ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Literatúra

Časopisy

Zoznam publikácií

 • picture PC REVUE 7/2013
   

  Ho­rú­ce let­né me­sia­ce sú opäť pred na­mi a my sme pre vás opäť prip­ra­vi­li množ­stvo za­ují­ma­vé­ho čí­ta­nia na ce­lé le­to. Tak ako kaž­dý rok aj ten­to sa v ďa­le­kej Kó­rey us­ku­toč­ni­la...
  viac...

 • picture INFOWARE 6-7/2013
   

  Jú­no­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE pri­ná­ša nie­koľ­ko za­ují­ma­vých tém. V hlav­nej té­me čís­la sa ve­nu­je­me vi­deo­kon­fe­ren­čným rie­še­niam a pri­ná­ša­me preh­ľad ich vý­rob­cov....
  viac...

 • picture PC REVUE 6/2013
   

  Le­to po­ma­lič­ky ale is­to klo­pe na dve­re a my vám mô­že­me opäť pri­niesť tie naj­zau­jí­ma­vej­šie té­my, člán­ky, pro­duk­ty a re­cen­zie za up­ly­nu­lý me­siac . Mi­nu­lý me­siac sme sa de­tail­ne...
  viac...

 • picture INFOWARE 5/2013
   

  Má­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE pri­ná­ša nie­koľ­ko zu­jí­ma­vých tém. Po­ra­dí­me vám, ako zvlád­nuť fe­no­mén Cloud com­pu­tin­gu. Po­zrie­me sa aj na kon­so­li­dá­ciu pod­ni­ko­vej...
  viac...

 • picture PC REVUE 5/2013
   

  Po­du­ja­tie No­te­book Expo 2013 sme ús­peš­ne ab­sol­vo­va­li a mô­že­me vám opäť pri­niesť tie naj­zau­jí­ma­vej­šie té­my, člán­ky, pro­duk­ty a re­cen­zie za up­ly­nu­lý me­siac. Ako je to nao­zaj s...
  viac...

 • picture PC REVUE 4/2013
   

  Jar je v pl­nom prú­de, my ne­zaos­tá­va­me a pri­chá­dza­me s no­vým ap­rí­lo­vým vy­da­ním ma­ga­zí­nu PC RE­VUE. Pri­ná­ša­me vám re­por­tá­že z dvoch kľú­čo­vých po­du­ja­tí, kto­ré sa ko­na­li...
  viac...

 • picture PC REVUE 3/2013
   

  Do mar­co­vé­ho vy­da­nia pri­ná­ša­me člán­ky tak­po­ve­diac z ce­lé­ho sve­ta. Naj­skôr vás za­ve­die­me na vý­sta­vu MWC 2013 v Bar­ce­lo­ne a pred­sta­ví­me no­vin­ky v ob­las­ti smar­tfó­nov....
  viac...

 • picture INFOWARE 3/2013
   

  Mar­co­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE pri­ná­ša nie­koľ­ko zu­jí­ma­vých tém. Po­ra­dí­me vám, ako čo naj­viac vy­ťa­žiť z CRM. Po­zrie­me sa aj na bez­peč­nosť tab­le­tov a smar­tfó­nov. Ak...
  viac...

 • picture PC REVUE 2/2013
   

  Vo februárovom čísle už tradične prinášame reportáž z výstavy CES v Las Vegas, na ktorej firmy každoročne predstavia množstvo noviniek zo sveta informačných technológií. Tento rok sa niesol v znamení displejov OLED, rozlíšení 4K...
  viac...

 • picture INFOWARE 1-2/2013
   

  V dvojčísle január-február magazínu INFOWARE vám prinášame veľa zaujímavých tém čísla. Pozrieme sa na kvalitu webových stránok štátnej a verejnej správy. Prinášame reportáž z konferencie heckerov. Poradíme ako na znižovanie...
  viac...

 • picture PC REVUE 1/2013
   

  No­vo­roč­né vy­da­nie PC RE­VUE pri­ná­ša via­ce­ro no­vi­niek: zní­ži­li sme ce­nu v pre­da­ji na 2,99 EUR pred­pla­tiť si PC RE­VUE na rok mô­že­te te­raz len za 29,90 EUR ob­sah DVD RE­VUE je...
  viac...

 • picture INFOWARE 12/2012
   

  V de­cem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa po­zrie­me na preh­ľad nás­tro­jov, pos­ky­to­va­te­ľov, mož­nos­tí a cien slu­žieb bu­si­ness in­telli­gen­ce. Po­ra­dí­me ako na sys­té­mo­vú...
  viac...

 • picture PC REVUE 12/2012
   

  Blí­žia sa naj­kraj­šie sviat­ky v ro­ku - Via­no­ce a my vám pri­ná­ša­me no­vé vy­da­nie PC RE­VUE. V tom­to vy­da­ní náj­de­te množ­stvo ti­pov na via­noč­né dar­če­ky. Naz­re­li sme aj na vý­voj...
  viac...

 • picture INFOWARE 11/2012
   

  V no­vem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. Po­vie­me vám aký je po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí pre pod­ni­ky a či je vhod­ný čas na pre­daj cez...
  viac...

 • picture PC REVUE 11/2012
   

  No­vem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE pri­chá­dza s ce­lou ko­pou za­ují­ma­vých tém. V exklu­zív­nej re­por­tá­ži vám pred­sta­ví­me Mic­ro­soft Win­dows 8. V na­pí­na­vých due­loch po­rov­ná­me App­le...
  viac...

Zoznam publikácií

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.