ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Auto budúcnosti rozpozná váš zadok

16.1.2012 10:22:13 | * q
wired.com | Počet zobrazení: 1087x

In­ži­nie­ri z To­kia priš­li na no­vý spô­sob, ako ochrá­niť va­še auto pred zlo­dej­mi. Vy­mys­le­li to­tiž uni­kát­ny bio­met­ric­ký sys­tém, kto­rý vás iden­ti­fi­ku­je pod­ľa za­dku.

 

Se­dač­ka vo­di­ča ob­sa­hu­je 360 sen­zo­rov, kto­ré me­ra­jú tlak na stup­ni­ci od 0 do 256. Na zá­kla­de na­me­ra­ných hod­nôt vy­ge­ne­ru­je sys­tém 3D ob­raz za­dku, kto­rý sa nás­led­ne pou­ži­je ako iden­ti­fi­kač­ný pa­ra­me­ter pri ove­ro­va­ní iden­ti­ty. Po­kiaľ si te­da na mies­to vo­di­ča sad­ne niek­to iný, sys­tém to zis­tí a auto ne­naš­tar­tu­je.

Na zá­kla­de dos­tup­ných tes­tov, kto­ré in­ži­nie­ri z To­kia vy­ko­na­li, sa zis­ti­lo, že sys­tém bol schop­ný iden­ti­fi­ko­vať 6 rôz­nych tes­to­va­cích sub­jek­tov s ús­peš­nos­ťou prib­liž­ne 98 %. Za­tiaľ nie je pres­ne zná­me, ako bu­de sys­tém rea­go­vať na prí­pad­né pri­be­ra­nie ale­bo chud­nu­tie vo­di­ča, je zrej­mé, že in­ži­nie­ri ten­to prob­lém ur­či­te ne­ja­ko vy­rie­šia - chce­li by, aby sa sys­tém stal sú­čas­ťou pre­dá­va­ných áut v prie­be­hu 2 až 3 ro­kov.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,78
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.