ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Literatúra

Časopisy

Zoznam publikácií

 • picture Quark 3/2012
   

  Časopis, ktorý sa ako jediný na Slovensku venuje prístupnou formou popularizácii vedy a techniky. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Jeho...
  viac...

 • picture PC REVUE 03/2013
   

  Pri­chá­dza jar a spo­lu s ňou aj no­vé vy­da­nie váš­ho ob­ľú­be­né­ho po­čí­ta­čo­vé­ho ma­ga­zí­nu PC RE­VUE. Ten­to me­siac má­me pre vás prip­ra­ve­ných množ­stvo no­vi­niek. Bo­li sme na dvoch...
  viac...

 • picture INFOWARE 3/2012
   

  V mar­co­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa po­zrie­me sa na rie­še­nia a služ­by in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti, ak­tuál­ne po­čí­ta­čo­vé hroz­by a po­ra­dí­me, čo by ne­ma­lo chý­bať v kaž­dej...
  viac...

 • picture PC REVUE 02/2012
   

  Vy­ze­rá to tak, že zi­ma eš­te ne­kon­čí a všet­ko oko­lo nás je za­mr­znu­té na kosť. No my vám v re­por­tá­ži z vý­sta­vy CES v Las Ve­gas pri­ná­ša­me nie­koľ­ko ho­rú­cich no­vi­niek zo sve­ta...
  viac...

 • picture INFOWARE 1-2/2012
   

  Vo feb­ruáro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. Po­ra­dí­me vám ako si správ­ne zvo­liť pre­ná­jom dá­to­vé­ho cen­tra. V do­be mo­bil­ných...
  viac...

 • picture Quark 2/2012
   

  Časopis, ktorý sa ako jediný na Slovensku venuje prístupnou formou popularizácii vedy a techniky. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Jeho...
  viac...

 • picture Quark 1/2012
   

  Časopis, ktorý sa ako jediný na Slovensku venuje prístupnou formou popularizácii vedy a techniky. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Jeho...
  viac...

 • picture Quark 12/2011
   

  Časopis, ktorý sa ako jediný na Slovensku venuje prístupnou formou popularizácii vedy a techniky. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Jeho...
  viac...

 • picture PC REVUE 01/2012
   

  Naj­nov­šie vy­da­nie PC RE­VUE vám pri­ná­ša opäť ce­lú ko­pu za­ují­ma­vých tém. Nas­le­du­jú­ci rok bu­de z poh­ľa­du IT pro­duk­tov jed­noz­nač­ne za­ují­ma­vý. V člán­ku Čo prí­de v ro­ku 2012 si...
  viac...

 • picture INFOWARE 12/2011
   

  V de­cem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám po­vie­me o tom, ako do­siah­ne­te to, aby bo­li in­for­má­cie na va­šej stra­ne. Po­zrie­me sa aj na to, pre ko­ho sú ur­če­né per­so­nál­ne clou­dy a...
  viac...

 • picture PC REVUE 12/2011
   

  Naj­kraj­šie sviat­ky ro­ku sa blí­žia, ho­ci to­mu eš­te po­ča­sie cel­kom ne­nas­ved­ču­je. My sme pre vás prip­ra­vi­li za­ují­ma­vé čí­ta­nie na dl­hé zim­né ve­če­ry. Keď­že v ten­to čas ur­či­te...
  viac...

 • picture Quark 11/2011
   

  Časopis, ktorý sa ako jediný na Slovensku venuje prístupnou formou popularizácii vedy a techniky. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa vzdelávať. Jeho...
  viac...

 • picture INFOWARE 11/2011
   

  V no­vem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. Po­vie­me vám ako sa zba­viť pa­pie­ra a prejsť na elek­tro­nic­ké do­ku­men­ty. Po­ra­dí­me ako...
  viac...

 • picture PC REVUE 11/2011
   

  No­vem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE pri­chá­dza s ce­lou ko­pou za­ují­ma­vých tém. Ofi­ciál­ne pred­sta­ve­nie no­vé­ho mo­de­lu te­le­fó­nu od spo­loč­nos­ti App­le na se­ba pú­ta­lo po­zor­nosť...
  viac...

 • picture INFOWARE 10/2011
   

  V ok­tób­ro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa do­čí­ta­te o tom ako uchrá­niť pod­ni­ko­vé dá­ta pred oh­ro­ze­ním, či o ky­berzlo­či­ne na mo­bil­ných za­ria­de­niach. O bez­peč­nos­ti sa však...
  viac...

Zoznam publikácií

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.