ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Osobnosť vedy

Fyzika / Louis de Broglie

picture

Louis de Broglie

15. 8. 1892 - 19. 3. 1987

Dizertačná práca Analýza kvantovej teórie obsahovala hypotézu, že časticu, ktorú charakterizujeme hmotnosťou ­m a hybnosťou p možno charakterizovať aj vlnovou dĺžkou. Autor práce pripustil, že vlnenie a mechanický pohyb sú len dva roz­ličné prejavy toho istého fyzikálne­ho deja.

 

Za túto ideu získal Louis de Broglie, francúzsky fyzik, nielen dokto­rát (1924), ale neskôr aj Nobelovu cenu (1929). Elektrón už nemožno vnímať ako jednoduché zrniečko elektriny: musíme s ním spájať i vlnu. V mi­krosvete elementárnych častíc je to tak.
Louis de Broglie pochádzal zo starej piemontskej šľachtickej rodiny. Na paríž­skej univerzite začal študovať literatúru a históriu. Starší brat Maurice ho zaujal a presvedčil na fyzikálnu vieru. Cez prvú svetovú vojnu spolu pracovali vo vojenskej stanici na Eiffelovej veži, kde okrem iného vyriešili bezdrôtové spojenie základne s ponorkami. Neskôr vyučoval fyziku na Sorbonne, bol profesorom Ústavu Henriho Poincaré, pôsobil na katedre teoretickej fyziky Prírodovedeckej fa­kulty Parížskej univerzity. Napísal 25 kníh a celý rad pôvodných odborných prác. Teoreticky zdôvodnil, že elektróny sa môžu správať ako vlnenie. Pripravil nové filozofické pohľady prírodných vied. Podstatne prispel k vzniku vlnovej a kvantovej mechaniky. Získal početné čestné doktoráty a členstvá popredných aka­démií a univerzít v Európe i v Amerike. Pokrok kvantovej fyziky otvoril pre mnohé otázky úplne nové perspektívy a tieto perspektívy určite ovplyvnia orientáciu filozofických náuk v blízkej i ďalekej budúcnosti.
Je užitočné sa zamyslieť nad chybami, ktorých sa dopustili veľkí ducho­via, lebo často mali vážny dôvod na to, aby ich spravili. Plachý a zdržanlivý de Broglie prispel svojimi ideami vlnovo-korpuskulárneho dualizmu s rozšírením do univerzál­neho princípu, uplatneného aj na atómy, elektróny a protóny, k zá­kladom kvantovej teórie i vlnovej mechaniky. Jeho práce sa vyzna­čujú vysokou fyzikálnou a filozofickou originalitou. Axiomatická metóda môže byť dobrou metódou klasifikácie alebo vyučovania, ale nie je metódou objavu. Louis de Broglie naznačil, že novým pohľadom možno jed­notne pochopiť vlastnosti hmoty a svetla. Matematický jazyk dáva k dispozícii dedukcii presný nástroj, ktorý potrebuje na zavŕšenie bezchybného prechodu od predpokladov k záverom. Broglie­ho výpočet dĺžky vĺn elektrónov sa ukázal správny a presný.
Dizertačná komisia ocenila dnes už svetoznámu Broglieho prácu za brilantné matematické úvahy, predstavu o charakteristickej vlne pre elektrón však zamietla. Fyzik Langevin spomínal: De Broglieho myšlienky boli nezmyselné, ale tak krásne rozvinuté, že som dizertačnú prácu pripustil k obhajobe. Neskôr Einstein prácu ocenil slovami: Je to vynikajúca práca, osvetľujúca najhoršiu fyzikálnu hádanku, interpretáciu kvantových pravidiel. Aj tak sa môžu vyví­jať názory na fyzikálne objavy.

DUŠAN JEDINÁK

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.