­ne­nia pred­met­nej tech­no­ló­gie), z poh­ľa­du IT od­de­le­ní a do­kon­ca aj CXO sú zná­me a za­uží­va­né. Ťažis­ko do­py­tu sa po­ma­ly pre­sú­va od rie­še­ní vy­ža­du­jú­cich špe­ciál­nu vi­deo­kon­fe­ren­čnú mies­tnosť k rie­še­niam ak­cep­tu­jú­cim in­di­vi­duál­ne pot­re­by ma­na­žé­rov, ob­chod­ní­kov či tech­nic­kých špe­cia­lis­tov, kto­rí pot­re­bu­jú ko­mu­ni­ko­vať - k sof­tvé­ro­vým rie­še­niam, kto­ré kon­ku­ru­jú tým webo­vým. To ge­ne­ru­je ob­chod­né príl­eži­tos­ti hlav­ne v ob­las­ti infra­štruk­tú­ry a slu­žieb.


Vi­deorie­še­nia bu­dú stá­le nad­vä­zo­vať na stra­té­giu zjed­no­te­nej ko­mu­ni­ká­cie (USS), čo však predl­žu­je ino­vač­ný Po­diel in­ves­tí­cií do rie­še­ní ty­pu Te­leP­re­sen­ce bu­de v ab­so­lút­nych čís­lach kle­sať, pre­to­že zá­ujem sa bu­de skôr sús­tre­ďo­vať na viac per­so­na­li­zo­va­né rie­še­nia, kto­ré kva­li­tou pre­no­su a spros­tred­ko­va­nia vi­dea a zvu­ku úpl­ne vy­ho­vu­jú.
BI, BA ale­bo Bu­si­ness Dis­co­ve­ry?

Nie je to po pr­výk­rát, keď sa stre­tá­va­me s tým, že jed­na vec má rôz­ne po­me­no­va­nia a v prin­cí­pe ide o to is­té. Tak je to aj v prí­pa­de Bu­si­ness In­telli­gen­ce a Bu­si­ness Ana­ly­tics. Ak si po­rov­ná­va­me BI a BA, pri pr­vej „skrat­ke" sa kla­die dô­raz skôr na pod­po­ru roz­ho­do­va­nia na zá­kla­de do­da­ných pod­kla­dov pri­már­ne od IT od­de­le­ní a v dru­hom prí­pa­de je to sna­ha pod­po­riť roz­ho­do­va­nie na zá­kla­de vlas­tných ana­lýz reali­zo­va­ných v biz­ni­se s vy­uži­tím tech­no­lo­gic­kých pros­tried­kov a dát zo sys­té­mov Bu­si­ness Ana­ly­tics (BA).


SaaS 2013: Tren­dy a oča­ká­va­nia
Ča­som bu­de sof­tvér ako služ­ba (SaaS) naj­pou­ží­va­nej­ší spô­sob za­bez­pe­če­nia ap­li­kač­né­ho vy­ba­ve­nia fi­riem aj súk­rom­ní­kov. Potvr­dzu­je to his­to­ric­ký vý­voj aj pred­po­ve­de ana­ly­ti­kov. Ten­to trend vi­dí­me pri niek­to­rých špe­ci­fic­kých ap­li­ká­ciách, ako napr. CRM, kde už ten­to rok po­diel tr­žieb z ap­li­ká­cií SaaS pre­sia­hol 40 % a oča­ká­va sa, že do ro­ku 2016 mô­že pre­siah­nuť 50 %. Po­dob­ný vý­voj sa oča­ká­va aj pri úč­tov­ných a ERP ap­li­ká­ciách. Trh sa za­tiaľ len adap­tu­je na no­vý mo­del fun­go­va­nia, tak­že tre­ba hľa­dať vhod­né si­tuácie, keď sa SaaS op­la­tí viac ako kla­sic­ký sof­tvér. Prík­la­dy, keď je sku­toč­ne vý­hod­né vy­uží­vať SaaS, uvá­dza­me ďa­lej.


Vir­tua­li­zá­cia a in­for­mač­ná bez­peč­nosť: Prí­no­sy a ri­zi­ká
Ob­jem de­di­ko­va­ných pros­tre­dí na­sa­dzo­va­ných v sú­čas­nos­ti je za­ned­ba­teľ­ný v po­rov­na­ní s vir­tua­li­zo­va­ný­mi pros­tre­dia­mi. De­di­ko­va­né pros­tre­dia však na­priek to­mu stá­le ma­jú svo­je opod­stat­ne­nie pri na­sa­dzo­va­ní sys­té­mov s naj­vyš­ší­mi bez­peč­nos­tný­mi po­žia­dav­ka­mi.

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2013
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.