ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Pamäť RRAM na flexibilnom plastovom substráte

5.12.2011 08:52:35 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1537x

Ved­com z Ko­rea Ad­van­ced In­sti­tu­te of Scien­ce and Tech­no­lo­gy (KAIST) sa po­da­ri­lo vy­vi­núť pl­no ­fun­kčnú non­vo­la­til­nú re­zis­tív­nu pa­mäť s ná­hod­ným prís­tu­pom (RRAM), ulo­že­nú na flexibil­nom plas­to­vom povr­chu. Vďa­ka pou­ži­tiu no­vej tech­no­ló­gie je mož­ný ná­hod­ný prís­tup k pa­mä­ťo­vým bun­kám tak pri čí­ta­ní, ako aj zá­pi­se.

 

Pa­mäť ulo­že­nú na flexibil­nom povr­chu sa po­da­ri­lo skonštruo­vať via­ce­rým ve­dec­kým tí­mom už v mi­nu­los­ti, ne­po­da­ri­lo sa im však vy­rie­šiť prob­lém inter­fe­ren­cie me­dzi su­se­dia­ci­mi pa­mä­ťo­vý­mi bun­ka­mi. Aby bo­lo mož­né pre­ko­nať tú­to pre­káž­ku, je ne­vyh­nut­né pria­mo do pa­mä­ťo­vých bu­niek in­teg­ro­vať ele­men­ty, ako sú nap­rík­lad tran­zis­to­ry za­bez­pe­ču­jú­ce pre­pí­na­nie ich sta­vov. Na­neš­ťas­tie väč­ši­na do­te­raz vy­ro­be­ných tran­zis­to­rov na plas­to­vom substrá­te ne­má dos­ta­toč­né vý­kon­nos­tné pa­ra­met­re na ov­lá­da­nie pa­mä­ťo­vých bu­niek. KAIST však ten­to prob­lém vy­rie­šil, keď sa mu po­da­ri­lo na flexibil­nom substrá­te in­teg­ro­vať do pa­mä­ťo­vej bun­ky mem­ris­tor a vy­so­ko­vý­kon­ný kre­mí­ko­vý tran­zis­tor. Tak­to vy­tvo­re­ný pa­mä­ťo­vý ob­vod do­ká­že spo­ľah­li­vo vy­ko­ná­vať zá­klad­né fun­kcie zá­pi­su, čí­ta­nia a ma­za­nia pa­mä­ťo­vých bu­niek.

Reali­zá­cia po­čí­ta­čo­vej pa­mä­te na flexibil­nom substrá­te je je­den zo zá­klad­ných pred­pok­la­dov na ďal­ší roz­voj flexibil­nej elek­tro­ni­ky, kto­rá v bu­dúc­nos­ti umož­ní vý­voj at­rak­tív­nych elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní, za­lo­že­ných na pou­ži­tí flexibil­né­ho elek­tro­nic­ké­ho pa­pie­ra, flexibil­ných dis­ple­jov, ale­bo ce­lých po­čí­ta­čov, kto­ré bu­dú môcť byť aj sú­čas­ťou ob­le­če­nia ale­bo iných pro­duk­tov.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,67
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.