ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 6/2012

picture

PC REVUE 6/2012

 

V jú­no­vom vy­da­ní pri­chá­dza­me s na­bi­tým ob­sa­hom na 120-tich stra­nách. Prip­ra­vi­li sme pre vás nie­koľ­ko re­por­tá­ží. V jed­nej z nich sa doz­vie­te, ako je to s IT tech­ni­kou v Čí­ne. Pred­sta­ví­me aj Sam­sung Ga­laxy SIII – smar­tfón in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou. Doz­vie­te sa, ako je to s mo­bil­mi na pa­lu­be lie­tad­la či s clou­do­vý­mi úlo­žis­ka­mi. Na­hliad­ne­me aj do tech­no­ló­gií pev­ných dis­kov.
Ak sa roz­ho­du­je­te pre no­te­book, kto­rý do­ká­že nao­zaj pek­ne vy­kres­ľo­vať gra­fi­ku, pri­ná­ša­me test de­via­tich uni­kát­nych kús­kov v tes­te no­te­boo­kov.
Uva­žu­je­te nad kú­pou ro­bo­tic­ké­ho vy­sá­va­ča? Je to ur­či­te veľ­ký po­moc­ník, kto­rý vám po­mô­že s up­ra­to­va­ním va­šej do­mác­nos­ti. V me­ga­tes­te sme ich otes­to­va­li až šesť.
V tom­to vy­da­ní sa po­zrie­me sa aj na zá­klad­né dos­ky pre Ivy Brid­ge, rout­re, či špič­ko­vé slú­chad­lá.

Jú­no­vé vy­da­nie DVD RE­VUE ob­sa­hu­je ve­ľa ap­li­ká­cií a vi­deí. Pri­ná­ša­me nás­troj na prá­cu s mo­bil­ným te­le­fó­nom MO­BI­Le­dit! 6, kto­rý po­nú­ka aj mož­nosť syn­chro­ni­zá­cie dát me­dzi PC a mo­bi­lom cez Wi-Fi, te­da bez káb­la. Uvá­dza­me špe­ciál­nu PC RE­VUE ver­ziu, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Ďalej sme na práz­dni­ny prip­ra­vi­li nás­troj na vy­tvo­re­nie fil­mu z fo­tog­ra­fií. Ide o ap­li­ká­ciu As­ham­poo Sli­des­how Stu­dio 2012, kto­rej pou­ži­tie vám vre­lo od­po­rú­ča­me. Na lep­šiu de­monštrá­ciu sys­té­mo­vých zdro­jov aj v gra­foch tu má­me pre vás ap­li­ká­ciu Sys­tem Explo­rer 3.8. Na vy­skú­ša­nie pri­ná­ša­me tes­to­va­ciu ver­ziu Co­relDRAW Grap­hics Sui­te X6, kto­rý pred­sta­vu­je hlav­ne vek­to­ro­vý gra­fic­ký edi­tor naj­vyš­šej trie­dy.
Špe­ciál­na ap­li­ká­cia na DVD RE­VUE je Xara Web De­sig­ner MX 8 Pre­mium. Umož­ňu­je jed­no­du­ché prog­ra­mo­va­nie webo­vých strá­nok. Na kom­plet­ný web s pok­ro­či­lý­mi fun­kcia­mi už ne­pot­re­bu­je­te na­pí­sať ani ria­dok kó­du, pri­čom ide o prog­ram, cez kto­rý vy­tvo­rí­te nie­len do­má­ce ale­bo hob­by strán­ky, ale aj fi­rem­ný web so služ­ba­mi pre náv­štev­ní­kov, ako aj inter­nú zó­nu pre za­mes­tnan­cov. Prog­ram uvá­dza­me v tes­to­va­cej ver­zii. Špe­ciál­nu té­mu sme ve­no­va­li pre­nos­ným ap­li­ká­ciám, kto­ré mô­že­te no­siť po­hodl­ne so se­bou na kľú­či­ku USB. Na­ša vý­ba­va umož­ní pou­ží­vať vy­bra­né ap­li­ká­cie na ľu­bo­voľ­nom po­čí­ta­či ako na vlas­tnom. Na DVD RE­VUE náj­de­te napr. Por­tab­le Apps 10. Rov­na­ko uvá­dza­me aj ap­li­ká­cie na sprá­vu he­siel. Pre zá­ujem­cov o svet Li­nuxu po­nú­ka­me in­šta­lá­ciu naj­nov­šej dis­tri­bú­cie Ubun­tu 12.04 LTS v 32- i 64-bi­to­vej ver­zii. Pri­da­li sme aj kniž­ku s há­dan­ka­mi Al­ber­ta Ein­stei­na.


Poď­te sa s na­mi po­zrieť do jú­no­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V jú­no­vých no­vin­kách sme sa poz­re­li na rôz­ne dopl­nky k no­te­boo­kom a po­čí­ta­čom. Pre­be­rá­me no­vin­ky ob­las­ti mul­ti­me­diál­nych za­ria­de­ní, oba­lov na elek­tro­ni­ku, exter­ných dis­kov a po­dob­ne.

Čí­na ako naj­sil­nej­ší IT trh sve­ta
Re­dak­cia PC RE­VUE sa spo­lu s vy­bra­ný­mi no­vi­nár­mi z ce­lé­ho sve­ta zú­čas­tni­la na pred­sta­ve­ní no­vých pro­duk­tov spo­loč­nos­ti HP. Po­du­ja­tie sa pod náz­vom HP In­fluen­cer Sum­mit 2012 ko­na­lo v čín­skom Šan­gha­ji. Pri­po­meň­me, že HP má no­vú pre­zi­den­tku Meg Whit­man, kto­rá sa na kon­fe­ren­cii aj osob­ne zú­čas­tni­la a uro­bi­la na nás veľ­mi dob­rý do­jem. Od­po­ve­da­la to­tiž na množ­stvo otá­zok, aj tých nep­rí­jem­ných, a bo­lo jas­né, že jej ví­zia, ako viesť tú­to fir­mu, je pres­ne sta­no­ve­ná. Fir­ma HP sa ko­neč­ne vra­cia k to­mu, ako ju dl­hé ro­ky poz­ná­me – in­ži­nierska spo­loč­nosť s vy­ni­ka­jú­ci­mi vý­vo­jo­vým tí­mom, spo­ľah­li­vý­mi pro­duk­tmi a kom­plet­nou vý­ba­vou. Na­vy­še bý­va­lé de­le­nie na prak­tic­ky sa­mos­tat­né sku­pi­ny ve­no­va­né po­čí­ta­čom, tla­čo­vým sys­té­mom, server­om a služ­bám je už mi­nu­losť, te­raz je HP je­den stme­le­ný tím, kto­rý vzá­jom­ne tes­ne spo­lup­ra­cu­je.

Spo­ľah­ne­te sa na ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če?
Keď pred pár rok­mi pr­ví vý­rob­co­via pred­sta­vi­li ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če, iba sme sa pous­mia­li nad nep­rak­tic­kos­ťou ta­ké­ho­to za­ria­de­nia. Ako sa však za­ča­li mno­žiť pros­by či­ta­te­ľov o ra­du pri vý­be­re ro­bo­tic­ké­ho vy­sá­va­ča, zos­ta­li sme za­sko­če­ní. V pod­sta­te sme ne­ve­de­li, kto­rý ro­bo­tic­ký vy­sá­vač od­po­rú­čať a či vô­bec od­po­rú­čať. Nie je sí­ce prob­lém naš­tu­do­vať si tech­nic­ké pa­ra­met­re, ale vý­po­ved­ná hod­no­ta mar­ke­tin­go­vých ma­te­riá­lov je níz­ka. Ak vám bu­de niek­to ho­vo­riť o 99 % účin­nos­ti vy­sá­va­nia ro­bo­tic­ké­ho vy­sá­va­ča, mô­že­me vám už te­raz ga­ran­to­vať, že to nie je prav­da. Ten­to test sme zreali­zo­va­li čis­to prak­tic­ky a ta­kým spô­so­bom, aby sme vám ve­de­li po­ve­dať, čo dneš­né ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če nao­zaj do­ká­žu a ako sku­toč­ne vy­sá­va­jú ne­čis­to­ty.

Smar­tfón in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou
Všet­ky do­ha­dy tom, ako bu­de vy­ze­rať vy­zý­va­teľ pre App­le iP­ho­ne, sa skon­či­li v má­ji, keď spo­loč­nosť Sam­sung pre­zen­to­va­la v Lon­dý­ne smar­tfón Sam­sung Ga­laxy SIII. Za účas­ti vy­bra­ných no­vi­ná­rov ho pred­sta­vil pre­zi­dent fir­my Sam­sung a ria­di­teľ pre IT a di­ví­ziu mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie J. K. Shin. Sam­sung Ga­laxy SIII je ak­tuál­ne naj­vy­ba­ve­nej­ší smar­tfón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0 ICS a Sam­sung doň pri­dal aj ap­li­ká­cie, kto­ré mož­no náj­sť aj v mo­de­li Ga­laxy No­te. Zá­kla­dom je 1,4 GHz štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor a 4,8-pal­co­vý HD dis­plej Su­per AMO­LED s roz­lí­še­ním 1280 × 720 bo­dov. Fo­toa­pa­rát v za­dnej čas­ti te­le­fó­nu má roz­lí­še­nie 8 me­ga­pixelov a dis­po­nu­je auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním i LED bles­kom. Pred­ná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 1,9 me­ga­pixe­la, k dis­po­zí­cii je čí­tač­ka na kar­tu mic­ro­SIM. Di­zajn te­le­fó­nu je in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou: vet­rom, vo­dou a ka­mien­ka­mi. To sa od­zr­kad­ľu­je na dvoch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach – ka­mien­ko­vom mod­rom a mra­mo­ro­vom bie­lom. K pred­vo­le­ným zvu­kom pat­rí aj kvap­ka­jú­ca vo­da a k dis­po­zí­cii je ani­mo­va­né po­za­die s do­ty­kom prs­ta na vod­nej hla­di­ne. Tak­to vy­tvo­re­né roz­hra­nie sa na­zý­va Na­tu­reUX TouchWiz.

9× no­te­book s de­di­ko­va­nou gra­fi­kou
Keď v re­dak­cii de­ba­tu­je­me zvy­čaj­ne dva me­sia­ce vop­red, aký test zreali­zu­je­me v prip­ra­vo­va­nom vy­da­ní, sem-tam nám do­chá­dza­jú ná­pa­dy. Trh jed­no­du­cho ob­čas stag­nu­je a ča­ká sa na no­vé pro­duk­ty (v ča­se príp­ra­vy toh­to tes­tu napr. no­te­boo­ky s Ivy Brid­ge eš­te ne­bo­li k dis­po­zí­cii na Slo­ven­sku). Roz­mýš­ľa­li sme pre­to, aká ka­te­gó­ria no­te­boo­kov je ce­no­vo eš­te dos­tup­ná a pri­tom at­rak­tív­na. A čo tak pou­ží­va­te­lia, kto­rí si nie­ke­dy za­hra­jú hry, ale ra­di spra­cú­va­jú naj­mä mul­ti­mé­diá (fot­ky, vi­deá, hud­bu) a nech­cú byť uk­rá­te­ní o ten­to gra­fic­ký vý­kon? Pres­ne to je ono. Do­dá­va­te­ľom sme ur­či­li jas­nú hra­ni­cu 1000 eur s DPH a pre­din­šta­lo­va­ným Win­dows 7 s tým, že chce­me pred­sta­viť dos­ta­toč­ne vý­kon­né no­te­boo­ky, orien­to­va­né na gra­fic­ký vý­kon. Chce­te si náj­sť svoj­ho fa­vo­ri­ta na hru, zá­ba­vu či len od­dych? Po­mô­že­me vám s vý­be­rom.

Ži­vot s Mic­ro­soft Win­dows 8
No­vá ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows pri­ne­sie nie­koľ­ko no­vi­niek. Vďa­ka ve­rej­ne dos­tup­nej ver­zii Con­su­mer Pre­view si Win­dows 8 mô­že vy­skú­šať prak­tic­ky kaž­dý, my sme však náš ži­vot s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom oko­re­ni­li. Tes­to­va­li sme ho na tab­le­te, na kto­rom bo­la tá­to edí­cia aj prip­ra­vo­va­ná. S prí­cho­dom Win­dows 8 nas­tu­pu­je no­vý hráč na tr­hu. Tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 7 sí­ce bo­li k dis­po­zí­cii, ich po­pu­la­ri­ta však ne­bo­la veľ­ká. Dô­vo­dom bo­la sku­toč­nosť, že Win­dows 7 ne­bol navr­hnu­tý na vy­uži­tie v tab­le­toch. V prí­pa­de „os­mi­čiek“ je si­tuácia pod­stat­ne iná – nie­len­že ten­to ope­rač­ný sys­tém pod­po­ru­je aj pro­ce­so­ry ARM, ale pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Met­ro za­bez­pe­ču­je aj po­hodl­nej­šie ov­lá­da­nie po­mo­cou do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky.

Sú­čas­né a bu­dú­ce tech­no­ló­gie dis­ko­vých plat­ní
Ob­jem di­gi­tál­nych dát bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa neus­tá­le ras­tie. S nás­tu­pom HD ob­sa­hu sa ob­je­my vi­deí za­ča­li po­hy­bo­vať v jed­not­kách až de­siat­kach gi­ga­baj­tov. Po­kiaľ si nah­rá­va­te svo­je spo­mien­ky dnes už štan­dar­dnou HD ka­me­rou, pot­re­bu­je­te na to aj dos­ta­tok mies­ta. V sú­čas­nos­ti sa už nik­to ne­po­zas­ta­ví nad tým, že veľ­kosť di­gi­tál­nej fot­ky s vy­so­kým roz­lí­še­ním sa mô­že vy­špl­hať až na nie­koľ­ko de­sia­tok me­ga­baj­tov (vo for­má­te RAW či TIFF), rov­na­ko ni­ko­ho ne­zas­ko­čia hu­dob­né ko­lek­cie v bez­stra­to­vých zvu­ko­vých for­má­toch. Fak­tom je, že dnes už nik­to ne­má zá­ujem hľa­dať na dis­ku kaž­dý me­ga­bajt a po­kú­šať sa zried­ka­vej­šie pou­ží­va­né sú­bo­ry skom­pri­mo­vať as­poň o 10 %. Naš­ťas­tie ka­pa­ci­ta pev­ných dis­kov neus­tá­le na­ras­tá a v sú­čas­nos­ti sa vy­špl­ha­la až na veľ­kosť nie­koľ­kých te­ra­baj­tov. Hlad po úlož­nom pries­to­re však nep­res­tá­va a pou­ží­va­te­lia uví­ta­jú kaž­dé zväč­še­nie ka­pa­cít bez zme­ny ná­kup­nej ce­ny. Čo za tým všet­kým však sto­jí a aké stras­ti pri zvy­šo­va­ní ka­pa­ci­ty tre­ba pre­ko­nať? Na to sa po­zrie­me prá­ve v tom­to člán­ku.

Rôz­ne hes­lá na rôz­nych služ­bách jed­no­du­cho
Hes­lá sú kaž­do­den­nou sú­čas­ťou na­šich on-li­ne ak­ti­vít. Prak­tic­ky kaž­dá služ­ba, so­ciál­na sieť, dis­kus­né fó­rum vy­ža­du­je pou­ží­va­teľ­ské kon­to, kto­ré je chrá­ne­né hes­lom. Hes­lá by sa ne­ma­li opa­ko­vať, aby po prí­pad­nom unik­nu­tí pou­ží­va­teľ­ských in­for­má­cií z da­ta­bá­zy ne­moh­li útoč­ní­ci tie­to úda­je zneu­žiť aj v kom­bi­ná­cii s iný­mi služ­ba­mi. Vo vý­sled­ku tak za­pa­mä­ta­nie si všet­kých he­siel pred­sta­vu­je ná­roč­nú úlo­hu – pod­ľa ana­lýz až 70 % pou­ží­va­te­ľov za­bud­lo po­čas ap­rí­la ne­ja­ké hes­lo a 40 % z opý­ta­ných po­va­žu­je pa­mä­ta­nie si he­siel za jed­nu z troch naj­ťaž­ších ak­ti­vít v rám­ci on-li­ne inter­ak­cie. V sú­vis­los­ti so sú­čas­ným tren­dom pou­ží­va­nia via­ce­rých za­ria­de­ní vrá­ta­ne mo­bil­ných je ce­lá si­tuácia eš­te zlo­ži­tej­šia. Naš­ťas­tie sú k dis­po­zí­cii nás­tro­je, kto­ré si hes­lá za­pa­mä­ta­jú za vás.

Preh­ľad clou­do­vých úlo­žísk
Za­tiaľ čo pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi a rok­mi pred­sta­vo­va­li kľú­če USB bež­ný nás­troj na ma­na­žo­va­nie pot­reb­ných dát na­prieč via­ce­rý­mi po­čí­tač­mi, dneš­ná do­ba rých­le­ho a prís­tup­né­ho inter­ne­tu umož­ňu­je vy­uží­vať ove­ľa po­hodl­nej­šie rie­še­nia. Clou­do­vé úlo­žis­ká sa te­šia na­ras­ta­jú­cej po­pu­la­ri­te a z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa je prí­jem­ná rôz­no­ro­dosť ich po­nu­ky. V tom­to člán­ku vám pred­sta­ví­me šesť rie­še­ní.

Tri za­ují­ma­vé pod­voz­ky pre San­dy a Ivy Brid­ge
V tom­to člán­ku tes­tu­je­me ďal­šie zá­klad­né dos­ky s či­po­vou súp­ra­vou In­tel Z77. Ten­to­raz už aj po­mo­cou pro­ce­so­rov Ivy Brid­ge. Mo­del Z77X-D3H od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE je ty­pic­ký pro­dukt, kto­rý kom­bi­ná­ciou vý­ba­vy a ce­ny mie­ri na zá­kaz­ní­ka hľa­da­jú­ce­ho op­ti­mál­ny bod vý­hod­nos­ti. V tom­to bo­de dos­ta­ne všet­ko, čo od dos­ky po­ža­du­je a čo pod­ľa pred­pok­la­dov mô­že po­ža­do­vať v bu­dúc­nos­ti. Pri­tom ide o ce­no­vo veľ­mi dos­tup­ný pro­dukt.

Jú­no­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 5. jú­na :-)

  • Počet strán: 120
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.