ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Literatúra

Časopisy

Zoznam publikácií

 • picture INFOWARE 10/2012
   

  V ok­tób­ro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám po­ra­dí­me ako vy­užiť out­sour­cing v ob­las­ti IT. Pred­sta­ví­me šty­ri pi­lie­re na kto­rých sto­jí ús­peš­ný out­sour­cing. V dru­hej té­me...
  viac...

 • picture PC REVUE 10/2012
   

  Je­seň klo­pe na dve­re. Náš re­dakč­ný tím in­ten­zív­ne pra­co­val, aby ste aj po­čas dl­hých chlad­ných ve­če­rov moh­li vy­chut­ná­vať va­še ob­ľú­be­né čí­ta­nie a zos­ta­li tak in­for­mo­va­ní...
  viac...

 • picture Quark 9/2012
   

  Časopis, ktorý sa ako jediný na Slovensku venuje prístupnou formou popularizácii vedy a techniky. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Jeho...
  viac...

 • picture INFOWARE 8-9/2012
   

  V sep­tem­bro­vom dvoj­čís­le ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me za­ují­ma­vé té­my čís­la. Ma­na­žé­rom po­mô­že­me v roz­ho­do­va­ní, či ku­po­vať sof­tvér ale­bo prejsť na Saas....
  viac...

 • picture PC REVUE 9/2012
   

  Práz­dni­ny sa skon­či­li a za­čal sa škol­ský rok. V re­dak­cii sme v augus­te pra­co­va­li na no­vom vy­da­ní PC RE­VUE, aby ste aj v sep­tem­bri ma­li tie naj­ak­tuál­nej­šie in­for­má­cie o di­aní vo sve­te...
  viac...

 • picture Quark 8/2012
   

  Časopis, ktorý sa ako jediný na Slovensku venuje prístupnou formou popularizácii vedy a techniky. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Jeho...
  viac...

 • picture Quark 7/2012
   

  Časopis, ktorý sa ako jediný na Slovensku venuje prístupnou formou popularizácii vedy a techniky. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Jeho...
  viac...

 • picture PC REVUE 7/2012
   

  Ho­rú­ce let­né me­sia­ce sú opäť pred na­mi a my sme pre vás opäť prip­ra­vi­li množ­stvo za­ují­ma­vé­ho čí­ta­nia na ce­lé le­to. Nav­ští­vi­li sme ďa­le­kú Kó­reu od­kiaľ pri­ná­ša­me...
  viac...

 • picture INFOWARE 6-7/2012
   

  V jú­lo­vom dvoj­čís­le ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa po­zrie­me na to, akú ce­nu má pre­vádz­ka váš­ho IT. Pred­sta­ví­me aj bez­peč­nos­tné rie­še­nia pre mo­bil­né plat­for­my a po­zrie­me sa na...
  viac...

 • picture PC REVUE 6/2012
   

  V jú­no­vom vy­da­ní pri­chá­dza­me s na­bi­tým ob­sa­hom na 120-tich stra­nách. Prip­ra­vi­li sme pre vás nie­koľ­ko re­por­tá­ží. V jed­nej z nich sa doz­vie­te, ako je to s IT tech­ni­kou v Čí­ne....
  viac...

 • picture INFOWARE 5/2012
   

  Aj má­jo­vé čís­lo IN­FOWARE sme pre vás sta­ros­tli­vo prip­ra­vo­va­li tak, aby ste si v ňom naš­li množ­stvo za­ují­ma­vých in­for­má­cií. Ako kaž­dý me­siac, aj te­raz pri­ná­ša­me spra­vo­daj­ský...
  viac...

 • picture PC REVUE 5/2012
   

  V má­jo­vom čís­le PC RE­VUE vám prez­ra­dí­me prav­du o vý­ro­be ba­té­rií a o ich bu­dúc­nos­ti. Pok­ra­čo­vať bu­de­me pred­sta­ve­ním 22-na­no­met­ro­vé­ho vý­rob­né­ho pro­ce­su od In­te­lu....
  viac...

 • picture Quark 4/2012
   

  Časopis, ktorý sa ako jediný na Slovensku venuje prístupnou formou popularizácii vedy a techniky. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Jeho...
  viac...

 • picture INFOWARE 4/2012
   

  V aprílovom vydaní magazínu INFOWARE sa na cloudové služby. Poradíme ako zálohovať virtualizovanú infraštruktúru. Pripravili sme aj prieskum trhu v ERP riešení. To však ani zďaleka nie je všetko. Aprílové vydanie magazínu...
  viac...

 • picture PC REVUE 4/2012
   

  Jar je už v plnom prúde, my nezaostávame a prichádzame s novým aprílovým vydaním magazínu PC REVUE. Prinášame vám reportáže z troch kľúčových podujatí, ktoré sa konali v ostatnom období. CeBIT priniesol množstvo produktových...
  viac...

Zoznam publikácií

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.