ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Technológia True 3D – prototyp hologramu?

21.11.2011 10:08:13 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1192x

Ho­log­ra­my sa do náš­ho ži­vo­ta za­pí­sa­li už v ro­ku 1977, keď sa vo fil­me Hviez­dne voj­ny ob­ja­vil ho­log­ram s prin­cez­nou Leiou. Vte­dy sa za­čal boj me­dzi sci-fi a reali­tou.

 

Pr­vé vý­sled­ky sa však za­čí­na­jú ob­ja­vo­vať až 34 ro­kov po uve­de­ní spo­me­nu­té­ho fil­mu. Ja­pon­ská spo­loč­nosť Bur­ton pred­sta­vi­la tech­no­ló­giu True 3D, kto­rú mô­že­me v jed­no­du­chos­ti de­fi­no­vať ako pro­jek­tor, kto­rý po­mo­cou la­se­ro­vé­ho svet­la vy­tvá­ra po­hyb­li­vé 3D ob­jek­ty. Tie mô­žu byť zob­ra­ze­né vo vzdu­chu ale­bo pod vo­dou. Sa­moz­rej­me, od „pra­vé­ho" ho­log­ra­mu to má eš­te ďa­le­ko, ur­či­tý po­ten­ciál tu však ur­či­te je a vý­voj tej­to tech­no­ló­gie by sa mo­hol pod­pí­sať pod fakt, že v blíz­kej bu­dúc­nos­ti ne­bu­de­me na sle­do­va­nie 3D ob­ra­zu pot­re­bo­vať oku­lia­re ani te­le­ví­zor.

Na vy­tvo­re­nie efek­tu vy­uží­va tech­no­ló­gia exci­tá­ciu ató­mov kys­lí­ka a du­sí­ka z la­se­ro­vé­ho svet­la, zná­mu aj pod poj­mom plaz­mo­vá exci­tá­cia. Ak­tuál­ny pro­to­typ do­ká­že zob­ra­ziť až 50 000 bo­dov svet­la pri 10 - 15 sním­kach za se­kun­du, pri­čom vý­vo­já­ri sa už te­raz sna­žia do­siah­nuť 24 až 30 sní­mok za se­kun­du. Ho­ci je v pre­zen­tá­cii pou­ži­tá iba ze­le­ná far­ba, tech­no­ló­gia nie je ob­me­dze­ná iba na tú­to jed­nu far­bu a kom­bi­ná­ciou čer­ve­nej, ze­le­nej a mod­rej mož­no do­siah­nuť pl­no­fa­reb­ný po­hyb­li­vý 3D ob­raz.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,45
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.