ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Bezdrôtový prenos dát rýchlosťou 3 Gb/s, ďalším cieľom je 100 Gb/s

23.5.2012 15:43:03 | * q
itnews | Počet zobrazení: 3539x

Ved­ci v sna­he zvý­šiť rých­losť dá­to­vé­ho pre­no­su expe­ri­men­tu­jú s elek­tro­mag­ne­tic­kým vl­ne­ním s frek­ven­ciou nad 300 GHz, čo už je ob­lasť infra­čer­ve­né­ho žia­re­nia.

 

Naj­nov­šie plo­dy svo­jej prá­ce pred­sta­vi­li in­ži­nie­ri z To­kij­ské­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­šti­tú­tu, kto­rí zos­tro­ji­li mi­nia­túr­ny bez­drô­to­vý mo­dul pra­cu­jú­ci v pás­me od 300 GHz do 3 THz, schop­ný pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťou 3 Gb/s. Ved­ci však pred­pok­la­da­jú, že s vy­uži­tím te­ra­her­tzo­vé­ho pás­ma by moh­li do­siah­nuť priam neu­ve­ri­teľ­nú rých­losť 100 Gb/s. Ta­ké­to hod­no­ty sú za­tiaľ hud­bou vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti, no už te­raz sa prip­ra­vu­jú no­vé štan­dar­dy 802.11ac (v pás­me 5 GHz po­núk­ne pre­no­so­vú rých­losť 1,3 Gb/s) a 802.11ad WiGig (v pás­me 60 GHz by sa pri pria­mej vi­di­teľ­nos­ti moh­la do­siah­nuť rých­losť až 10 Gb/s).


Keď­že pri te­ra­her­tzo­vých frek­ven­ciách je pod­mien­kou pria­ma vi­di­teľ­nosť, tech­no­ló­gia by sa moh­la ho­diť nap­rík­lad do veľ­kých hál so serverm­i, kde po­núk­ne mi­mo­riad­ne vy­so­ké rých­los­ti pre­no­su, vy­uží­va­júc ne­li­cen­co­va­né pás­mo, kto­ré ne­po­dlie­ha re­gu­lo­va­niu te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi úrad­mi.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,66
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.