ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 7/2013

picture

PC REVUE 7/2013

 

Ho­rú­ce let­né me­sia­ce sú opäť pred na­mi a my sme pre vás opäť prip­ra­vi­li množ­stvo za­ují­ma­vé­ho čí­ta­nia na ce­lé le­to. Tak ako kaž­dý rok aj ten­to sa v ďa­le­kej Kó­rey us­ku­toč­ni­la naj­väč­šia ázij­ská vý­sta­va IT pro­duk­tov s náz­vom Com­pu­tex. Sa­moz­rej­mos­ťou bo­li pre­zen­tá­cie no­vi­niek od spo­loč­nos­tí Acer, ASUS, Gi­ga­by­te, MSI ale aj In­te­lu a Mic­ro­sof­tu. Na veľtr­hu sa do­kon­ca pred­sta­vi­la slo­ven­ská spo­loč­nosť. Kto­rá sa doz­vie­te v na­šom súhr­nnom člán­ku.


Ob­čas sa aj my v re­dak­cii po­zas­ta­vu­je­me nad tým, ako do­ká­že Sam­sung prísť kaž­dý me­siac s nie­koľ­ký­mi no­vý­mi pro­duk­tmi. Spo­loč­nosť mi­nu­lý me­siac pred­sta­vi­la v Lon­dý­ne na Sam­sung Pre­mie­re 2013: Ga­laxy & ATIV no­vé smar­tpho­ny, ta­be­le­ty, no­te­boo­ky ale aj fo­toa­pa­rá­ty a na na­šom vir­tuál­nom DVD náj­de­te vi­deo­re­por­táž, kto­rá za­chy­tá­va ich pred­sta­ve­nie.

Kon­fe­ren­cia HP Dis­co­ver 2013 je naj­väč­šie stret­nu­tie tej­to spo­loč­nos­ti so zá­kaz­ník­mi. Ten­to rok ich do Las Ve­gas priš­lo neu­ve­ri­teľ­ných 12 000. My sme sa sús­tre­di­li pre­dov­šet­kým na pro­duk­ty z ob­las­ti tla­če a mo­bil­ných za­ria­de­ní, ale veľ­mi sa nám pá­čil aj server ur­če­ný pre ma­lé pod­ni­ky, sko­ro aj do do­mác­nos­ti.

Je iOS sku­toč­ne bez­peč­nej­ší ako An­droid? Tak tú­to dom­nien­ku bu­de­me rie­šiť v jú­lo­vom čís­le a po­ra­dím vám ako za­brá­niť ne­že­la­ným úto­kom na váš smar­tpho­ne. Poz­ná­te ten mo­ment keď zra­zu pot­re­bu­je vy­užiť svoj te­le­fón v kri­tic­kej chví­li napr. na fo­tog­ra­fo­va­nie je­din­čnej mo­men­tky ale­bo zis­te­nie tra­sy ale žiaľ­bo­hu ste zis­ti­li že váš mo­bil uka­zu­je hod­no­tu 1% na­bi­tia ba­té­rie. To do­ká­že nah­ne­vať.

V člán­ku Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch na­ši dva­ja re­dak­to­ri spí­sa­li 15 bo­dov, kto­ré im va­dia na troch naj­pou­ží­va­nej­ších mo­bil­ných plat­for­mách An­droid, Win­dows Pho­ne a iOS. Huawei, tra­dič­ný vý­rob­ca infra­štruk­tú­ry na mo­bil­nú ko­mu­ni­ká­ciu, ra­zan­tne vstu­pu­je na trh kon­co­vých za­ria­de­ní a mys­lí to aj s Euró­pou smr­teľ­ne váž­ne. Na Slo­ven­sku je to za­tiaľ po­mer­ne má­lo zná­ma znač­ka, ale dá­va­me Huawei rok, maximál­ne dva, po­kým bu­de pat­riť me­dzi reš­pek­to­va­ných vý­rob­cov.

Do Áčko­vej trie­dy by chcel pre­nik­núť aj no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou Huawei As­cend P6, kto­rá bo­la sláv­nos­tne pred­sta­ve­ná v Lon­dý­ne. Fo­to­ga­lé­riu ale aj vi­deo­re­por­táž náj­de­te na vir­tuál­nom DVD. V jú­lo­vom vy­da­ní pri­ná­ša­me re­cen­zie na no­vé gra­fic­ké kar­ty, smar­tpho­ny, tab­le­ty , sie­ťo­vé kom­po­nen­ty, pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry a mno­ho ďal­šie­ho. V sof­tvé­ro­vej sek­cií sme zhod­no­ti­li na­še pr­vé doj­my z dl­ho oča­ká­va­nej no­vej ver­zie iOS s po­ra­do­vým čís­lom 7, poz­re­li sme sa bliž­šie na do­vo­len­ko­vé ap­li­ká­cie a na bez­peč­nosť pre An­droid ale aj re­cen­zie na naj­nov­šie hry.

Na vir­tuál­nom DVD náj­de­te aj sku­pi­nu prog­ra­mov orien­to­va­ných na té­my z jú­lo­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu AB­BYY Fi­ne­Rea­der, kto­rú vy­uži­je­te pri na­šom dl­ho­do­bom se­riá­li o spra­co­va­ní pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov. Pri­dá­va­me ap­li­ká­cie a kó­dy, kto­ré pou­ží­va­me v na­šom se­riá­li o tvor­be WWW Na DVD RE­VUE náj­de­te aj re­dakč­ný vý­ber naj­lep­šie­ho sha­rewaru. Ten­to­raz je to Hye­na v10.0, nás­troj na ad­mi­nis­trá­ciu po­čí­ta­čo­vých sie­tí v ope­rač­nom sys­té­me Mic­ro­soft Win­dows. Pri­dá­va­me aj prog­ram na ad­mi­nis­trá­ciu zbier­ky fil­mov DVD a Blu-ray s náz­vom EMDB - Eric'sMo­vie­Da­ta­ba­se v1.78.

A do tre­ti­ce je to Caesium v1.5.0, ap­li­ká­cia na re­duk­ciu veľ­kos­ti bit­ma­po­vých ob­ráz­kov. Pri­dá­va­me aj za­ují­ma­vý vi­deoob­sah. Za­čí­na­me vi­deo­re­por­tá­žou z ob­rov­ské­ho po­du­ja­tia HP Dis­co­ver 2013 v Las Ve­gas. Uvi­dí­te nap­rík­lad, ako mož­no z mo­bi­lu ale­bo tab­le­tu tla­čiť na tla­čiar­ni HP, kto­rú si sa­mi vy­hľa­dá­te po­mo­cou pri­jí­ma­ča GPS. Nas­le­du­je re­por­táž z vý­vo­ja Heat2Go, sys­té­mu na sle­do­va­nie spot­re­by te­pel­nej ener­gie v by­toch a do­moch. Po­nú­ka­me aj vi­deo­re­por­táž z pred­sta­ve­nia no­vých za­ria­de­ní Sam­sung ATIV a Ga­laxy v Lon­dý­ne. V tom­to mes­te sa ko­na­lo aj uve­de­nie smar­tfó­nu Huawei As­cend P6, na kto­ré sa vo vi­deo­re­por­táž spo­lu po­zrie­me. Pri­dá­va­me vi­deo­poh­ľad­ni­cu z pred­sta­ve­nia no­vé­ho pla­tob­né­ho sys­té­mu VIA­MO a má­me aj nie­koľ­ko roz­ho­vo­rov - s no­vým ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti ASUS pre ČR a Slo­ven­sko, ďa­lej s pred­sta­vi­te­ľom fir­my NAY Elek­tro­dom, kto­rá pre­zen­to­va­la za­ují­ma­vú po­nu­ku Pau­šál na is­to­tu ako neus­tá­lu dos­tup­nosť tab­le­tu a no­te­boo­ku za­kú­pe­né­ho na splát­ky.

Za­ví­ta­li sme aj do Pra­hy, kde sme sa zú­čas­tni­li na roz­sve­co­va­ní os­vet­le­nia naj­väč­šie­ho hrad­né­ho kom­plexu na sve­te a po­roz­prá­va­li sme sa s európ­skym ria­di­te­ľom fir­my Pa­na­so­nic. Pri­da­li sme aj vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne a sú tu niek­to­ré na­še vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť kaž­dý uto­rok me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no. Už tra­dič­ne sme pri­da­li aj via­ce­ro fo­to­ga­lé­rií z pred­sta­ve­ní.

Com­pu­tex 2013: Ázij­ský­re­cept na krí­zu v IT
Com­pu­tex je naj­väč­šia vý­sta­va IT v Ázii a na­do­bú­da čo­raz väč­ší vý­znam. Pre spo­loč­nos­ti, ako je Acer, ASUS, Gi­ga­by­te či MSI, je to hlav­ná uda­losť ro­ka, keď­že sa ko­ná na do­má­cej pô­de. Ale po­riad­ne sa zvi­di­teľ­ni­li aj In­tel a Mic­ro­soft, zú­čas­tni­li sa aj fir­my zo Slo­ven­ska. V na­šej re­por­tá­ži vás pod­rob­ne oboz­ná­mi­me s no­vin­ka­mi a po­zrie­me sa na to, čo mož­no oča­ká­vať na je­sen­nom tr­hu.


Re­por­táž Sam­sung Pre­mie­re 2013: Ga­laxy & ATIV
Sam­sung pred­sta­vil v Lon­dý­ne no­vé smar­tfó­ny, tab­le­ty, no­te­boo­ky, ale aj fo­toa­pa­rá­ty. Z pred­sta­ve­nia vy­ply­nu­lo, že tá­to fir­ma je na let­né a je­sen­né ob­do­bie dob­re prip­ra­ve­ná. Vi­de­li sme mo­bil kom­bi­no­va­ný s vy­sú­va­cím zoo­mo­va­cím ob­jek­tí­vom, ďa­lej mo­bil Ga­laxy S4 Ac­ti­ve od­ol­ný pro­ti vo­de, kon­ver­ti­bil­ný no­te­book, kto­rý ob­sa­hu­je dva ope­rač­né sys­té­my, ale aj čis­tokr­vné tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 8, na kto­ré trh ča­ká. Z na­šej re­por­tá­že sa doz­vie­te pod­rob­nos­ti a prip­ra­vi­li sme aj vi­deo, v kto­rom uvi­dí­te všet­ko ako z pr­vé­ho ra­du.


Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch?
Smar­tfó­ny roz­hod­ne nie sú na tr­hu krát­ko. Ma­jú za se­bou dl­ho­roč­ný vý­voj vrá­ta­ne ope­rač­ných sys­té­mov, no stá­le je tu nie­koľ­ko „ale". Sú to skrát­ka ve­ci, kto­ré bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa iri­tu­jú, o pok­ro­či­lých ani ne­ho­vo­riac. V tom­to člán­ku pri­ná­ša­me kri­tic­ký poh­ľad na ope­rač­né sys­té­my, kto­ré v kaž­do­den­nej praxi pou­ží­va­me. Uvá­dza­me preh­ľad ve­cí, kto­ré nás hne­va­jú ale­bo nám ne­ja­kým spô­so­bom znep­rí­jem­ňu­jú ži­vot s te­le­fó­nom. A poz­re­li sme sa na všet­ky tri naj­dô­le­ži­tej­šie mo­bil­né plat­for­my.


IT v auto­mo­bi­loch
Pre­po­je­nie in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a preh­rá­va­nie hud­by po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth, prí­pad­ne hla­so­vo ov­lá­da­ná súp­ra­va hands-free, to sú sa­moz­rej­mos­ti, kto­ré v autách už ni­ko­ho nep­rek­va­pia. Akých tech­no­ló­gií sa však doč­ká­me v blíz­kej bu­dúc­nos­ti? V nas­le­du­jú­com člán­ku pred­sta­vu­je­me exis­tu­jú­ce a fun­kčné in­for­mač­né tech­no­ló­gie, kto­ré sa v auto­mo­bi­loch reál­ne vy­uží­va­jú. No v niek­to­rých prí­pa­doch ide o fun­kcie, kto­ré eš­te nie sú ma­so­vo roz­ší­re­né - ob­ja­vi­li sa iba vo for­me pro­to­ty­pu, prí­pad­ne pa­tria do vý­ba­vy exklu­zív­nej­ších mo­de­lov. Po­dob­né fun­kcie sa však ča­som dos­ta­nú aj do bež­ných auto­mo­bi­lov, kto­ré sú ce­no­vo dos­tup­né a sú ur­če­né ši­ro­kej ve­rej­nos­ti.


Dop­rav­ná si­tuácia v na­vi­gá­to­roch na Slo­ven­sku reali­tou
Ko­neč­ne je to tu! Slo­ven­sko má nao­zaj funkč­ný sys­tém na mo­ni­to­ro­va­nie dop­rav­nej si­tuácie a všet­ky in­for­má­cie sú dos­tup­né pre vo­di­čov. Exis­tu­je sys­tém RDS-TMC, kto­rý do­ru­ču­je in­for­má­cie k vo­di­čo­vi po­mo­cou tzv. ti­ché­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia. Rov­na­ko je tu aj sys­tém, kto­rý vy­uží­va na do­dáv­ku in­for­má­cií inter­net a do tvor­by dop­rav­ných in­for­má­cií sú za­po­je­ní sa­mi vo­di­či. A je tu aj tre­tí sys­tém, kto­rý vy­uží­va sa­te­lit­nú tech­no­ló­giu na mo­ni­to­ro­va­nie ak­tuál­nej dop­ra­vy. Tak­že je si z čo­ho vy­be­rať.


Schy­ľu­je sa k voj­ne ARM a x86?
Mo­bil­né za­ria­de­nia dnes hý­bu sve­tom IT. Trh s tab­let­mi a smar­tfón­mi nep­res­taj­ne ras­tie a sú jed­noz­nač­ne pre­daj­ným hi­tom, kto­rý me­ní si­tuáciu na po­li po­čí­ta­čov. To­mu­to seg­men­tu tr­hu v sú­čas­nos­ti ne­kom­pro­mis­ne vlád­nu pro­ce­so­ry za­lo­že­né na ar­chi­tek­tú­re ARM. Tie sí­ce z hľa­dis­ka his­tó­rie nie sú no­vá­či­kom, ale s roz­ma­chom pok­ro­či­lých smar­tfó­nov a tab­le­tov, ku kto­ré­mu doš­lo za pos­led­ných päť ro­kov, sa ten­to po­jem dos­tal do uší prak­tic­ky kaž­dé­mu, kto sa o tech­no­ló­gie as­poň tro­chu za­ují­ma.

Má Fa­ce­book mo­no­pol?
Keď sa pred viac ako pia­ti­mi rok­mi spo­me­nul po­jem so­ciál­na sieť, nie kaž­dý ve­del, o čom sa vlas­tne ho­vo­rí. Po pia­tich ro­koch ma­sív­ne­ho nás­tu­pu toh­to tren­du je to­to slov­né spo­je­nie úpl­ne bež­né a mno­ho ľu­dí ho nah­rá­dza jed­no­du­cho je­di­ným slo­vom - Fa­ce­book. Ho­ci Fa­ce­book je naj­väč­šia so­ciál­na sieť na sve­te, roz­hod­ne nie je mo­no­po­lom.


Hyb­rid­ný, hyb­rid­nej­ší, kon­ver­ti­bil­ný
Keď sme pr­výk­rát na jed­nej z vý­stav prib­liž­ne pred dvo­ma rok­mi vi­de­li pr­vý kon­cept kon­ver­ti­bil­né­ho no­te­boo­ku, iba sme sa nad ním pous­mia­li. No ako sa uká­za­lo, hyb­rid­né a kon­ver­ti­bil­né no­te­boo­ky či ultra­boo­ky sa sta­li kaž­do­den­nou sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov. V tom­to tes­te pri­ná­ša­me se­dem ori­gi­nál­nych mo­de­lov od sied­mich rôz­nych vý­rob­cov.


Vý­ba­va pre mo­der­nú obý­vač­ku
Na test sme si za­po­ži­ča­li rôz­ne za­ria­de­nia, kto­ré sa veľ­mi dob­re up­lat­nia v mo­der­nej obý­vač­ke. Za­me­ra­li sme sa na kva­li­tu ob­ra­zu, ale aj vy­ni­ka­jú­ci zvuk. Pod­ľa to­ho sme aj vy­be­ra­li za­ria­de­nia a zvo­li­li sme si to naj­lep­šie na sú­čas­nom slo­ven­skom tr­hu.


Ma­lé aj veľ­ké smar­tfó­ny
Po bo­ha­tej ná­diel­ke smar­tfó­nov s OS An­droid má­me v tes­te tri mo­de­li na plat­for­me Win­dows Pho­ne 8. Pred­sta­ví­me lac­né mo­de­ly, vhod­né pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí so smar­tfón­mi iba za­čí­na­jú. WP 8 je ako sta­va­ný pre kaž­dé­ho, kto chce in­te­li­gent­ný te­le­fón a vy­ža­du­je nad­mie­ru preh­ľad­né roz­hra­nie. Pre pok­ro­či­lých, ochot­ných ak­cep­to­vať vy­ššiu ce­nu, sme vy­skú­ša­li „me­ga­te­le­fón" od Sam­sun­gu. Za po­zor­nosť sto­jí aj no­vá Lu­mia od No­kie.


Do­vo­len­ko­vé ap­li­ká­cie pre iOS a An­droid
Smar­tfón je na do­vo­len­ku ideál­ny spo­loč­ník. Mô­že­te vďa­ka ne­mu os­tať v kon­tak­te so svo­jou ro­di­nou, ďa­lej je to pre vás jed­no­du­cho pou­ži­teľ­ný fo­toa­pa­rát a vi­deo­ka­me­ra, ale zá­ro­veň aj vy­ni­ka­jú­ci in­for­mač­ný ka­nál. My sme pre vás vy­bra­li za­ují­ma­vé do­vo­len­ko­vé ap­li­ká­cie, kto­ré bu­dú va­ším sprie­vod­com na cu­dzích mies­tach. Ok­rem ces­tov­ných sprie­vod­cov uvá­dza­me aj ap­li­ká­cie na sle­do­va­nie po­ča­sia, špe­ciál­nu so­ciál­nu sieť, vy­hľa­dá­vač pri­po­je­nia Wi-Fi a pod.


Vzde­lá­vaj­te sa kva­lit­ne a z po­ho­dlia do­mo­va
V člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať zdro­jom, kto­ré pos­ky­tu­jú kva­lit­né a uce­le­né in­for­má­cie nie­len pre úpl­ných za­čia­toč­ní­kov a nad­šen­cov v da­nej té­me, ale aj pre tých, kto­rí sa chcú v zna­los­tiach vý­raz­ne po­su­núť vpred. Dá­me pred­nosť tým, kto­ré s pou­ží­va­te­ľom ko­mu­ni­ku­jú pros­tred­níc­tvom mul­ti­mé­dií. Pred­sa len vi­zuál­ne vy­svet­ľo­va­nie té­my v po­do­be vi­dea má op­ro­ti čis­to texto­vé­mu opi­su čas­to veľ­kú vý­ho­du, naj­mä ak sa v prob­le­ma­ti­ke eš­te ne­cí­ti­te príl­iš do­ma. Špe­ciál­ny zre­teľ bu­de­me brať na to, aby bol ob­sah k dis­po­zí­cii za­dar­mo ale­bo len za ma­lý pop­la­tok. To nás však prek­va­pi­vo tak­mer vô­bec neob­me­dzí.

  • Počet strán: 104
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2013
  • Formát: A4
  • Cena: 2,99 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.