ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 10/2012

picture

PC REVUE 10/2012

 

Je­seň klo­pe na dve­re. Náš re­dakč­ný tím in­ten­zív­ne pra­co­val, aby ste aj po­čas dl­hých chlad­ných ve­če­rov moh­li vy­chut­ná­vať va­še ob­ľú­be­né čí­ta­nie a zos­ta­li tak in­for­mo­va­ní a ma­li preh­ľad o no­vin­kách v IT. Nav­ští­vi­li sme vý­sta­vu IFA. V re­por­tá­ži sa doz­vie­te in­for­má­cie o množ­stve prip­ra­vo­va­ných no­vi­niek. Sa­moz­rej­me sme neo­po­me­nu­li ani vý­sta­vu Pho­to­ki­na 2012. Bo­li sme aj pri in­šta­lá­cii no­vej tech­no­ló­gie v sie­ti Oran­ge Slo­ven­sko.

Po­zrie­me sa aj na mož­né spô­so­by a tech­no­ló­gie šif­ro­va­nia. V no­vej rub­ri­ke Myt­hbus­ters prez­ra­dí­me, ako je to s pa­mä­ťo­vým efek­tom ba­té­rií. Pred­sta­ví­me aj no­vý ope­rač­ný sys­tém App­le iOS 6.
Ani ten­to me­siac sme ne­za­bud­li otes­to­vať množ­stvo har­dvé­ru. Na­ši­mi ru­ka­mi pre­šiel aj Pa­na­so­nic LU­MIX DMC-G5, či no­vý Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1 - kto­rý mô­že­te exklu­zív­ne vďa­ka roz­ší­re­nej reali­te pre­ze­rať aj v 3D zob­ra­ze­ní pria­mo vo va­šom smar­tfó­ne ale­bo tab­le­te. Tes­to­va­li sme aj in­te­li­gen­tné mo­bil­né te­le­fó­ny, či naj­nov­šie no­te­boo­ky na tr­hu. S na­mi sa ce­lú je­seň ne­bu­de­te nu­diť!


Ok­tób­ro­vé vy­da­nie DVD RE­VUE sme la­di­li mul­ti­me­diál­ne. Má­me pre vás prog­ram As­ham­poo Vi­deo Sty­ler 2013, kto­rý je lie­kom pre množ­stvo vi­deí, kto­ré ste už asi nak­rú­ti­li napr. mo­bi­lom. Nas­le­du­je Se­rif Pho­toP­lus Star­ter Edi­tion, kto­rým si za­se dob­re up­ra­ví­te svo­je fo­tog­ra­fie. Vý­hod­né sú vrstvy, a tak edi­tá­cia fo­tog­ra­fie mô­že byť kom­plexnej­šia. Ďalej pri­ná­ša­me nás­troj Se­rif Web­Plus Star­ter Edi­tion na tvor­bu webo­vej strán­ky, a to aj kom­plexnej­šej. Pod­po­ru­je CSS, štý­ly a tvor­ba strán­ky je skôr spá­ja­ním už prip­ra­ve­ných pr­vkov do cel­ku. AVG Inter­net Se­cu­ri­ty 2013 uvá­dza­me exklu­zív­ne na 3 me­sia­ce pou­ži­tia. Toh­to­roč­ná ver­zia je pri­tom rých­lej­šia, zoh­ľad­ňu­je no­vú har­dvé­ro­vú a sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu a mo­bil­né sprá­va­nie sa pou­ží­va­te­ľov. Už tra­dič­ne je sú­čas­ťou DVD RE­VUE aj množ­stvo vi­deí vy­tvo­re­ných pria­mo v na­šej re­dak­cii. Ten­to me­siac do­mi­nu­jú vi­deo­re­por­tá­že. Pr­vou je kom­plexná re­por­táž zo sep­tem­bro­vej vý­sta­vy IFA v Berlí­ne. Preš­li sme tu nao­zaj všet­ko pod­stat­né a prip­ra­vi­li pre vás preh­ľad­né vi­deo. Nas­le­du­je re­por­táž z vý­sta­vy Pho­to­ki­na v ne­mec­kom Ko­lí­ne. Ďal­ší ob­sah sme la­di­li k člán­kom z ok­tób­ro­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE - ide o šif­ro­va­nie a vi­deá k her­nej rub­ri­ke.

Na chví­le od­dy­chu sme pri­po­ji­li her­ný ob­sah a náj­de­te tu aj PC RE­VUE č. 7/2012 v elek­tro­nic­kom for­má­te.


Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko vám pri­ná­ša ok­tób­ro­vé vy­da­nie PC RE­VUE

No­vin­ky
V ok­tób­ro­vých no­vin­kách sme sa za­me­ra­li na HDMI prís­lu­šen­stvo. Pri­ná­ša­me však aj preh­ľad no­vých pro­duk­tov na tr­hu. Pred­sta­ví­me od­ol­nú ka­me­ru, či PC skrin­ky pre hrá­čov, ale­bo ma­lé a ti­ché po­čí­ta­če. Ne­za­bud­li sme ani na množ­stvo dopl­nkov k tab­le­tom, či hu­dob­né pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry.


IFA 2012: Mo­bi­li­ta, do­ty­ko­vé dis­ple­je a zá­ba­va
Na vý­sta­vu IFA 2012 sme sa prip­ra­vi­li v re­dak­cii sta­ros­tli­vo - bo­li sme na nej z re­dak­cie šty­ria a strá­vi­li sme tu aj dosť ve­ľa ča­su. Op­la­ti­lo sa, IFA jas­ne uká­za­la, čo bu­de­me ku­po­vať nie­ke­dy na Via­no­ce, a my vám to aj prez­ra­dí­me. Má­me pre vás aj tak­mer ho­di­no­vú vi­deo­re­por­táž so slo­ven­ským zvu­ko­vým sprie­vo­dom a bo­ha­tú fo­to­ga­lé­riu na DVD RE­VUE. V na­šej re­por­tá­ži bu­de­me pos­tu­po­vať chro­no­lo­gic­kým spô­so­bom, ako sa pred­sta­vi­li fir­my na dvoch no­vi­nár­skych dňoch.

Ví­rus ako zbraň
Od ko­ná­rov a ka­me­ňov cez me­če a ší­py až po nuk­leár­ne bom­by. Bo­jach­ti­vosť, túž­ba vlád­nuť a strach z ne­pria­te­ľa je v nás od úpl­né­ho ús­vi­tu ľud­stva. Asi sa ne­dá oča­ká­vať, že sa to len tak ľah­ko zme­ní. V ča­se, keď sú po­čí­ta­če prak­tic­ky už neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou na­šej spo­loč­nos­ti, si však bu­de­me mu­sieť čo­raz viac zvy­kať na fakt, že mo­der­né bo­je už ne­bu­dú len zá­le­ži­tos­ťou dob­re vy­zbro­je­ných vo­ja­kov, obr­ne­nej tech­ni­ky či su­per­mo­der­ných lie­ta­jú­cich stro­jov. Vo sve­te pret­ka­nom inter­ne­to­vou pa­vu­či­nou sa to­tiž ob­ja­vu­je no­vá a po­ten­ciál­ne eš­te ni­či­vej­šia zbraň. Ne­vá­ži ani gram, nik­to z nej ne­za­ču­je vý­strel a nik­to ju nez­ba­dá le­tieť na svoj cieľ. Nie je to to­tiž nič iné ako riad­ky zdro­jo­vé­ho kó­du.


Oran­ge 2G SWAP
Oran­ge Slo­ven­sko má v sú­čas­nos­ti dvoch rôz­nych do­dá­va­te­ľov rá­dio­vej prís­tu­po­vej tech­no­ló­gie pre svo­je dve mo­bil­né sie­te - sieť 2. ge­ne­rá­cie (2G/GSM) a sieť 3. ge­ne­rá­cie (3G/UMTS). Cie­ľom pro­jek­tu 2G SWAP je zme­na do­dá­va­te­ľa a vý­me­na tech­no­ló­gie v sie­ti 2. ge­ne­rá­cie tak, aby bo­li obid­ve mo­bil­né sie­te do­dá­va­né jed­ným vý­rob­com, kto­rým je Al­ca­tel Lu­cent. No­vá tech­no­ló­gia pri­ná­ša ob­rov­skú vý­ho­du v niž­šej spot­re­be elek­tric­kej ener­gie, čo umož­ňu­je vý­raz­ne zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy. Je ta­kis­to kom­pak­tnej­šia, a pre­to má ove­ľa men­šie roz­me­ry a hmot­nosť. Skri­ne ale­bo ka­bi­ne­ty s tech­no­lo­gic­kou vý­ba­vou pre 2G sú ove­ľa men­šie a spra­vid­la je ich me­nej ako pred vý­me­nou. Zá­ro­veň sa zvý­ši spo­ľah­li­vosť tej­to sie­te a no­vý har­dvér je kom­pa­ti­bil­ný s bu­dú­cim vý­vo­jom v mo­bil­ných tech­no­ló­giách. Ak sa Oran­ge v bu­dúc­nos­ti opäť roz­hod­ne pre tech­no­ló­giu od Al­ca­tel Lu­cent, bu­de mož­né rých­lej­šie prejsť na sieť 4G/LTE. Vy­žia­da si to vlas­tne len vý­me­nu nie­koľ­kých mo­du­lov v no­vej har­dvé­ro­vej vý­ba­ve a im­ple­men­tá­ciu no­vé­ho sof­tvé­ru.

Pho­to­ki­na 2012: Kva­li­ta fo­tog­ra­fií a pre­po­je­nie na cloud
Vý­sta­va Pho­to­ki­na pred­sta­vu­je za­ují­ma­vú ak­ciu, špe­ciál­ne za­me­ra­nú na fo­toa­pa­rá­ty, prís­lu­šen­stvo a rôz­ne po­môc­ky pre fo­tog­ra­fov. Us­ku­toč­ňu­je sa kaž­dé dva ro­ky v ne­mec­kom Ko­lí­ne a ten­to rok sme sa na nej zú­čas­tni­li dva­ja za re­dak­cie. Vy­sta­vo­vať tu je pre dô­le­ži­tých vý­rob­cov fo­toa­pa­rá­tov ne­vyh­nut­né, tu sa to­tiž v sku­toč­nos­ti uvá­dza­jú pod­stat­né no­vin­ky a schá­dza sa ce­lý fo­tog­ra­fic­ký svet. Aj v tom­to prí­pa­de exis­tu­je tzv. deň pre no­vi­ná­rov, keď fir­my us­po­ria­da­jú tla­čo­vé kon­fe­ren­cie a ozná­mia svo­je hlav­né zbra­ne, kto­ré pri­nies­li na tú­to vý­sta­vu. V re­por­tá­ži bu­de­me opäť pos­tu­po­vať chro­no­lo­gic­ky pod­ľa to­ho, ako sa jed­not­li­vé ak­cie pre no­vi­ná­rov ko­na­li. Z ce­lej vý­sta­vy sme prip­ra­vi­li vi­deo a bo­ha­tú fo­to­ga­lé­riu.


Win­dows 8 RTM už v slo­ven­či­ne
Ozna­če­nie RTM (Rea­dy to Ma­nu­fac­tu­re) v praxi zna­me­ná, že no­vý ope­rač­ný sys­tém vstu­pu­je na svo­jej roč­nej ces­te ku ko­neč­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi do fi­nál­nej fá­zy. Od De­ve­lo­per Pre­view cez Cus­to­mer Pre­view a Re­lea­se Pre­view sme v na­šej re­dak­cii kaž­dú ver­ziu dôk­lad­ne otes­to­va­li, pri­nies­li ak­tuál­ne re­cen­zie, a aby na­ša kri­ti­ka bo­la konštruk­tív­na, zis­te­né ne­dos­tat­ky sme re­por­to­va­li vý­rob­co­vi. Ver­zia RTM je k dis­po­zí­cii aj v slo­ven­či­ne, pre­to sme sa pri jej po­su­dzo­va­ní dôs­led­nej­šie za­me­ra­li na ten­to as­pekt.


Ta­jom­stvá uk­ry­té pod zá­mka­mi z čí­siel
Zdie­ľa­nie in­for­má­cií a kom­plex­ný spo­lo­čen­ský ži­vot v ma­lých či veľ­kých sku­pi­nách je člo­ve­ku vlast­ný. Kaž­dý z nás zdie­ľa množ­stvo in­for­má­cií s ro­di­nou, pria­teľ­mi či zná­my­mi a vy­tvá­ra tak sieť dô­ve­ry a ná­le­ži­té­ho po­ci­tu, že pat­rí do väč­šie­ho a bez­peč­nej­šie­ho cel­ku. Čím zlo­ži­tej­šie sú však jed­not­li­vé so­ciál­ne pre­po­je­nia me­dzi ľuď­mi, tým čas­tej­šie sa niek­to­ré sku­toč­nos­ti sna­ží­me za­ta­jiť. Od­su­dzo­va­nie toh­to fak­tu pri­tom nie je na mies­te. Kaž­dý má prá­vo na súk­ro­mie a ne­ja­ké to ta­jom­stvo, neh­ľa­diac na to, že niek­to­ré in­for­má­cie mu­sia byť za­bez­pe­če­né pred von­kaj­ším po­zo­ro­va­te­ľom už z hľa­dis­ka svo­jej po­va­hy (nap­rík­lad pou­ží­va­nie elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva). Za­ují­ma­lo vás nie­ke­dy, čo zna­me­na­jú skrat­ky ako AES či RSA, kto­ré sa ob­ja­vu­jú pri šif­ro­va­cích pro­ce­soch? Chce­li by ste ve­dieť, ako skryť taj­nú sprá­vu do bež­nej ko­mu­ni­ká­cie bez to­ho, aby mal vô­bec niek­to po­doz­re­nie, že tam je? Ak vás za­ují­ma, ako jed­not­li­vé šif­ro­va­cie pro­ce­sy vlas­tne fun­gu­jú, kde sa vza­li a aké sú v sku­toč­nos­ti bez­peč­né, ten­to člá­nok je prá­ve pre vás.

Myt­hbus­ters: Pa­mä­ťo­vý efekt u ba­té­rií - mý­tus ale­bo fakt?
Čas­to sa stre­tá­va­me s otáz­ka­mi, ako sa správ­ne sta­rať o ba­té­rie, ke­dy naj­viac kle­sá ich ka­pa­ci­ta a pre­čo to tak je. Mno­ho pou­ží­va­te­ľov ho­vo­rí o pa­mä­ťo­vom efek­te ba­té­rií a sú zvyk­nu­tí na úpl­né vy­bí­ja­nie ba­té­rií pred ich do­bí­ja­ním, pri­čom sa naz­dá­va­jú, že si še­tria na­bí­ja­cie cyk­ly a ba­té­ria tak vy­dr­ží dlh­šie. A ak vám niek­to­rý pre­daj­ca či ná­vod na ob­slu­hu po­ra­dí 3× ba­té­rie pred pou­ží­va­ním na­biť a vy­biť, je to prav­de­po­dob­ne naj­lep­ší spô­sob, ako si zní­žiť ka­pa­ci­tu ba­té­rie eš­te pred pr­vým reál­nym pou­ži­tím.

Ope­rač­ný sys­tém App­le iOS 6
App­le opäť vy­dal s uve­de­ním no­vé­ho mo­de­lu te­le­fó­nu iP­ho­ne aj ďal­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 6. Šies­ta ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu pri­ná­ša ofi­ciál­ne viac ako 200 no­vi­niek, nie všet­ky sú však dos­tup­né pre kaž­dé z pod­po­ro­va­ných za­ria­de­ní.


Pa­na­so­nic LU­MIX DMC-G5
Pa­na­so­nic už pred Pho­to­ki­nou uvie­dol no­vý mo­del G5, kto­rý je nás­led­ní­kom G3 a rov­na­ko ako on se­dí niek­de up­ros­tred po­nu­ky ich tiel so sní­mač­mi M43. Lac­nej­šie a men­šie mo­de­ly GF sú skôr pre me­nej ná­roč­ných fo­tog­ra­fov, GX sú sí­ce kom­pak­tnej­šie, ale ma­jú mno­ho pr­vkov na ma­nuál­ne ov­lá­da­nie a úpl­ne navr­chu sto­jí rad GH na pro­fe­sio­nál­ne vy­uži­tie vo fo­tog­ra­fii aj v nak­rú­ca­ní vi­dea. G5 by sa te­da mal pos­ta­viť do po­zí­cie kon­ku­ren­ta pre Olym­pus PEN E-P3, čo bo­lo do­te­raz na­še naj­ob­ľú­be­nej­šie te­lo pre sys­tém M43 - pre je­ho kom­bi­ná­ciu rých­le­ho os­tre­nia, prí­jem­né­ho ov­lá­da­nia do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky aj ma­nuál­nych pr­vkov a hlav­ne je­ho skve­lý ob­ra­zo­vý vý­stup. G5 sa ho sna­ží trom­fnúť po­mo­cou no­vé­ho sní­ma­ča s roz­lí­še­ním 16 Mpix.

Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1
Keď pri­šiel Sam­sung so svo­jím smar­tfó­nom (Sam­sung Ga­laxy No­te) s 5,3-pal­co­vým dis­ple­jom a pe­rom (sty­lu­som) pria­mo v je­ho te­le, všet­ci za­la­mo­va­li ru­ka­mi, čo je to za ču­do. Nik­to nep­red­pok­la­dal ta­ký ús­pech a re­vo­lú­ciu, kto­rú No­te uro­bil. Sam­sung však tra­fil do čier­ne­ho - dal pou­ží­va­te­ľo­vi do vrec­ka veľ­ký dis­plej, kto­rý sa dal stá­le dr­žať v jed­nej ru­ke, pri­čom ste si moh­li po­hodl­ne pí­sať poz­nám­ky s pe­rom. Te­raz pri­chá­dza tech­no­ló­gia No­te aj v tab­le­to­vej ver­zii.

Lin­kBox mi­ni HD
Sa­te­lit­ných pri­jí­ma­čov sme ma­li v re­dak­cii PC RE­VUE už ve­ľa, ale ten­to je vý­ni­moč­ný. Pre­dov­šet­kým Lin­kBox mi­ni HD je nao­zaj mi­ni - má roz­me­ry len 165 × 130 × 30 mm a hmot­nosť 350 gra­mov. Dá sa úpl­ne scho­vať tak, aby nep­re­ká­žal pri te­le­ví­zo­re, a pou­ží­va tzv. SIM kó­do­va­ciu kar­tu. S tou sa dnes stret­ne­te dosť zried­ka, ale pos­tu­pu­jú­cou mi­nia­tu­ri­zá­ciou sa bu­de ob­ja­vo­vať čo­raz čas­tej­šie. Pre pou­ží­va­te­ľa to nie je žiad­na kom­pli­ká­cia - no­vé kó­do­va­cie kar­ty sa do­dá­va­jú tak, aby sa z nich da­la kar­ta tej­to veľ­kos­ti „vy­lo­miť".


Hroz­by sú­čas­nos­ti a ochra­na pro­ti nim
Anti­ví­ru­so­vé hroz­by sú po ce­lom sve­te za­stú­pe­né v ob­rov­skom poč­te. V skrat­ke to zna­me­ná, že anti­ví­ru­so­vé la­bo­ra­tó­riá v prie­be­hu pia­tich mi­nút ana­ly­zu­jú zhru­ba 100 000 vzo­riek mal­vé­ru. To je enor­mne ve­ľa, no ide čas­to o mo­di­fi­ká­cie po­dob­ných kó­dov. Kaž­dý rok už s is­tou pra­vi­del­nos­ťou vzni­ka­jú aj no­vé bez­peč­nos­tné rie­še­nia pre do­má­cich pou­ží­va­te­ľov a je na vý­rob­coch, ako sa po­pa­su­jú s prob­lé­mom vy­da­nia hlav­nej ver­zie a čas­tých ak­tua­li­zá­cií a ako sa vy­rov­na­jú s pot­re­bou rých­lo ana­ly­zo­vať no­vé a mo­di­fi­ko­va­né kó­dy.

Spra­vo­va­nie úloh on-li­ne
Zá­pla­va ka­len­dá­rov rôz­nej vý­ba­vy je tu už dl­hé ro­ky a ma­jú ob­rov­skú fun­kcio­na­li­tu. Len­že čo ak chce­te sys­tém tvor­by úloh, kto­rá vás ne­bu­de za­mes­tná­vať štú­diom a ov­lá­da­ním prog­ra­mov a bu­de pos­ky­to­vať roz­hra­nie na sús­tre­de­nie va­šich zá­pis­kov? Na webe exis­tu­jú špe­cia­li­zo­va­né sys­té­my GTD, kto­ré pos­ky­tu­jú roz­hra­nie v mi­ni­ma­lis­tic­kom re­ži­me a sú ideál­ne ako pros­trie­dok na ve­de­nie úloh a skon­co­va­nie s ne­po­riad­kom v ka­len­dá­roch. GTD je skrat­ka z náz­vu Get­ting Things Do­ne (mať ve­ci ho­to­vé). Ide o sys­tém ma­naž­men­tu ča­su a pl­ne­nia úloh. V ap­li­ká­ciách, kto­ré sme vy­skú­ša­li, ne­náj­de­te príz­nak pre uda­los­ti ani iné vlas­tnos­ti bež­ných ka­len­dá­rov, ale náj­de­te tu zoz­na­my va­mi za­da­ných úloh. Pl­ne sa na úlo­hy mô­že­te sús­tre­diť a po do­kon­če­ní ich ozna­čiť a pre­su­núť do zoz­na­mu vy­ba­ve­ných úloh. Je to sys­tém, kto­rý si zís­ka­va čo­raz väč­šiu ob­ľu­bu, od­po­rú­ča­me ho vy­skú­šať na plá­no­va­nie osob­ných ale­bo pra­cov­ných ak­ti­vít. Pos­lú­ži rov­na­ko dob­re ško­lá­kom aj pra­cu­jú­cim pou­ží­va­te­ľom ale­bo pri prá­cach na pro­jek­toch.

No­vý App­le OS X
App­le uvie­dol no­vú ver­ziu svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, ten­to­raz však už bez slo­va Mac v náz­ve. Je to jed­no­du­cho OS X a čís­lo ver­zie 10.8 pok­ra­ču­je v za­beh­nu­tom ozna­čo­va­ní, dopĺňa ho eš­te po­me­no­va­nie Moun­tain Lion (Pu­ma). Opäť pri­ná­ša zlep­še­nia pred­chá­dza­jú­cej ver­zie a po­čet no­vi­niek vrá­ta­ne zá­sad­nej­ších op­ráv vý­rob­ca vy­čís­lil na 200. Za up­gra­de vo veľ­kos­ti prib­liž­ne 4 GB si pý­ta 15,99 EUR. Pri tes­to­va­ní sme vy­ko­na­li aj ďal­šiu ak­tua­li­zá­ciu sys­té­mu Moun­tain Lion, kto­rá ma­la veľ­kosť zhru­ba 1 GB. Za­cho­va­ná je kom­pa­ti­bi­li­ta aj so star­ší­mi po­čí­tač­mi. My sme sys­tém vy­skú­ša­li na zos­ta­ve App­le iMac s veľ­kos­ťou uh­lo­prieč­ky 21,5 pal­ca a full HD roz­lí­še­ním. App­le uvie­dol na trh aj no­vé Mac­Boo­ky, kto­ré ma­jú dis­plej Re­ti­na s roz­lí­še­ním 2880 × 1800 pixelov. To­to obrie roz­lí­še­nie už vy­ža­du­je aj pria­mu pod­po­ru ope­rač­né­ho sys­té­mu. Tú OS X aj pos­ky­tu­je, a tak na plo­che s vy­še 5 mi­lión­mi pixelov po­nú­ka nád­her­ný ob­raz. Net­re­ba sa obá­vať mi­nia­túr­nych ikon a pís­ma. Iko­ny sú gra­fic­ky prip­ra­ve­né na no­vé roz­lí­še­nie a sys­tém ich auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bí. Ras­ter na dis­ple­ji neu­vi­dí­te ani pod lu­pou.

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.