ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Logické hradlá zostavili z baktérií Escherichia coli

2.11.2011 11:18:26 | * q
Im­pe­rial Colle­ge Lon­don | Počet zobrazení: 1718x

Ved­com z Cen­tre for Syn­the­tic Bio­lo­gy and In­no­va­tion na Im­pe­rial Colle­ge Lon­don sa pod ve­de­ním pro­fe­so­ra Ri­char­da Kit­ney­ho po­da­ri­lo zos­ta­viť lo­gic­ké hrad­lá AND, NOT a NAND s pou­ži­tím mo­di­fi­ko­va­nej DNA, kto­rú in­teg­ro­va­li do bak­té­rií Es­che­ri­chia co­li. Vstu­py hra­diel sú rep­re­zen­to­va­né re­cep­tor­mi che­mic­kých lá­tok, pri­čom bun­ka bak­té­rie si­mu­lu­jú­ca hrad­lo AND vy­ge­ne­ru­je vý­stup iba v tom prí­pa­de, ak sa prís­luš­ná in­for­má­cia ob­ja­ví na všet­kých jej vstu­poch.

 

Ob­jav by mo­hol pris­pieť k vzni­ku no­vé­ho ty­pu bio­lo­gic­kých pro­ce­so­rov. Prík­la­dom mô­že byť mi­nia­túr­ne za­ria­de­nie, kto­ré by bo­lo schop­né plá­vať v ar­te­riál­nom rie­čis­ku, de­te­go­va­lo by poš­ko­de­nie je­ho stien a nás­led­ne by se­lek­tív­ne dop­ra­vo­va­lo do mies­ta toh­to poš­ko­de­nia lie­či­vé lát­ky. Po­dob­ným spô­so­bom by moh­li ta­ké­to za­ria­de­nia pris­pieť aj k lieč­be ná­do­ro­vých ocho­re­ní. Moh­li by do­kon­ca pos­lú­žiť aj ako po­čí­tad­lá uda­los­tí kon­krét­ne­ho ty­pu v ži­vých bun­kách.

Ved­com sa ok­rem hrad­la AND po­da­ri­lo zos­ta­viť aj hrad­lo NOT a tie­to dve za­ra­diť do sé­rie, vďa­ka čo­mu zos­ta­vi­li hrad­lo NAND. V bu­dú­com vý­sku­me sa chys­ta­jú za­me­rať na in­teg­ro­va­nie väč­šie­ho poč­tu hra­diel do jed­né­ho cel­ku, kto­rý by tak mo­hol vy­ko­ná­vať pod­stat­ne zlo­ži­tej­šie fun­kcie.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,03
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.